Πρώην αντιπρόεδρος Facebook: Tα social media «διαλύουν τον κοινωνικό ιστό»

| upd 16 Δεκεμβρίου 2017 19:56
0
39
Ο πρώην αντιπρόεδρος του Facebook, Chamath Palihapitiya

Ο Chamath Palihapitiya, πρώ­ην αντι­πρό­ε­δρος του Facebook, προ­κά­λε­σε τις εντυ­πώ­σεις με τις πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του κατά τις οποί­ες τα social media «δια­βρώ­νουν τα βασι­κά θεμέ­λια του τρό­που συμπε­ρι­φο­ράς των ανθρώ­πων».

Είπε ότι το Facebook δημιουρ­γεί έναν ατέρ­μο­να κύκλο «αντι­δρά­σε­ων» κοι­νω­νι­κής επι­βε­βαί­ω­σης παρέ­χο­ντας στους ανθρώ­πους μία μικρή δόση ντο­πα­μί­νης κάθε τόσο …δηλα­δή κάθε φορά που κάποιος δέχε­ται ένα like ή ένα σχό­λιο για κάτι που ανέ­βα­σε.

«Αυτός ο βρα­χυ­πρό­θε­σμος κύκλος παρο­χής ντο­πα­μί­νης μέσω των κοι­νω­νι­κών ‘αντι­δρά­σε­ων’ (like,σχόλια κλπ) που δημιουρ­γή­σα­με …κατα­στρέ­φει τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας της κοι­νω­νί­ας.» είπε ο Chamath Palihapitiya.

Δήλω­σε επί­σης ότι αισθά­νε­ται ενο­χές για τη δημιουρ­γία εργα­λεί­ων που «δια­λύ­ουν τον κοι­νω­νι­κό ιστό».

Κατά τη διάρ­κεια ομι­λί­ας του το Νοέμ­βριο στο «Graduate School of Business» του Στάν­φορντ, ο Palihapitiya επι­σή­μα­νε μετα­ξύ άλλων:

«Δεν το κατα­λα­βαί­νε­τε αλλά σας προ­γραμ­μα­τί­ζουν… όμως τώρα πρέ­πει να απο­φα­σί­σε­τε πόσα είστε δια­τε­θει­μέ­νοι να παρα­χω­ρή­σε­τε, πόση από τη δια­νοη­τι­κή σας ανε­ξαρ­τη­σία». Επί­σης, υπο­γράμ­μι­σε πως ο ίδιος δεν θέλει να υφί­στα­ται προ­γραμ­μα­τι­σμό και για το λόγο αυτό δεν χρη­σι­μο­ποιεί αυτή την «αηδία» και δεν επι­τρέ­πει ούτε στα παι­διά του να το χρη­σι­μο­ποιούν.

Τελι­κά πόσοι είναι τόσο έξυ­πνοι ώστε να κατα­λά­βουν τη σημα­σία όσων είπε ο πρώ­ην αντι­πρό­ε­δρος του Facebook, ώστε να πάψουν να ζουν για ένα ασή­μα­ντο like, έναν ανε­παί­σθη­το μίνι-οργα­σμό, που θα τους «επι­βε­βαιώ­σει» κοι­νω­νι­κά;

Πηγή: GIZMODO

Πηγή: The GUARDIAN
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας