Πράσινο φως για τη διέλευση ΝΑΤΟϊκών δυνάμεων από τη Βόρεια Ελλάδα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Ποιος άρα­γε να ξέχα­σε τη φρά­ση του ΥΕΘΑ Πάνου Καμ­μέ­νου: “ό,τι λέμε ισχύ­ει για πάντα…”; Ο “φιλο­ρώ­σος”, “αντι­μνη­μο­νια­κός”, “άσπον­δος εχθρός των Rothschild”, δίνει τώρα μαζί με τον “επα­να­στά­τη” “Τσε Γκε­βά­ρα των Βαλ­κα­νί­ων” συγκι­βερ­νώ­ντα του το πρά­σι­νο φως για τη διέ­λευ­ση NATOι­κών δυνά­με­ων από τη Βόρεια Ελλά­δα.

Πηγή: 902.gr

Με τα μπού­νια μπλέ­κει η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ τις Ένο­πλες Δυνά­μεις της χώρας βαθιά στους επι­κίν­δυ­νους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, στο όνο­μα της γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης της ντό­πιας αστι­κής τάξης.
Στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις της Αλβα­νί­ας, της Βρε­τα­νί­ας και της Ισπα­νί­ας θα διέλ­θουν από τη Βόρεια Ελλά­δα για να συμ­με­τά­σχουν στη ΝΑΤΟι­κή άσκη­ση «Noble Jump», που θα διε­ξα­χθεί στη Ρου­μα­νία από τις 6 έως τις 14 Ιού­νη.
Στην άσκη­ση θα λάβουν μέρος συνο­λι­κά 4.000 στε­λέ­χη Ενό­πλων Δυνά­με­ων από Αλβα­νία, Βουλ­γα­ρία, Βρε­τα­νία, ΗΠΑ, Ισπα­νία, Λετο­νία, Ρου­μα­νία, Νορ­βη­γία, Ολλαν­δία, Πολω­νία.
Όπως ανα­φέ­ρει το ΓΕΕΘΑ, η Ελλά­δα συμ­με­τέ­χει στην άσκη­ση παρέ­χο­ντας υπη­ρε­σί­ες «φιλο­ξε­νού­ντος έθνους» κατά τη διέ­λευ­ση από περιο­χές της Βόρειας Ελλά­δας, μονά­δων ενό­πλων δυνά­με­ων της Βρε­τα­νί­ας, της Ισπα­νί­ας και της Αλβα­νί­ας, στο πλαί­σιο συμ­με­το­χής τους στην άσκη­ση, τόσο κατά τη φάση ανά­πτυ­ξης τους (από 29 Μάη έως και 2 Ιού­νη) όσο και κατά τη φάση της επι­στρο­φής τους (από 17 έως και 22 Ιού­νη).
Οι μονά­δες των ενό­πλων δυνά­με­ων της Αλβα­νί­ας (149 στε­λέ­χη και 19 τρο­χο­φό­ρα οχή­μα­τα) θα κινη­θούν επί του δρο­μο­λο­γί­ου Κρυ­σταλ­λο­πη­γής — Προ­μα­χώ­να. Οι δυνά­μεις των ενό­πλων δυνά­με­ων της Βρε­τα­νί­ας (274 στε­λέ­χη, 232 τρο­χο­φό­ρα και 9 ερπυ­στριο­φό­ρα οχή­μα­τα) και της Ισπα­νί­ας (227 στε­λέ­χη και 105 τρο­χο­φό­ρα οχή­μα­τα) θα κινη­θούν επί του δρο­μο­λο­γί­ου Αλε­ξαν­δρου­πό­λε­ως- Ορμε­νί­ου.
Οι υπη­ρε­σί­ες που θα παρά­σχει η Ελλά­δα, κατά τη διέ­λευ­ση αυτών των μονά­δων από περιο­χές της Βόρειας Ελλά­δας, είναι:

  • Παρο­χή διευ­κο­λύν­σε­ων στον αερο­λι­μέ­να και στον λιμέ­να Αλε­ξαν­δρού­πο­λης κατά την εκφόρ­τω­ση και φόρ­τω­ση προ­σω­πι­κού και μέσων.
  • Διά­θε­ση κατα­λυ­μά­των στρα­τω­νι­σμού για το προ­σω­πι­κό.
  • Παρο­χή συνο­δεί­ας και ασφά­λειας κατά την είσο­δο, διέ­λευ­ση και έξο­δο τους από την χώρα.
  • Λει­τουρ­γία και στε­λέ­χω­ση τοπι­κού συντο­νι­στι­κού κέντρου υπο­στή­ρι­ξης στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη.
  • Παρο­χή υπη­ρε­σιών διοι­κη­τι­κής μέρι­μνας και υπη­ρε­σιών υγεί­ας.
  • Παρο­χή τηλε­πι­κοι­νω­νια­κών υπη­ρε­σιών.
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας