Η πρώτη δίκη για διαγραφή φύλου από ταυτότητα θα γίνει σήμερα στο Μαρούσι

| upd 4 Νοεμβρίου 2017 20:53
1
219

Σήμε­ρα, 1η Νοεμ­βρί­ου, και περί­που ένα μήνα μετά την ψήφι­ση του νόμου για την αλλα­γή ταυ­τό­τη­τας φύλου, θα γίνει στο Μαρού­σι η πρώ­τη δίκη για δια­γρα­φή φύλου από ληξιαρ­χι­κή πρά­ξη γέν­νη­σης αλλά και προ­σθή­κη ονό­μα­τος σε ταυ­τό­τη­τα ατό­μου που ζητά να ανα­γνω­ρι­στεί ως non binary, δηλα­δή που δεν υπά­γε­ται στο δίπο­λο των φύλων (άρρεν ή θήλυ).

Πρό­κει­ται για το αίτη­μα του Jason – Αντι­γό­νη Dane για την προ­σθή­κη του “Αντι­γό­νη” στα επί­ση­μα έγγρα­φά του και για την δια­γρα­φή του φύλου του από την ληξιαρ­χι­κή πρά­ξη γέν­νη­σής του.

Κι εμείς επι­θυ­μού­με να δια­γρα­φεί το φύλο από την ταυ­τό­τη­τα του Jason-Αντι­γό­νη, διό­τι ντρο­πιά­ζει εξί­σου και το αντρι­κό και το γυναι­κείο φύλο, την ανθρώ­πι­νη υπό­στα­ση εν γένει.

Κι αυτό δεν το γρά­φου­με λόγω του σεξουα­λι­κού του προ­σα­να­το­λι­σμού, αλλά διό­τι απο­τε­λεί έναν ακό­μη κλό­ουν του Συστή­μα­τος που ουδε­μία σχέ­ση έχει με τους αξιο­πρε­πέ­στα­τους μη-στρέιτ ανθρώ­πους της διπλα­νής πόρ­τας.

Ανα­ρω­τιό­μα­στε -σε περί­πτω­ση που χρεια­στεί να νοση­λευ­τεί σε νοσο­κο­μείο- σε ποια πτέ­ρυ­γα θα ζητή­σει να τον βάλ­λουν: στων ανδρών ή των γυναι­κών;! ‘Η -ακό­μα χει­ρό­τε­ρα- σε περί­πτω­ση που κατα­φέ­ρει να λάβει την ποθη­τή νέα του ταυ­τό­τη­τα, μήπως κιν­δυ­νεύ­σει η ζωή του για­τί δεν θα είναι σε θέση το προ­σω­πι­κό να τον κατα­τά­ξει κάπου, και θα απο­βιώ­σει στην ανα­μο­νή, πάνω σε ένα ράν­τζο, όπως συνέ­βη στο ατυ­χές πλά­σμα της παρα­κά­τω παλαιό­τε­ρης είδη­σης;!

 

 

Εν κατα­κλεί­δι, ίσως θα έπρε­πε να σκε­φτεί καλύ­τε­ρα πριν ανα­λά­βει τον ρόλο του “δια­φο­ρε­τι­κού που παλεύ­ει για τα κατα­πα­τη­μέ­να ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τά του”, διό­τι αν πάρει την νέα του ταυ­τό­τη­τα, ίσως αυτό να γυρί­σει μπού­με­ρανγκ ενα­ντί­ον του με ποι­κί­λους τρό­πους, ειδι­κά όταν παύ­σει να είναι χρή­σι­μος στο Σύστη­μα και τον πετά­ξει “σαν την τρί­χα από το ζυμά­ρι”…

Υ.Γ.: Το όνο­μα Αντι­γό­νη που χρη­σι­μο­ποιεί, δεν είναι τυχαίο, διό­τι βγαί­νει από τις λέξεις “αντί + γόνος”, του­τέ­στιν αυτός ή αυτή που αντι­τί­θε­ται στους γεν­νή­το­ρές του. Στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση ο ρόλος του φαί­νε­ται να τίθε­ται ενά­ντια σε όλο το ανθρώ­πι­νο γένος…

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας