Με πρόσχημα την οικολογία βάζουν «χέρι» στις τσέπες μας

1
82
Σύμφωνα με τους Βρετανούς βουλευτές, μόλις το ένα στα 400 χάρτινα ποτήρια καταλήγει στην ανακύκλωση, με το ποσοστό αυτό να καθιστά «βέβαιη» την απαγόρευση της χρήσης των συγκεκριμένων ποτηριών στο μέλλον.

Θέλουν να φορο­λο­γή­σουν και τα χάρ­τι­να ποτή­ρια στην Αγγλία… αλλά δεν θα φορο­λο­γού­σαν τις πλα­στι­κές συσκευα­σί­ες της NIVEA, της Coca Cola, της Procter & Gamble κ.λπ.

Θέλουν λεφτά και μόνο λεφτά και πάρα πολ­λά λεφτά… και ψάχνουν προ­σχή­μα­τα ώστε να τ’ αρπά­ξουν από τις τσέ­πες μας με τις λιγό­τε­ρες δυνα­τές αντι­δρά­σεις…
Από τις ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ τσέ­πες εννο­εί­ται …όχι της ελίτ…

Κι ο μηχα­νι­σμός που χρη­σι­μο­ποιούν είναι αυτός της δημιουρ­γί­ας ενο­χής. Η νοι­κο­κυ­ρά που θα χρη­σι­μοποιή­σει μία σακού­λα ενός γραμ­μα­ρί­ου για να μετα­φέ­ρει τα τρό­φι­μα στο σπί­τι της … μολύ­νει …και θέτει σε κίν­δυ­νο τον πλα­νή­τη.

Το απορ­ρυ­πα­ντι­κό που θα κου­βα­λή­σει μ’ εκεί­νη τη σακού­λα όμως μολύ­νει 100 φορές περισ­σό­τε­ρο …και ως χημι­κή σύν­θε­ση και ως συσκευα­σία …καθώς ζυγί­ζει όσο 120 σακού­λες μόνο του.

Οι πολι­τι­κοί είναι μεγά­λοι «οικο­λό­γοι» όταν πρό­κει­ται να βάλουν το χέρι στις δικές μας τσέ­πες. Αν πάρουν μίζες από καμία πολυ­ε­θνι­κή …δεν έχουν πρό­βλη­μα να κατα­στρέ­ψουν και ολό­κλη­ρη τη Χαλ­κι­δι­κή.

Και είναι οι ίδιοι εξου­σια­στές που ενέ­κρι­ναν την ρίψη 10.000 ραδιε­νερ­γών και τοξι­κών βλη­μά­των απε­μπλου­τι­σμέ­νου Ουρα­νί­ου σε περιο­χές αμά­χων στο Ιράκ όπως και στην Γιου­γκο­σλα­βία.

Πηγή: tanea.gr

Πηγή: theguardian.com
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας