Ρόδος: Η αστυνομία συνέλαβε δύο εφοριακούς με προσημειωμένα χρήματα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Σάλος με τις κινή­σεις δύο εφο­ρια­κών που πήγαν στο νησί για ελέγ­χους. Δια­βά­στε για το διά­λο­γο με τον επι­χει­ρη­μα­τία, το αντάλ­λαγ­μα και την εξέ­λι­ξη της υπό­θε­σης…

Συνε­λή­φθη­σαν χθες (27.06.2017) το πρωί στην πόλη της Ρόδου, δυο υπάλ­λη­λοι του Υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών ηλι­κί­ας 54 και 40 ετών, κατη­γο­ρού­με­νοι για δωρο­λη­ψία και παρά­βα­ση καθή­κο­ντος. Ειδι­κό­τε­ρα, όπως εξα­κρι­βώ­θη­κε από τη διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης, οι κατη­γο­ρού­με­νοι προ­χθές (26.06.2017) το βρά­δυ ύστε­ρα από έλεγ­χο που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σε κατά­στη­μα ενοι­κιά­σε­ως οχη­μά­των ενη­μέ­ρω­σαν τον υπεύ­θυ­νο του κατα­στή­μα­τος ότι δια­πί­στω­σαν οικο­νο­μι­κή παρά­βα­ση και του ζήτη­σαν χρή­μα­τα προ­κει­μέ­νου να μη προ­βούν στη βεβαί­ω­ση της.

Το γεγο­νός καταγ­γέλ­θη­κε χθες το πρωί στην Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφα­λεί­ας Ρόδου και άμε­σα οργα­νώ­θη­κε αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση στο πλαί­σιο της οποί­ας προ­ση­μειώ­θη­κε το χρη­μα­τι­κό ποσό των -300- ευρώ και τέθη­κε σε επι­τή­ρη­ση το κατά­στη­μα, όπου μετέ­βη­σαν οι υπάλ­λη­λοι για να λάβουν από τον υπεύ­θυ­νο τα χρή­μα­τα.

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση της δωρο­λη­ψί­ας και κατά την έξο­δο τους από το κατά­στη­μα, οι υπάλ­λη­λοι ακι­νη­το­ποι­ή­θη­καν από τους αστυ­νο­μι­κούς και βρέ­θη­κε στην κατο­χή τους, μετα­ξύ άλλων, το προ­ση­μειω­μέ­νο χρη­μα­τι­κό ποσό. Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γού­νται σήμε­ρα στην κα Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου. Σημειώ­νε­ται ότι για καταγ­γε­λί­ες ανά­λο­γων περι­στα­τι­κών, οι πολί­τες μπο­ρούν να επι­κοι­νω­νούν όλο το 24ωρο με τις κατά τόπο αρμό­διες Αστυ­νο­μι­κές Υπη­ρε­σί­ες της Γενι­κής Περι­φε­ρεια­κής Αστυ­νο­μι­κής Διεύ­θυν­σης Νότιου Αιγαί­ου.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας