Προ των πυλών η κατασκευή αποτεφρωτηρίου στην Ελλάδα

| upd 15 Νοεμβρίου 2017 22:48
0
7

Αν και ο δημό­σιος διά­λο­γος για την καύ­ση των νεκρών στην Ελλά­δα έχει φου­ντώ­σει τα τελευ­ταία χρό­νια, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα η συζή­τη­ση έχει ξεκι­νή­σει εδώ και πολ­λές δεκα­ε­τί­ες. Το νεό­τε­ρο είναι ότι η Ελλά­δα βρί­σκε­ται πολύ κοντά στο να μην είναι πλέ­ον η μονα­δι­κή χώρα στην Ευρώ­πη μαζί με την Αλβα­νία που δεν έχει απο­τε­φρω­τή­ριο. Η επι­θυ­μία όσων επι­λέ­γουν την καύ­ση στην Ελλά­δα, ανα­γκα­στι­κά πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε χώρα του εξω­τε­ρι­κού. Οι περισ­σό­τε­ροι συγ­γε­νείς τους στη χώρα μας, επι­λέ­γουν τη Σόφια της Βουλ­γα­ρί­ας, λόγω χαμη­λό­τε­ρου κόστους σε σύγκρι­ση με άλλες χώρες.

Η νέα προ­σπά­θεια του δήμου Αθη­ναί­ων για την κατα­σκευή απο­τε­φρω­τη­ρί­ου εκφρά­ζε­ται μέσα από την χωρο­θέ­τη­ση που υπερ­ψη­φί­στη­κε από το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο. Σύμ­φω­να με αυτή το κτί­ριο θα κτι­στεί στο οικό­πε­δο 17 στον Ελαιώ­να που ανή­κει στο δήμο. Η από­φα­ση ελή­φθη με μεγά­λη πλειο­ψη­φία στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο με μόνη την παρά­τα­ξη της Χρυ­σής Αυγής να κατα­ψη­φί­ζει. Κατά πάσα πιθα­νό­τη­τα θα κατα­σκευα­στεί με σύμπρα­ξη δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα.

Ενστά­σεις φαί­νε­ται να εκφρά­ζουν και φορείς κατοί­κων και επι­χει­ρη­μα­τιών του Ελαιώ­να, όχι για την ίδια την κατα­σκευή απο­τε­φρω­τη­ρί­ου αλλά για την επι­λο­γή του χώρου. Πιθα­νές προ­σφυ­γές τους ενδε­χο­μέ­νως θα μπο­ρού­σαν να καθυ­στε­ρή­σουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρο την κατα­σκευή του απο­τε­φρω­τη­ρί­ου.

«Είναι ένα πανελ­λή­νιο αίτη­μα, είμα­στε από τις τελευ­ταί­ες χώρες της Ευρώ­πης που δεν έχουν απο­τε­φρω­τή­ριο. Χιλιά­δες κόσμου φεύ­γουν για τη Βουλ­γα­ρία κάθε χρό­νο για να μπο­ρέ­σουν να απο­τε­φρώ­σουν τους νεκρούς τους, κάτι που έχει ως απο­τέ­λε­σμα την ταλαι­πω­ρία των οικο­γε­νειών αλλά και την απώ­λεια χρη­μά­των που φεύ­γουν στο εξω­τε­ρι­κό, τα οποία πρέ­πει να μένουν στην Ελλά­δα», τονί­ζει μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντι­δή­μαρ­χος Αθη­ναί­ων Νέλ­λη Παπα­χε­λά. Ερω­τη­θεί­σα για το αν ο δήμος θα επι­μεί­νει σε περί­πτω­ση που δεν στε­φθεί με επι­τυ­χία αυτή η προ­σπά­θεια, η κ. Παπα­χε­λά απα­ντά κατα­φα­τι­κά αλλά δηλώ­νει αισιό­δο­ξη ότι με την τελευ­ταία νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση δεν θα ευο­δω­θεί καμία προ­σφυ­γή.

Η Ελληνική Κοινωνία Αποτέφρωσης

Υπο­στη­ρι­κτές της καύ­σης των νεκρών στην Ελλά­δα δημιούρ­γη­σαν την Ελλη­νι­κή Κοι­νω­νία Απο­τέ­φρω­σης το 1977 με το όνο­μα «Επι­τρο­πή για το δικαί­ω­μα της απο­τέ­φρω­σης των νεκρών στην Ελλά­δα». Στη συνέ­χεια και μετά την επί­τευ­ξη του αρχι­κού στό­χου που ήταν η θέσπι­ση του νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου που επι­τρέ­πει την απο­τέ­φρω­ση των νεκρών στην Ελλά­δα, μετο­νο­μά­στη­κε σε Ελλη­νι­κή Κοι­νω­νία Απο­τέ­φρω­σης.

Ο Αντώ­νης Αλα­κιώ­της ένας από τους ιδρυ­τές της, παρα­βρέ­θη­κε στο δημο­τι­κό συμ­βού­λιο και παρου­σί­α­σε τις θέσεις της.

«Εμείς ευχα­ρι­στή­σα­με τη δημο­τι­κή αρχή για την πρω­το­βου­λία αυτή που ξεκί­νη­σε από το 2005, όταν δήμαρ­χος ήταν η κ. Μπα­κο­γιάν­νη. Δεν είναι πρώ­τη φορά που ο δήμος χωρο­θε­τεί μέρος για την κατα­σκευή, έγι­νε πρώ­τη φορά το 2010 επί δημαρ­χί­ας Κακλα­μά­νη, όπου απο­φα­σί­στη­κε σχε­δόν ομό­φω­να η χωρο­θέ­τη­ση του απο­τε­φρω­τη­ρί­ου εντός του Γ’ Κοι­μη­τη­ρί­ου ή εναλ­λα­κτι­κά στο Σχι­στό. Ωστό­σο, αυτή η προ­σπά­θεια στα­μά­τη­σε για­τί η χρή­ση γης του Κοι­μη­τη­ρί­ου που ανή­κει στο δήμο Νίκαιας είναι χώρος κοι­νω­νι­κών δρα­στη­ριο­τή­των. Πάντως, η δημο­τι­κή αρχή με τις συνε­χείς παρεμ­βά­σεις της δεί­χνει την πολι­τι­κή της βού­λη­ση κι ευχό­μα­στε κάποια στιγ­μή να απο­δώ­σει», δηλώ­νει μιλώ­ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Αλα­κιώ­της και προ­σθέ­τει: «Εμείς ελπί­ζου­με ότι αυτή τη φορά θα γίνει πραγ­μα­τι­κό­τη­τα κι έτσι θα δώσου­με στους έλλη­νες το δικαί­ω­μα επι­λο­γής που έχουν και οι περισ­σό­τε­ροι στην Ευρώ­πη».

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της εται­ρεί­ας που είναι και μέλος της Παγκό­σμιας Οργά­νω­σης Απο­τέ­φρω­σης περί­που 3.500‑4000 άτο­μα στην Ελλά­δα επι­λέ­γουν κάθε χρό­νο την οδό της απο­τέ­φρω­σης αλλά ανα­γκά­ζο­νται να μετα­βούν στο εξω­τε­ρι­κό. Αυτός ο αριθ­μός αντα­να­κλά στο 3,5% περί­που των θανά­των στην Ελλά­δα. Το κόστος της καύ­σης ενός νεκρού στην Βουλ­γα­ρία ξεκι­νά από τα 1500 ευρώ και φτά­νει στα 2.500, ενώ αν κατα­σκευα­στεί απο­τε­φρω­τή­ριο στην Ελλά­δα το κόστος δεν θα ξεπερ­νά τα 800‑1000 ευρώ σύμ­φω­να με τον κ. Αλα­κιώ­τη.

Η αντίδραση της Εκκλησίας

Μετά από συνε­δρί­α­ση της Διαρ­κούς Ιεράς Συνό­δου τον Μάρ­τιο του 2016, σε ανα­κοί­νω­σή της ανα­φέ­ρε­ται στο νόμο για την απο­τέ­φρω­ση των νεκρών, επι­ση­μαί­νο­ντας ότι: «η επι­λο­γή της χρι­στια­νι­κής κήδευ­σης, εάν συν­δυα­σθεί με την επι­λο­γή της απο­τε­φρώ­σε­ως, προ­σκρού­ει στις παρα­δό­σεις της Ορθό­δο­ξης Εκκλη­σί­ας, περί των οποί­ων ο νομο­θέ­της σιω­πά. Η Ιερά Σύνο­δος είχε ζητή­σει από τον αρμό­διο υπουρ­γό με επι­στο­λή, η οποία έτυ­χε αδια­φο­ρί­ας, να προ­στε­θεί επι­φύ­λα­ξη υπέρ των κανό­νων και παρα­δό­σε­ων κάθε θρη­σκευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας». Τονί­ζε­ται ακό­μα ότι «η Ιερά Σύνο­δος θεω­ρεί τις παρα­πά­νω δια­τά­ξεις ως αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές» και διευ­κρι­νί­ζε­ται «προς από­κρου­ση ψευ­δο­λό­γων δια­δό­σε­ων, ότι τα έσο­δα όλων των κοι­μη­τη­ρί­ων των αστι­κών κέντρων εισπράτ­τουν κατά νόμον οι τοπι­κοί Δήμοι και σε κάθε περί­πτω­ση, εάν ήθε­λε η Εκκλη­σία να μη μειω­θούν τα δήθεν έσο­δά της, θα συμ­φω­νού­σε και δεν θα δια­φω­νού­σε με την τέλε­ση κηδεύ­σε­ως και μνη­μο­σύ­νων για όσους επι­λέ­γουν την απο­τέ­φρω­ση».

Η ιστορία της αποτέφρωσης στην Ελλάδα

Οι πρώ­τες κινή­σεις για την επα­να­φο­ρά της απο­τέ­φρω­σης μετά την αρχαιό­τη­τα ανα­φέ­ρο­νται στα έτη 1912 — 1917. Το Δ.Σ. του Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών, υπό τη προ­ε­δρία του Μ. Καρ­ζή, τάσ­σε­ται δημό­σια υπέρ της απο­τέ­φρω­σης. Το 1943 το Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών εκδί­δει την πρώ­τη απορ­ρι­πτι­κή από­φα­ση, με το αιτιο­λο­γι­κό ότι η απο­τέ­φρω­ση αντί­κει­ται στα χρη­στά ήθη των Ελλή­νων. Το 1944 απορ­ρί­πτε­ται με το ίδιο αιτιο­λο­γι­κό μια δεύ­τε­ρη αίτη­ση σύστα­σης συλ­λό­γου υπέρ της απο­τέ­φρω­σης.

Όμως, το 1946 η «Επι­στη­μο­νι­κή Εται­ρεία προς μελέ­τη των δια­φό­ρων συστη­μά­των μετα­χεί­ρι­σης των νεκρών», την οποία είχαν ιδρύ­σει μέλη του Ιατρι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών, με πρό­ε­δρο τον κ. Παπα­θε­ο­δώ­ρου, πέτυ­χαν την έγκρι­ση του Πρω­το­δι­κεί­ου και έτσι ιδρύ­θη­κε ο πρώ­τος σύλ­λο­γος υπέρ της απο­τέ­φρω­σης.

Το 1960 μετά το θάνα­το του διά­ση­μου πια­νί­στα Δημή­τρη Μητρό­που­λου και την απο­τέ­φρω­σή του, η άρνη­ση της Εκκλη­σί­ας να προ­σφέ­ρει νεκρώ­σι­μη τελε­τή δημιουρ­γεί μεγά­λη ανα­στά­τω­ση στο χώρο της Εκκλη­σί­ας και της κοι­νω­νί­ας. Έγκρι­τοι θεο­λό­γοι δια­φο­ρο­ποιού­νται από την επί­ση­μη στά­ση της Εκκλη­σί­ας, υπο­στη­ρί­ζο­ντας την άπο­ψη ότι το θέμα της επι­λο­γής της ταφής ή της απο­τέ­φρω­σης δεν είναι δογ­μα­τι­κό θέμα αλλά θέμα παρά­δο­σης, ως εκ τού­του η Εκκλη­σία δεν θα πρέ­πει να απορ­ρί­πτει από το σώμα της τους πιστούς, που επι­λέ­γουν την απο­τέ­φρω­ση για λόγους συνεί­δη­σης.

Μετα­ξύ του 1986 και του 1988 ορι­σμέ­νοι δήμοι όπως ο Δήμος Καλ­λι­θέ­ας, ο Δήμος Αγ. Δημη­τρί­ου και ο Δήμος Ζωγρά­φου, τάσ­σο­νται υπέρ της απο­τέ­φρω­σης και ζητούν από το Υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών να τους συν­δρά­μει για τη κατα­σκευή ενός απο­τε­φρω­τη­ρί­ου. Η απά­ντη­ση είναι αρνη­τι­κή με αιτιο­λο­γι­κό την μη ύπαρ­ξη νομο­θε­τι­κού πλαι­σί­ου.

Το 1986 μια κίνη­ση πολι­τών, με την επω­νυ­μία «Σύν­δε­σμος Φίλων της Απο­τέ­φρω­σης», κατα­θέ­τει αίτη­ση για την ίδρυ­ση συλ­λό­γου, στο Πρω­το­δι­κείο Αθη­νών. Το τελευ­ταίο απορ­ρί­πτει την αίτη­ση ως «αντι­βαί­νου­σα στα χρη­στά ήθη των Ελλή­νων».

Το 1987 ο τότε δήμαρ­χος Αθη­νών Μιλ­τιά­δης Έβερτ, επα­να­φέ­ρει το θέμα ζητώ­ντας επί­ση­μα από την Ιερά Σύνο­δο και την πολι­τεία, να επι­τρέ­ψουν την απο­τέ­φρω­ση των θυμά­των του καύ­σω­να που έπλη­ξε την Αθή­να, εάν και εφό­σον οι δικοί τους επι­θυ­μού­σαν, εισπράτ­το­ντας την απόρ­ρι­ψη του αιτή­μα­τος από την Εκκλη­σία.

Το 1997 συγκρο­τεί­ται μια επι­τρο­πή για τη δημιουρ­γία ενός κέντρου απο­τέ­φρω­σης νεκρών στην Ελλά­δα, για άτο­μα των οποί­ων οι θρη­σκευ­τι­κές τους πεποι­θή­σεις το επι­τρέ­πουν. Η επι­τρο­πή αυτή από το 2000 απο­τε­λεί μέλος της I.C.F. (Παγκό­σμια Οργά­νω­ση Απο­τέ­φρω­σης). Το 2001 η επι­τρο­πή συστή­νει μια εται­ρεία μη κερ­δο­σκο­πι­κή με τίτλο «Επι­τρο­πή για το δικαί­ω­μα της απο­τέ­φρω­σης των νεκρών στην Ελλά­δα» και μετα­ξύ των σκο­πών της έχει και την κατα­σκευή απο­τε­φρω­τη­ρί­ου.

Πηγή: ΑΠΕ — ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας