Προσοχή Παγίδα: Κοινωνικό Μέρισμα με Τεκμαρτό Εισόδημα

0
87

Κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα 2017: Σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα (20/11/2017) θα διε­ξα­χθεί στη Βου­λή η ψηφο­φο­ρία για το κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα, η οποία είχε ανα­βλη­θεί με από­φα­ση του Προ­έ­δρου της Βου­λής και τη σύμ­φω­νη γνώ­μη του Πρω­θυ­πουρ­γού, λόγω του εθνι­κού πέν­θους για τα θύμα­τα της κακο­και­ρί­ας στη Δυτι­κή Αττι­κή.

Ποιοι θα πάρουν το κοινωνικό μέρισμα

Το ποσό των 720 εκατ. ευρώ θα μοι­ρα­στούν το Δεκέμ­βριο σε 3,4 εκα­τομ­μύ­ρια νοι­κο­κυ­ριά ως κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα.

Να σημειώ­σου­με ότι η συγκε­κρι­μέ­νη παρο­χή είναι δια­φο­ρε­τι­κή από τα ανα­δρο­μι­κά που θα πάρουν οι συντα­ξιού­χοι λόγω της παρά­νο­μης παρα­κρά­τη­σης των εισφο­ρών.

Το ποσό του κοι­νω­νι­κού μερί­σμα­τος θα δια­νε­μη­θεί με τη μορ­φή μιας εφά­παξ έκτα­κτης εισο­δη­μα­τι­κής ενί­σχυ­σης σε άγα­μους φορο­λο­γού­με­νους, έγγα­μους χωρίς παι­διά και οικο­γέ­νειες με παι­διά, με βάση συγκε­κρι­μέ­να κρι­τή­ρια.

Τα κριτήρια

Συγκε­κρι­μέ­να, τα εισο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια αφο­ρούν μονο­πρό­σω­πα νοι­κο­κυ­ριά με ύψος εισο­δή­μα­τος μέχρι 9.000 ευρώ και πολυ­πρό­σω­πα με ανώ­τα­το όριο τα 18.000 ευρώ.

Τα εισο­δη­μα­τι­κά όρια προ­σαυ­ξά­νο­νται κατά 50% για κάθε επι­πλέ­ον ενή­λι­κα και κατά 25% για κάθε παι­δί.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Άγα­μοι:

 • με ετή­σιο εισό­δη­μα έως 3.000 ευρώ θα λάβουν μέρι­σμα 450 ευρώ
 • με ετή­σιο εισό­δη­μα από 3.000 ευρώ έως 6.000 ευρώ θα λάβουν μέρι­σμα 350 ευρώ
 • με ετή­σιο εισό­δη­μα από 6.000 ευρώ έως 9.000 ευρώ θα λάβουν μέρι­σμα 250 ευρώ

Έγγα­μοι χωρίς παι­διά:

 • με ετή­σιο εισό­δη­μα έως 4.000 ευρώ θα λάβουν μέρι­σμα 675 ευρώ
 • με ετή­σιο εισό­δη­μα από 5.501 ευρώ έως 9.000 ευρώ θα λάβουν μέρι­σμα 525 ευρώ
 • με ετή­σιο εισό­δη­μα από 9.001 ευρώ έως 13.500 ευρώ θα λάβουν μέρι­σμα 375 ευρώ

Έγγα­μοι με ένα παι­δί:

 • με ετή­σιο εισό­δη­μα έως 5.250 ευρώ θα λάβουν μέρι­σμα 787,5 ευρώ
 • με ετή­σιο εισό­δη­μα από 5.251 ευρώ έως 10.500 ευρώ θα λάβουν μέρι­σμα 612,5 ευρώ
 • με ετή­σιο εισό­δη­μα από 10.501 ευρώ έως 15.750 θα λάβουν μέρι­σμα 437,5 ευρώ

Έγγα­μοι με δύο παι­διά:

 • με ετή­σιο εισό­δη­μα έως 6.000 ευρώ θα λάβουν μέρι­σμα 900 ευρώ
 • με ετή­σιο εισό­δη­μα από 6.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ θα λάβουν μέρι­σμα 700 ευρώ
 • με ετή­σιο εισό­δη­μα από 12.001 έως 18.000 ευρώ θα λάβουν μέρι­σμα 500 ευρώ.

Οι αιτήσεις

Το ποσό της εφά­παξ ενί­σχυ­σης που θα λάβουν οι τελι­κοί δικαιού­χοι θα είναι αφο­ρο­λό­γη­το και ακα­τά­σχε­το και δεν θα προ­σμε­τρά­ται στο συνο­λι­κό οικο­γε­νεια­κό εισό­δη­μα κάθε νοι­κο­κυ­ριού προ­κει­μέ­νου να κρι­θεί εάν αυτό δικαιού­ται κάποιας άλλης κοι­νω­νι­κής παρο­χής κατα­βαλ­λό­με­νης με βάση εισο­δη­μα­τι­κά κρι­τή­ρια.

Οι δικαιού­χοι θα μπο­ρούν να υπο­βά­λουν αίτη­ση για το κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα 2017 μέσω του Taxisnet, όπως και πέρ­σι, μέσα στις επό­με­νες ημέ­ρες, όταν και θα ανοί­ξει η ειδι­κή πλατ­φόρ­μα.

Η αποκάλυψη — «βόμβα»

Στο μετα­ξύ, ανώ­τα­τη πηγή του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών απο­κά­λυ­ψε στην εκπο­μπή «Καλη­μέ­ρα Ελλά­δα» του ΑΝΤ1 ότι για τον υπο­λο­γι­σμό του εισο­δή­μα­τος βάσει του οποί­ου γίνε­ται και ο υπο­λο­γι­σμός του ποσού του κοι­νω­νι­κού μερί­σμα­τος θα λαμ­βά­νε­ται υπό­ψη το τεκ­μαρ­τό εισό­δη­μα και όχι το πραγ­μα­τι­κό.

Για παρά­δειγ­μα, ένας άγα­μος χωρίς παι­διά με ετή­σιο πραγ­μα­τι­κό εισό­δη­μα 3.000 δικαιού­ται από κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα 450 ευρώ.

Στην περί­πτω­ση, όμως, που έχει ένα σπί­τι 50 τετρα­γω­νι­κών στο όνο­μά του θα προ­στε­θεί τεκ­μή­ριο 2.000 ευρώ και έτσι το ποσό θα υπο­λο­γι­στεί βάσει εισο­δή­μα­τος 5.000 ευρώ. Αυτό θα έχει σαν απο­τέ­λε­σμα ο άνθρω­πος αυτός να λάβει ποσό 350 ευρώ κοι­νω­νι­κό μέρι­σμα. Θα χάσει, δηλα­δή, 100 ευρώ.

Παράλ­λη­λα, όταν υπάρ­χουν φιλο­ξε­νού­με­νοι, το ποσό του κοι­νω­νι­κού μερί­σμα­τος θα υπο­λο­γί­ζε­ται στο σύνο­λο των μελών, δηλα­δή το μέρι­σμα θα δοθεί σε ολό­κλη­ρη την οικο­γέ­νεια και όχι ξεχω­ρι­στά σε κάθε δικαιού­χο.

Δεί­τε τα παρα­δείγ­μα­τα που παρου­σί­α­σε η εκπο­μπή «Καλη­μέ­ρα Ελλά­δα» του ΑΝΤ1:

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας