Πούτιν: Είμαστε έτοιμοι για συνάντηση με τον Τραμπ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Προς τον παρόν δεν υπάρ­χει κάτι συγκε­κρι­μέ­νο όσον αφο­ρά την ενδε­χό­με­νη συνά­ντη­ση του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ με τον Ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, στις αρχές Ιου­λί­ου στο Αμβούρ­γο, αλλά είμα­στε έτοι­μοι να συνα­ντη­θού­με υπό οποια­δή­πο­τε μορ­φή συνο­μι­λιών.

Την δήλω­σε αυτή έκα­νε ο εκπρό­σω­πος τύπου του Ρώσου προ­έ­δρου Ντμί­τρι Πεσκόφ, με αφορ­μή την ενδε­χό­με­νη συνά­ντη­ση μετα­ξύ των δύο προ­έ­δρων στο Αμβούρ­γο κατά την διάρ­κεια της συνό­δου κορυ­φής της G20 που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 7–8 Ιου­λί­ου.

νεξάρ­τη­τα όμως από το αν η συνά­ντη­ση θα γίνει ή όχι, αυτό που απα­σχό­λη­σε σήμε­ρα τους δημο­σιο­γρά­φους είναι με ποιά ακρι­βώς μορ­φή θα γίνει και τι θα προ­βλέ­πει το πρω­τό­κολ­λο των συνο­μι­λιών στην περί­πτω­ση αυτή.

Το ερώ­τη­μα προ­έ­κυ­ψε μετά από πλη­ρο­φο­ρί­ες του αμε­ρι­κα­νι­κού πρα­κτο­ρεί­ου Αssociated Press, τις οποί­ες επι­κα­λεί­ται το ρωσι­κό πρα­κτο­ρείο Tass, σύμ­φω­να με τις οποί­ες στο επι­τε­λείο του Τραμπ προ­έ­κυ­ψαν δια­φω­νί­ες, ως προς την μορ­φή που θα πρέ­πει να πάρει μια τέτοιους είδους ενδε­χό­με­νη συνά­ντη­ση.

Ο ίδιος ο Τράμπ σύμ­φω­να με το αμε­ρι­κα­νι­κό πρα­κτο­ρείο είναι δια­τε­θει­μέ­νος να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μια ουσια­στι­κή συνά­ντη­ση με τον πρό­ε­δρο Πού­τιν στο Αμβούρ­γο κατά την διάρ­κεια της οποί­ας θα μπο­ρού­σαν να συζη­τή­σουν διε­θνή ζητή­μα­τα και τις διμε­ρείς σχέ­σεις. Λένε μάλι­στα ότι ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος είναι υπέρ του να δοθεί η δυνα­τό­τη­τα στα μέσα ενη­μέ­ρω­σης να καλύ­ψουν τις συνο­μι­λί­ες αυτές.

Την ίδια στιγ­μή μερι­κοί σύμ­βου­λοι του προ­έ­δρου, τον προ­τρέ­πουν να τηρή­σει μια προ­σε­κτι­κή στά­ση όσον αφο­ρά τις επα­φές με την Ρωσία, υπό το φως των υπο­ψιών περί συνερ­γα­σί­ας του με την Ρωσία κατά την διάρ­κεια της προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας στις ΗΠΑ και των ερευ­νών που διε­ξά­γουν το FBI και το αμε­ρι­κα­νι­κό Κογκρέ­σο όσον αφο­ρά τις υπο­ψί­ες αυτές.

Οι θια­σώ­τες μάλι­στα της προ­σε­κτι­κής προ­σέγ­γι­σης, τον συμ­βου­λεύ­ουν να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει μια σύντο­μη και τυπι­κή συνά­ντη­ση με τον πρό­ε­δρο Πού­τιν. Παράλ­λη­λα προ­τεί­νουν την εκδο­χή της διε­ξα­γω­γή συνο­μι­λιών με θέμα την στρα­τη­γι­κή στα­θε­ρό­τη­τα, μετα­ξύ ρωσι­κής και αμε­ρι­κα­νι­κής αντι­προ­σω­πεί­ας, χωρίς την συμ­με­το­χή των δύο ηγε­τών.

Ο εκπρό­σω­πος τύπου του ρώσου προ­έ­δρου Ντμί­τρι Πεσκόφ, ανα­φε­ρό­με­νος στο ζήτη­μα αυτό είπε ότι “το θέμα του πρω­το­κόλ­λου στην δεδο­μέ­νη περί­πτω­ση είναι δευ­τε­ρεύ­ον, επει­δή αφο­ρά το ενδε­χό­με­νο της πρώ­της προ­σω­πι­κής συνά­ντη­σης των δύο προ­έ­δρων”, επι­ση­μαί­νο­ντας παράλ­λη­λα ότι ” ούτως ή άλλως (οι δύο τους -σ.σ) θα βρί­σκο­νται μαζί στην ίδια διορ­γά­νω­ση, στην ίδια πόλη, την ίδια χρο­νι­κή περί­ο­δο και ούτως ή άλλως θα υπάρ­ξει δυνα­τό­τη­τα να συνα­ντη­θούν”.

Με δεδο­μέ­νη αυτή την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ο Ντμί­τρι Πεσκόφ δήλω­σε ότι “η ρωσι­κή πλευ­ρά θα είναι έτοι­μη να συνα­ντη­θεί με την μορ­φή που θα εξυ­πη­ρε­τεί τους Αμε­ρι­κα­νούς ή αντι­θέ­τως”.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας