Ρωσία: Προσπάθεια των ΗΠΑ να επηρεάσουν τα εσωτερικά της χώρας μέσω των νέων κυρώσεων

| upd 16 Ιανουαρίου 2018 13:05
0
8

Το ανα­με­νό­με­νο νέο κύμα αμε­ρι­κα­νι­κών κυρώ­σε­ων σε βάρος της Μόσχας απο­τε­λεί από­πει­ρα επη­ρε­α­σμού των εσω­τε­ρι­κών υπο­θέ­σε­ων της Ρωσί­ας πριν από τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές, δήλω­σε σήμε­ρα ο Ρώσος ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σερ­γκέι Ριά­μπ­κοφ.

Η Ουά­σινγ­κτον ανα­μέ­νε­ται να επι­βά­λει νέες κυρώ­σεις σε βάρος της Ρωσί­ας ακό­μη και στις αρχές Φεβρουα­ρί­ου για τη φερό­με­νη ανά­μι­ξή της στις αμε­ρι­κα­νι­κές προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2016. Η Ρωσία έχει επα­νει­λημ­μέ­να αρνη­θεί πως υπήρ­ξε τέτοια ανά­μι­ξη.

Η Μόσχα περι­μέ­νει από τις ΗΠΑ να παρου­σιά­σουν δύο αντι­ρω­σι­κές ανα­φο­ρές με τις κυρώ­σεις, δήλω­σε ο Ριά­μπ­κοφ στο πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων TASS.

Μια από τις ανα­φο­ρές είναι πιθα­νό να αυξή­σει τον αριθ­μό των ρώσων αξιω­μα­τού­χων και των ρωσι­κών εται­ρειών που περι­λαμ­βά­νο­νται στον κατά­λο­γο των κυρώ­σε­ων ενώ η άλλη θα ανα­λύ­ει αν οι κυρώ­σεις έχουν απο­δει­χθεί μέχρι τώρα απο­τε­λε­σμα­τι­κές, δήλω­σε ο Ριά­μπ­κοφ.

Θεω­ρού­με πως είναι άλλη μια από­πει­ρα επη­ρε­α­σμού της εσω­τε­ρι­κής κατά­στα­σής μας, ιδιαί­τε­ρα πριν από τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές”, δήλω­σε.

Η Ρωσία θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει προ­ε­δρι­κές εκλο­γές στις 18 Μαρ­τί­ου και ο πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν ανα­μέ­νε­ται να κερ­δί­σει σ’ αυτές άλλη μια εξα­ε­τή προ­ε­δρι­κή θητεία.

Τον Αύγου­στο, ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ υπέ­γρα­ψε σε νόμο ένα νέο πακέ­το κυρώ­σε­ων σχε­δια­σμέ­νων από Αμε­ρι­κα­νούς βου­λευ­τές. Η νέα νομο­θε­σία περιο­ρί­ζει επί­σης τη δυνα­τό­τη­τα του ίδιου του Τραμπ να αίρει κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας.

Οι πρώ­τες αμε­ρι­κα­νι­κές κυρώ­σεις κατά της Ρωσί­ας επι­βλή­θη­καν το 2014 για τον ρόλο της στην κρί­ση της Ουκρα­νί­ας και επει­δή προ­σάρ­τη­σε την Κρι­μαία. Η ΕΕ έχει επί­σης επι­βά­λει κυρώ­σεις κατά της Μόσχας, με απο­τέ­λε­σμα η τελευ­ταία να προ­χω­ρή­σει σε αντί­ποι­να απα­γο­ρεύ­ο­ντας τις εισα­γω­γές τρο­φί­μων από χώρες που επι­βάλ­λουν κυρώ­σεις στη Ρωσία.

Ο νέος γύρος των αμε­ρι­κα­νι­κών κυρώ­σε­ων μπο­ρεί ενδε­χο­μέ­νως να περι­λά­βει απα­γό­ρευ­ση της αγο­ράς ρωσι­κών ομο­λό­γων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας