Ποτάμι: Ζητείται η παρέμβαση του εισαγγελέα για την φορολοταρία

Κάποιοι έχουν κερδίσει τρεις φορές! «Είναι τόσο τυχεροί;»

| upd 9 Ιανουαρίου 2018 15:56
0
10

Σαφείς αιχ­μές ως προς τον τρό­πο διε­ξα­γω­γής των κλη­ρώ­σε­ων της φορο­λο­τα­ρί­ας και της επι­λο­γής των νικη­τών θέτει με ανα­κοί­νω­σή του το Ποτά­μι.

Μάλι­στα, σημειώ­νουν πως κάποια άτο­μα έχουν κερ­δί­σει όχι μονο μια φορά, αλλά δύο και τρεις, επι­ση­μαί­νο­ντας πως βάσει του νόμου των πιθα­νο­τή­των κάτι τέτοιο είναι αδύ­να­το.

«Είναι κάποιοι άνθρω­ποι στα αλή­θεια τόσο τυχε­ροί; Ή μήπως υπάρ­χει κάποια λογι­κό­τε­ρη εξή­γη­ση;», διε­ρω­τά­ται στην ανα­κοί­νω­σή του το Ποτά­μι.

Ολόκληρη η ανακοίνωση που εξέδωσε το Ποτάμι:

«Η λοτα­ρία απο­δεί­ξε­ων από πλα­στι­κό χρή­μα δεν είναι μια ελλη­νι­κή πατέ­ντα. Εφαρ­μό­ζε­ται σε αρκε­τές χώρες της Ευρώ­πης, με σκο­πό τον περιο­ρι­σμό της φορο­δια­φυ­γής και την επέ­κτα­ση της χρή­σης του πλα­στι­κού χρή­μα­τος. Ωστό­σο, η χρή­ση της δια­δε­δο­μέ­νης αυτής πρα­κτι­κής στην Ελλά­δα έμελ­λε να κατα­γρά­ψει πρω­τά­κου­στες ειδή­σεις. Μετα­ξύ των 6 εκα­τομ­μυ­ρί­ων φορο­λο­γου­μέ­νων που έλα­βαν μέρος στις 11 κλη­ρώ­σεις που διε­νερ­γή­θη­καν μέσα στο 2017, υπήρ­ξαν 29 άτο­μα που κέρ­δι­σαν δύο φορές και 4 άτο­μα που κέρ­δι­σαν τρεις φορές. Είναι κάποιοι άνθρω­ποι στα αλή­θεια τόσο τυχε­ροί; Ή μήπως υπάρ­χει κάποια λογι­κό­τε­ρη εξή­γη­ση;

Σύμ­φω­να με τη θεω­ρία πιθα­νο­τή­των, το ενδε­χό­με­νο να κλη­ρω­θεί δύο και τρεις φορές μέσα σε μόλις 11 κλη­ρώ­σεις, ένας άνθρω­πος ανά­με­σα σε 6 εκα­τομ­μύ­ρια συμ­με­τέ­χο­ντες, είναι ουσια­στι­κά αδύ­να­το. Ένας άνθρω­πος έχει εκα­τό φορές περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να κερ­δί­σει το Τζό­κερ παρά να κλη­ρω­θεί τρεις φορές στις 11 κλη­ρώ­σεις του 2017. Η πιθα­νό­τη­τα μάλι­στα να κλη­ρω­θούν 29 άτο­μα δύο φορές είναι ένας αριθ­μός που έχει τη μονά­δα ως εκα­το­στό εβδο­μη­κο­στό τέταρ­το ψηφίο μετά από 173 μηδε­νι­κά!

Τα μαθη­μα­τι­κά τεκ­μη­ριώ­νουν λοι­πόν σοβα­ρό ζήτη­μα αξιο­πι­στί­ας του συστή­μα­τος δημό­σιων κλη­ρώ­σε­ων που διε­νερ­γή­θη­κε από την Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσό­δων στο πλαί­σιο του Ν. 4446/2016. Η ανα­ξιο­πι­στία μπο­ρεί να οφεί­λε­ται σε δύο παρά­γο­ντες: είτε σε αστο­χία του ηλε­κτρο­νι­κού συστή­μα­τος, είτε στην ανθρώ­πι­νη επέμ­βα­ση, χωρίς να απο­κλεί­ε­ται να ισχύ­ουν και τα δύο ταυ­τό­χρο­να. Σε κάθε περί­πτω­ση, οι 6 εκα­τομ­μύ­ρια φορο­λο­γού­με­νοι οφεί­λουν να γνω­ρί­ζουν αν έχουν πραγ­μα­τι­κή πιθα­νό­τη­τα να κλη­ρω­θούν υπό τις συν­θή­κες λει­τουρ­γί­ας του συγκε­κρι­μέ­νου ηλε­κτρο­νι­κού συστή­μα­τος κλη­ρώ­σε­ων.

Για τους παρα­πά­νω λόγους, το Ποτά­μι ζητά την άμε­ση δημο­σιο­ποί­η­ση από την πλευ­ρά του Υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών και της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων στοι­χεί­ων σχε­τι­κά με: (α) τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας της ηλε­κτρο­νι­κής κλη­ρω­τί­δας, (β) τον ανε­ξάρ­τη­το πιστο­ποι­η­μέ­νο φορέα/εταιρεία που ανέ­λα­βε τη διε­νέρ­γεια των κλη­ρώ­σε­ων με βάση το άρθρο 70 του Ν. 4446/2016 και τον τρό­πο επι­λο­γής του, (γ) τη συνει­σφο­ρά του φορέα/εταιρείας στον σχε­δια­σμό, αξιο­λό­γη­ση και υλο­ποί­η­ση του ηλε­κτρο­νι­κού συστή­μα­τος και τη συμ­με­το­χή του στον έλεγ­χο και πιστο­ποί­η­ση των απο­τε­λε­σμά­των.

Το Ποτά­μι ζητά επί­σης την παρέμ­βα­ση του αρμό­διου εισαγ­γε­λέα προ­κει­μέ­νου να ανα­ζη­τη­θούν τυχόν ευθύ­νες σχε­τι­κά με: (α) τη δια­φά­νεια της δια­δι­κα­σί­ας διε­ξα­γω­γής των κλη­ρώ­σε­ων, (β) την αξιο­πι­στία του συστή­μα­τος, μέσω ειδι­κών εμπει­ρο­γνω­μό­νων, (γ) τα πρό­σω­πα που κέρ­δι­σαν στις κλη­ρώ­σεις και την ενδε­χό­με­νη σχέ­ση των νικη­τών με πολι­τι­κά πρό­σω­πα ή πρό­σω­πα που συμ­με­τεί­χαν στη διε­ξα­γω­γή των κλη­ρώ­σε­ων, (δ) την πιθα­νή χει­ρα­γώ­γη­ση των κλη­ρώ­σε­ων, προ­κει­μέ­νου να παρα­πλα­νη­θούν οι φορο­λο­γού­με­νοι και να δοθεί η πλα­στή εντύ­πω­ση ότι μπο­ρούν εύκο­λα να επω­φε­λη­θούν από το μέτρο των κλη­ρώ­σε­ων.

Τελι­κά, για αυτήν την κυβέρ­νη­ση δεν είναι εύκο­λο ούτε καν να μοι­ρά­ζει χρή­μα­τα με κλη­ρώ­σεις».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας