Ψεύτικη είδηση ο «ασεβής πρόσφυγας» της Μυτιλήνης

| upd 10 Νοεμβρίου 2017 15:14
0
283

Τα λαμό­για της δημο­σιο­γρα­φί­ας φρο­ντί­ζουν ύπου­λα για την έξαρ­ση του ρατσι­σμού καθώς ξέρουν ότι οι ψευ­δείς ειδή­σεις θα σπρώ­ξουν κάποιους να απα­ντή­σουν στην “ασέ­βεια” που τους δια­φή­μι­σαν οι “θεο­σε­βού­με­νοι” και “τίμιοι” δημο­σιο­γρά­φοι και εφο­πλι­στά­δες.

Θίχτη­καν οι πρά­κτο­ρες του ΑΝΤ1 από τους “πρό­σφυ­γες” …ενώ ήταν ένας μόνο. Για να πάρει ρατσι­στι­κό χαρα­κτή­ρα η είδη­ση …ο τίτλος είναι στον πλη­θυ­ντι­κό. ΟΛΟΙ οι μετα­νά­στες δηλα­δή …δεν έχουν ΟΥΤΕ ιερό, ΟΥΤΕ όσιο …όπως αυτό που έχουν οι πόρ­νοι και οι πόρ­νες της δημο­σιο­γρα­φί­ας.

Ασέ­βεια προς την ΙΕΡΆ εικό­να στην καθα­ρεύ­ου­σα κι όχι στην ΙΕΡΉ εικό­να …ώστε να λάβουν το μήνυ­μα οι κατάλ­λη­λοι κύκλοι που ξέρουν από καθα­ρεύ­ου­σα.

Οι μετα­νά­στες, ήταν ένας μόνο κι ακού­μπη­σε την εικό­να με το 4ο δάχτυ­λο κι όχι με το 3ο που είναι μακρύ­τε­ρο, καθώς κρα­τού­σε τσι­γά­ρο. Το 3ο δάχτυ­λο συμ­βο­λί­ζει κάτι άσε­μνο …αλλά αυτός χρη­σι­μο­ποί­η­σε το 4ο με απο­τέ­λε­σμα οι θεού­σες του ΑΝΤ1 να “εξορ­γι­στούν”. Το ψεύ­τι­κο ρεπορ­τάζ τους έδω­σε δια­φη­μι­στι­κά έσο­δα και η αλη­θι­νή ρατσι­στι­κή επί­θε­ση που θα ακο­λου­θή­σει ως απά­ντη­ση …θα τους φέρει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο χρή­μα από δια­φή­μι­ση.
Προ­σο­χή λοι­πόν στους “θρη­σκευό­με­νους” της τηλε­ό­ρα­σης, για­τί κάθε τι που κάνουν είναι σχε­δια­σμέ­νο να εξυ­πη­ρε­τεί το Σύστη­μα και να τους κάνει πλου­σιό­τε­ρους.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας