Ρωσία: «Οι ΗΠΑ συνεργάζονται με τρομοκράτες» — Αμερικανοί γερουσιαστές ζητούν επέμβαση στη Συρία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

«Στη Συρία αυτού του είδους τα πλήγ­μα­τα μοιά­ζουν με συνέρ­γεια με την τρο­μο­κρα­τία», δήλω­σε ο υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας — Τα μέλη του Κογκρέ­σου επι­θυ­μούν από τον Αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο να παρου­σιά­σει μια στρα­τη­γι­κή για την συντρι­βή του Ισλα­μι­κού Κρά­τους και άλλων μαχη­τι­κών οργα­νώ­σε­ων.

 

Η Ρωσία κατη­γό­ρη­σε σήμε­ρα τον διε­θνή συνα­σπι­σμό υπό την ηγε­σία των ΗΠΑ για «συνέρ­γεια με τους τρο­μο­κρά­τες», μετά την κατα­στρο­φή από ένα αμε­ρι­κα­νι­κό μαχη­τι­κό ενός οπλι­σμέ­νου μη επαν­δρω­μέ­νου, τηλε­κα­τευ­θυ­νό­με­νου ενα­έ­ριου οχή­μα­τος των φιλο­κυ­βερ­νη­τι­κών δυνά­με­ων στη Συρία κοντά στη βάση ατ Τανφ.

«Στη Συρία αυτού του είδους τα πλήγ­μα­τα μοιά­ζουν με συνέρ­γεια με την τρο­μο­κρα­τία», δήλω­σε ο υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ρωσί­ας Σερ­γκέι Ριά­μπ­κοφ σε δηλώ­σεις του στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων Interfax.

Το ιρα­νι­κής κατα­σκευ­ής μη επαν­δρω­μέ­νο αερο­σκά­φος (UAV) Σαχίντ 129 καταρ­ρί­φθη­κε τη νύχτα της Δευ­τέ­ρας προς Τρί­τη από ένα αμε­ρι­κα­νι­κό αερο­σκά­φος F-15 Strike Eagle διό­τι «έδει­ξε εχθρι­κές δια­θέ­σεις και κινή­θη­κε ενα­ντί­ον δυνά­με­ων του συνα­σπι­σμού», σύμ­φω­να με μια ανα­κοί­νω­ση του διε­θνούς συνα­σπι­σμού.

Η νέα εμπλο­κή μετα­ξύ του συνα­σπι­σμού και των δυνά­με­ων της Δαμα­σκού σημειώ­θη­κε πριν συμπλη­ρω­θούν 48 ώρες από την κατάρ­ρι­ψη, την Κυρια­κή, ενός βομ­βαρ­δι­στι­κού της συρια­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας από ένα αμε­ρι­κα­νι­κό κατα­διω­κτι­κό στην περιο­χή της Ράκας, στη βόρεια Συρία.

Οι ΗΠΑ είχαν καταρ­ρί­ψει άλλο ένα UAV των φιλο­κα­θε­στω­τι­κών δυνά­με­ων πριν από δύο εβδο­μά­δας στην περιο­χή ατ Τανφ, μια πόλη κοντά στα σύνο­ρα πάνω στον στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας άξο­να Δαμα­σκού-Βαγδά­της.

Εξάλ­λου, βομ­βάρ­δι­σαν επα­νει­λημ­μέ­να δυνά­μεις προ­σκεί­με­νες στη Δαμα­σκό που πλη­σί­α­σαν τη βάση ατ Τανφ, όπου μέλη των αμε­ρι­κα­νι­κών ειδι­κών δυνά­με­ων εκπαι­δεύ­ουν άνδρες συρια­κών ένο­πλων οργα­νώ­σε­ων.

Μετά την κατάρ­ρι­ψη του συρια­κού αερο­σκά­φους η Ρωσία, σύμ­μα­χος της Δαμα­σκού, ανα­κοί­νω­σε ότι ανα­στέλ­λει τη λει­τουρ­γία του διαύ­λου επι­κοι­νω­νί­ας των ενό­πλων δυνά­με­ών της με τις αμε­ρι­κα­νι­κές για τις επι­χει­ρή­σεις στη Ρωσία.

Η Μόσχα προει­δο­ποί­η­σε επί­σης ότι θα στρέ­ψει τους πυραύ­λους της στα αερο­σκά­φη του διε­θνούς συνα­σπι­σμού πάνω από τη Συρία αν κινη­θούν δυτι­κά του Ευφρά­τη.

Γερου­σια­στές επι­θυ­μούν «πρά­σι­νο φως» για στρα­τιω­τι­κή επέμ­βα­ση στην Συρία

Αμε­ρι­κα­νοί γερου­σια­στές κάλε­σαν σήμε­ρα το Κογκρέ­σο να ασκή­σει τον συνταγ­μα­τι­κό του ρόλο και να καθο­ρί­σει κατά πόσον οι ΗΠΑ θα ξεκι­νή­σουν πόλε­μο, τονί­ζο­ντας ότι οι πρό­σφα­τες αμε­ρι­κα­νι­κές αερο­πο­ρι­κές επι­δρο­μές στην Συρία δεν καλυ­πτό­ταν από την υπάρ­χου­σα νομο­θε­σία που επι­τρέ­πει την ανά­λη­ψη στρα­τιω­τι­κής δρά­σης.

Η Επι­τρο­πή Εξω­τε­ρι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Γερου­σί­ας ξεκί­νη­σε να εξε­τά­ζει μια νομο­θε­σία που θα μπο­ρεί να εγκρί­νει την ανά­λη­ψη στρα­τιω­τι­κής δρά­σης στην Συρία, το Αφγα­νι­στάν, το Ιράκ, την Σομα­λία, την Λιβύη και την Υεμέ­νη ενά­ντια στο Ισλα­μι­κό Κρά­τος, την αλ Κάι­ντα και άλλες ισλα­μι­στι­κές οργα­νώ­σεις.

«Πάντα πίστευα ότι είναι σημα­ντι­κό για το Κογκρέ­σο να ασκεί τον συνταγ­μα­τι­κό του ρόλο (και) να δίνει έγκρι­ση για ανά­λη­ψη στρα­τιω­τι­κής δρά­σης», δήλω­σε στα μέλη της Επι­τρο­πής ο πρό­ε­δρος της, Ρεπου­μπλι­κά­νος γερου­σια­στής Μπομπ Κόρ­κερ.

Ενώ ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Ντό­ναλντ Τραμπ έχει δια­τά­ξει την ενί­σχυ­ση της στρα­τιω­τι­κής δρά­σης στην Συρία, το Αφγα­νι­στάν και αλλού, τα μέλη του Κογκρέ­σου επι­θυ­μούν από τον Αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο να παρου­σιά­σει μια στρα­τη­γι­κή για την συντρι­βή του Ισλα­μι­κού Κρά­τους και άλλων μαχη­τι­κών οργα­νώ­σε­ων.

«Είναι δύσκο­λο για μας να ανα­λά­βου­με την ευθύ­νη εκτός αν γνω­ρί­ζου­με τι χρειά­ζε­ται ο επι­κε­φα­λής των Ενό­πλων Δυνά­με­ων», δήλω­σε ο Γερου­σια­στής Μπεν Κάρ­ντιν, επι­κε­φα­λής των Δημο­κρα­τι­κών στην Επι­τρο­πή.

Η κυβέρ­νη­ση Τραμπ, όπως και η προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση του Μπα­ράκ Ομπά­μα, χρη­σι­μο­ποιεί ως νομι­κή βάση για μια ευρεί­ας κλί­μα­κα στρα­τιω­τι­κή δρά­ση την Έγκρι­ση περί Χρή­σης Στρα­τιω­τι­κής Δύνα­μης (AUMF), που είχε ψηφι­στεί από το Κογκρέ­σο λίγο και­ρό μετά τις επι­θέ­σεις της 11ης Σεπτεμ­βρί­ου 2001 και αφο­ρού­σε την εκστρα­τεία ενα­ντί­ον της Αλ Κάι­ντα και των παρα­κλα­διών της.

Αν και υπάρ­χει δια­κομ­μα­τι­κή στή­ρι­ξη στο Κογκρέ­σο στην συζή­τη­ση και την ψήφι­ση μιας νέας νομο­θε­σί­ας σαν αυτή της AUMF, το μέτρο εξα­κο­λου­θεί να συνα­ντά σθε­να­ρή αντί­στα­ση.

Πολ­λά μέλη του Κογκρέ­σου δεν επι­θυ­μούν να ψηφί­σουν οποιο­δή­πο­τε μέτρο που ενδε­χο­μέ­νως να οδη­γή­σει τις ΗΠΑ σε ένα στρα­τιω­τι­κό αδιέ­ξο­δο, όπου θα δαπα­νώ­νται χρή­μα­τα φορο­λο­γου­μέ­νων ή θα έχει απο­τέ­λε­σμα έναν μεγά­λο αριθ­μό Αμε­ρι­κα­νών θυμά­των.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας