Προσεχώς υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια στις επιχειρηματικές συναλλαγές

Ταυτόχρονη διαβίβαση στοιχείων στους ελεγκτικούς μηχανισμούς - Τριπλές διασταυρώσεις μεταξύ ΑΑΔΕ-τραπεζών-συναλλασσομένων

0
77
Σύμφωνα με πληροφορίες, το hardware, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει το φιλόδοξο εγχείρημα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, είναι ήδη έτοιμο προς πλήρη λειτουργία και χρήση από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων | Eurokinissi/Σωτήρης Δημητρόπουλος

Όλα ηλε­κτρο­νι­κά κι αυτό­μα­τα και πάντα μέσω των τοκο­γλύ­φων, ώστε εκτός από το αδη­φά­γο κρά­τος …να αρπά­ζουν κι αυτοί μερί­διο από κάθε συναλ­λα­γή που θα γίνε­ται μετα­ξύ των πολι­τών. Βλέ­πε­τε τι γλυ­κά νομο­θε­τούν τα πιο φασι­στι­κά μέτρα …οι «κόκ­κι­νοι επα­να­στά­τες»; Βλέ­πε­τε πόσο χρή­σι­μο είναι στους τοκο­γλύ­φους να χρη­μα­το­δο­τούν τις «επα­να­στά­σεις» και μετά να βάζουν τους «επα­να­στά­τες» να δου­λεύ­ουν για λογα­ρια­σμό τους;

Όταν τα δυτι­κά ΜΜΕ χαί­ρο­νται με μία «επα­νά­στα­ση», με μία ανα­τρο­πή …τότε να είστε σίγου­ροι …ότι οι τοκο­γλύ­φοι πήραν τον έλεγ­χο της χώρας στα χέρια τους κι αρχί­ζει η αιμο­λη­ψία.

Όσες επα­να­στά­σεις είναι πραγ­μα­τι­κές και κόντρα στα δικά τους συμ­φέ­ρο­ντα …τις πολε­μούν σε όλα τα επί­πε­δα και οικο­νο­μι­κά και επι­κοι­νω­νια­κά, αλλά και στους δρό­μους με δια­δη­λώ­σεις που οργα­νώ­νουν μισθο­φό­ροι. Στο Ιράν, στη Βενε­ζου­έ­λα, στη Συρία, στη Ρου­μα­νία κι όπου αλλού οι πραγ­μα­τι­κές επα­να­στά­σεις κρα­τι­κο­ποί­η­σαν τους φυσι­κούς πόρους και την Κεντρι­κή Τρά­πε­ζα της χώρας …όλα τα υπό­λοι­πα κατα­χρε­ω­μέ­να κρά­τη της Δύσης επι­τί­θε­νται συντο­νι­σμέ­να …κι απο­κα­λούν τους ηγέ­τες αυτών των ανε­ξάρ­τη­των χωρών …δικτά­το­ρες.

Ενορ­χη­στρώ­νουν ενα­ντί­ον αυτών των χωρών αυστη­ρές κυρώ­σεις και εμπάρ­γκο στις εισα­γω­γές προ­ϊ­ό­ντων, ώστε οι ελλεί­ψεις βασι­κών ειδών που είναι εισα­γό­με­να, να προ­κα­λέ­σουν δυσα­ρέ­σκεια στους πολί­τες για την κυβέρ­νη­σή τους.

Ακρι­βώς το ίδιο έκα­ναν και στην Ελλά­δα επί κατο­χής. Οι «σύμ­μα­χοι» ήταν αυτοί που γέμι­σαν με πλα­στά χαρ­το­νο­μί­σμα­τα την Ελλά­δα …κλέ­βο­ντας τον πραγ­μα­τι­κό πλού­το των Ελλή­νων, οι «σύμ­μα­χοι» ήταν που απέ­κλει­σαν τα λιμά­νια της χώρας, ώστε να μην φτά­νουν τα πλοία με τα σιτη­ρά και άφη­σαν τους Έλλη­νες να πεθαί­νουν από την πεί­να, ώστε να τα βάλουν με τους Γερ­μα­νούς. Έτσι λει­τουρ­γούν οι υπη­ρέ­τριες των τοκο­γλύ­φων.

Δεν λογα­ριά­ζουν ποτέ το κόστος σε ζωές, σε δυστυ­χία και σε απώ­λεια πλού­του …αρκεί να σκλα­βώ­σουν ακό­μα έναν λαό στο χαρέ­μι των τοκο­γλύ­φων και να τον υπο­χρε­ώ­σουν στον γνω­στό φόρο αίμα­τος.

Και το πόσο ψυχροί δολο­φό­νοι γίνο­νται ενα­ντί­ον όσων λαών αντι­στέ­κο­νται στα αφε­ντι­κά τους το βλέ­που­με συνε­χώς τα τελευ­ταία 100 χρό­νια …με τελευ­ταία θύμα­τα αυτής της τακτι­κής τους Λίβυους και τους Σύριους.

Πηγή: naftemporiki.gr

Στην καθιέ­ρω­ση της υπο­χρέ­ω­σης των επι­χει­ρή­σε­ων και των ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών να εκδί­δουν σε ηλε­κτρο­νι­κή μορ­φή τα τιμο­λό­για για τις μετα­ξύ τους συναλ­λα­γές ανα­μέ­νε­ται να προ­χω­ρή­σει εντός του 2018 το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών. Παράλ­λη­λα, οι επι­χει­ρή­σεις και οι ελεύ­θε­ροι επαγ­γελ­μα­τί­ες θα υπο­χρε­ω­θούν να δια­βι­βά­ζουν αυτό­μα­τα τα δεδο­μέ­να των εκδι­δό­με­νων τιμο­λο­γί­ων στις πλη­ρο­φο­ρια­κές υπο­δο­μές της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων, για επε­ξερ­γα­σία και δια­σταύ­ρω­ση.

Του Γιώρ­γου Παλαι­τσά­κη

Με την καθιέ­ρω­ση της υπο­χρε­ω­τι­κής «ηλε­κτρο­νι­κής τιμο­λό­γη­σης» θα καταρ­γη­θεί η σημε­ρι­νή δια­δι­κα­σία εκτύ­πω­σης και δια­κί­νη­σης των τιμο­λο­γί­ων σε χάρ­τι­νη μορ­φή για όλες τις συναλ­λα­γές μετα­ξύ επι­χει­ρή­σε­ων και μετα­ξύ επι­χει­ρή­σε­ων και ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών. Η δια­δι­κα­σία αυτή θα αντι­κα­τα­στα­θεί από την υπο­χρε­ω­τι­κή ηλε­κτρο­νι­κή έκδο­ση και δια­κί­νη­ση των τιμο­λο­γί­ων μετα­ξύ των παρα­πά­νω αντι­συμ­βαλ­λο­μέ­νων.

Τα στοι­χεία των τιμο­λο­γί­ων που θα εκδί­δο­νται και θα δια­κι­νού­νται ηλε­κτρο­νι­κά θα δια­βι­βά­ζο­νται ταυ­τό­χρο­να και στις πλη­ρο­φο­ρια­κές υπο­δο­μές της ΑΑΔΕ για άμε­σο έλεγ­χο και δια­σταύ­ρω­ση. Με τη δια­δι­κα­σία αυτή, οι φορο­λο­γι­κές αρχές θα γνω­ρί­ζουν εξ απο­στά­σε­ως και σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο το ύψος των συναλ­λα­γών μετα­ξύ επι­χει­ρή­σε­ων ή και ελευ­θέ­ρων επαγ­γελ­μα­τιών.

Με πιο απλά λόγια τα Ελεγ­κτι­κά Κέντρα και οι Δ.Ο.Υ. θα είναι, κατά κάποιον τρό­πο, online συν­δε­δε­μέ­να με τα λογι­στή­ρια και τα ταμεία των επι­χει­ρή­σε­ων-ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών και θα μπο­ρούν να γνω­ρί­ζουν ανά πάσα στιγ­μή και εξ απο­στά­σε­ως ποιο είναι το ύψος των χον­δρι­κών πωλή­σε­ων που έχουν πραγ­μα­το­ποι­ή­σει οι επι­χει­ρή­σεις, καθώς επί­σης και το ύψος των συναλ­λα­γών παρο­χής υπη­ρε­σιών μετα­ξύ επι­χει­ρή­σε­ων-ελεύ­θε­ρων επαγ­γελ­μα­τιών.

Με τον τρό­πο αυτό θα εξα­λει­φθεί πλή­ρως το φαι­νό­με­νο της έκδο­σης πλα­στών τιμο­λο­γί­ων, διό­τι δεν θα υπάρ­χει πλέ­ον δυνα­τό­τη­τα έκδο­σης τιμο­λο­γί­ων εν αγνοία του εμφα­νι­ζό­με­νου ως λήπτη ούτε δυνα­τό­τη­τα κατα­χώ­ρι­σης τιμο­λο­γί­ου εν αγνοία του εμφα­νι­ζό­με­νου ως εκδό­τη. Παράλ­λη­λα θα περιο­ρι­στούν σημα­ντι­κά και τα κρού­σμα­τα έκδο­σης εικο­νι­κών τιμο­λο­γί­ων, καθώς τα στοι­χεία των ηλε­κτρο­νι­κά εκδι­δό­με­νων τιμο­λο­γί­ων θα επι­βε­βαιώ­νο­νται και από τους λήπτες, ενώ θα είναι άμε­σα δια­θέ­σι­μα στις φορο­λο­γι­κές αρχές για δια­σταυ­ρώ­σεις και επα­λη­θεύ­σεις με το τρα­πε­ζι­κό σύστη­μα.

Ειδι­κό­τε­ρα, με την καθιέ­ρω­ση της υπο­χρε­ω­τι­κής ηλε­κτρο­νι­κής τιμο­λό­γη­σης θα κατα­στεί δυνα­τός ο τρι­πλός δια­σταυ­ρω­τι­κός έλεγ­χος των στοι­χεί­ων των εκδι­δό­με­νων τιμο­λο­γί­ων.

Η τρι­πλή δια­σταύ­ρω­ση θα γίνε­ται μετα­ξύ:

  • Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων, με την άμε­ση και ηλε­κτρο­νι­κή παρα­λα­βή των στοι­χεί­ων των πωλή­σε­ων των επι­χει­ρή­σε­ων καθη­με­ρι­νά,
  • τρα­πε­ζών, με τις ηλε­κτρο­νι­κές πλη­ρω­μές (μέσω e-banking, POS και άλλων μέσων ηλε­κτρο­νι­κής πλη­ρω­μής),
  • των δύο εκά­στο­τε συναλ­λασ­σό­με­νων, με την ηλε­κτρο­νι­κή απο­στο­λή των στοι­χεί­ων των εκδο­θέ­ντων τιμο­λο­γί­ων από τον εκδό­τη επι­χει­ρη­μα­τία ή ελεύ­θε­ρο επαγ­γελ­μα­τία στον λήπτη επι­χει­ρη­μα­τία ή ελεύ­θε­ρο επαγ­γελ­μα­τία και την επι­βε­βαί­ω­ση των στοι­χεί­ων της συναλ­λα­γής από την πλευ­ρά του εκά­στο­τε λήπτη.

Έτσι ακό­μη και εικο­νι­κές συναλ­λα­γές θα είναι αδύ­να­το πλέ­ον να πραγ­μα­το­ποι­η­θούν, καθώς για όλες τις συναλ­λα­γές που θα απο­τυ­πώ­νο­νται στα εκδο­θέ­ντα και απο­στα­λέ­ντα ηλε­κτρο­νι­κά τιμο­λό­για θα διε­νερ­γού­νται αυτό­μα­τα δια­σταυ­ρώ­σεις και με στοι­χεία από τις τρά­πε­ζες, προ­κει­μέ­νου να επι­βε­βαιώ­νε­ται εάν πράγ­μα­τι έχουν γίνει οι πλη­ρω­μές των εκδο­θέ­ντων τιμο­λο­γί­ων.

Έτοιμο το hardware

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το hardware, το οποίο θα μπο­ρεί να υπο­στη­ρί­ξει το φιλό­δο­ξο εγχεί­ρη­μα της ηλε­κτρο­νι­κής τιμο­λό­γη­σης, είναι ήδη έτοι­μο προς πλή­ρη λει­τουρ­γία και χρή­ση από τη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πλη­ρο­φο­ρι­κών Συστη­μά­των. Αυτό που απο­μέ­νει, σύμ­φω­να με τις ίδιες πηγές, είναι η ολο­κλή­ρω­ση και του κατάλ­λη­λου software από τις υπη­ρε­σί­ες της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων (ΑΑΔΕ) ώστε να τεθεί το όλο σύστη­μα σε εφαρ­μο­γή.

Διασύνδεση ταμειακών με το ΤΑΧΙS

Αμέ­σως μετά τη θεσμο­θέ­τη­ση και εφαρ­μο­γή του μέτρου της ηλε­κτρο­νι­κής τιμο­λό­γη­σης θα ακο­λου­θή­σει η στα­δια­κή εφαρ­μο­γή του μέτρου της δια­σύν­δε­σης των ταμεια­κών μηχα­νών και των λοι­πών ηλε­κτρο­νι­κών φορο­λο­γι­κών μηχα­νι­σμών των επι­χει­ρή­σε­ων με τις πλη­ρο­φο­ρια­κές υπο­δο­μές του ΤΑΧΙS που έχουν ανα­πτυ­χθεί στις υπη­ρε­σί­ες της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Δημο­σί­ων Εσό­δων.

Με την εφαρ­μο­γή του μέτρου αυτού σε συν­δυα­σμό με την επέ­κτα­ση της υπο­χρε­ω­τι­κής χρή­σης μέσων ηλε­κτρο­νι­κής πλη­ρω­μής σε όλες τις επι­χει­ρή­σεις θα κατα­στεί δυνα­τή η αντι­με­τώ­πι­ση των κρου­σμά­των φορο­δια­φυ­γής στο λια­νε­μπό­ριο και στις παρε­χό­με­νες στο ευρύ κοι­νό υπη­ρε­σί­ες, που εκδη­λώ­νο­νται μέσω της μη έκδο­σης απο­δεί­ξε­ων ή της έκδο­σης πλα­στών απο­δεί­ξε­ων από αδή­λω­τες ταμεια­κές μηχα­νές.

Το 1966 το κρά­τος απέ­κτη­σε πλή­ρη ιδιο­κτη­σία της εμπο­ρι­κής τρα­πε­ζι­κής με τη συγ­χώ­νευ­ση όλων των υφι­στά­με­νων εμπο­ρι­κών τρα­πε­ζών σε μία ενιαία Εμπο­ρι­κή Τρά­πε­ζα της Συρί­ας.

Οι κεντρι­κές τρά­πε­ζες της Κίνας, της Λιβύ­ης, του Ιράν και της Κού­βας είναι κρα­τι­κές
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας