Ρωσική έρευνα: Εβραϊκό τελετουργικό η δολοφονία των Ρομανόφ;

| upd 12 Δεκεμβρίου 2017 17:28
0
27
Η οικογένεια Ρομανόφ

Η Ρωσία ξεκι­νά έρευ­να για το αν ο Τσά­ρος Νικό­λα­ος Β’ και η οικο­γέ­νειά του σκο­τώ­θη­καν από Εβραί­ους ως μέρος μιας «τελε­τουρ­γι­κής δολο­φο­νί­ας», σε μια κίνη­ση που έχει εξορ­γί­σει τους πολέ­μιους του αντι­ση­μι­τι­σμού.

Οι ανα­κρι­τές σκο­πεύ­ουν να κάνουν ψυχο­λο­γι­κή και ιστο­ρι­κή ανά­λυ­ση για να δια­πι­στώ­σουν εάν ο θάνα­τος της ρωσι­κής βασι­λι­κής οικο­γέ­νειας ήταν τελε­τουρ­γι­κή δολο­φο­νία”, δήλω­σε ένας εκπρό­σω­πος της Ρωσι­κής Επι­τρο­πής Ερευ­νών – της υπη­ρε­σί­ας που ασχο­λεί­ται με ιδιαί­τε­ρα σημα­ντι­κά και απρό­βλε­πτα εγκλή­μα­τα – σε μια διά­σκε­ψη στη Μόσχα αφιε­ρω­μέ­νη στην έρευ­να της δολο­φο­νί­ας των Ρομα­νόφ.

Ο Τσά­ρος Νικό­λα­ος πυρο­βο­λή­θη­κε με τη σύζυ­γό του και τα πέντε παι­διά τους από κομ­μου­νι­στές μπολ­σε­βί­κους το 1918, όταν ο Βλα­ντι­μίρ Λένιν ήρθε στην εξου­σία. Ο Τσά­ρος και η οικο­γέ­νειά του εκτε­λέ­στη­καν από μια μπολ­σε­βί­κι­κη ομά­δα στις 17 Ιου­λί­ου 1918, σε ένα υπό­γειο δωμά­τιο στο σπί­τι ενός εμπό­ρου όπου κρα­τή­θη­καν στην ορο­σει­ρά των Ουρα­λί­ων του Yekaterinburg. Η Ρωσι­κή Ορθό­δο­ξη Εκκλη­σία τους έκα­νε άγιους το 2000.

Το υπό­γειο στην οικία Ipatyev όπου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η εκτέ­λε­ση της οικο­γέ­νειας των Ρομα­νόφ.

Η Σβε­τλά­να Μολ­ντό­τσκο­βα ανα­κοί­νω­σε ότι η εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή σχε­διά­ζει τη σύστα­ση ειδι­κής ομά­δας εμπει­ρο­γνω­μό­νων απο­τε­λού­με­νης από εκπρο­σώ­πους της Ρωσι­κής Ακα­δη­μί­ας Επι­στη­μών, Πανε­πι­στη­μί­ων της Μόσχας και της Αγί­ας Πετρού­πο­λης και της Ρωσι­κής Ορθό­δο­ξης Εκκλη­σί­ας. Πρό­σθε­σε ότι οι εμπει­ρο­γνώ­μο­νες θα αρχί­σουν να εργά­ζο­νται μετά την ολο­κλή­ρω­ση ενός σημα­ντι­κού ερευ­νη­τι­κού έργου αρχειο­θέ­τη­σης το οποίο ήταν σε εξέ­λι­ξη κατά τη στιγ­μή της διά­σκε­ψης.

Ο γραμ­μα­τέ­ας της επι­τρο­πής της Ρωσι­κής Ορθό­δο­ξης Εκκλη­σί­ας για την εξέ­τα­ση των λει­ψά­νων της Βασι­λι­κής Οικο­γέ­νειας, επί­σκο­πος Τικόν Σερ­κού­νοβ, δήλω­σε στο RIA Novosti ότι ο Νικό­λα­ος Β’ παρέ­μει­νε συμ­βο­λι­κή και ιερή φιγού­ρα ακό­μη και μετά την παραί­τη­σή του το 1917. Επο­μέ­νως, η τελε­τουρ­γι­κή θεω­ρία της δολο­φο­νί­ας έβγα­ζε νόη­μα.

Συζη­τώ­ντας τη δολο­φο­νία του Τσά­ρου, ο Σερ­κού­νοβ ισχυ­ρί­στη­κε ότι οι «Μπολ­σε­βί­κοι και οι σύμ­μα­χοί τους εμπλέ­κο­νταν στον πιο απροσ­δό­κη­το και δια­φο­ρε­τι­κό τελε­τουρ­γι­κό συμ­βο­λι­σμό».

O Yakov Yurovsky ο οποί­ος εκτέ­λε­σε τους Ρομα­νόφ.

Και ισχυ­ρί­στη­κε ότι ο Yakov Yurovsky, ο διορ­γα­νω­τής της εκτέ­λε­σης που ήταν Εβραί­ος, αργό­τε­ρα καυ­χιό­νταν για την «ιερή ιστο­ρι­κή του απο­στο­λή».

Ο επι­κε­φα­λής εκπρό­σω­πος της Ομο­σπον­δί­ας Εβραϊ­κών Κοι­νο­τή­των της Ρωσί­ας, ο Ραβί­νος Μπο­ρούχ Γκό­ριν, δήλω­σε στην Interfax ότι ο ίδιος και οι πιστοί του ήταν συγκλο­νι­σμέ­νοι από τις δηλώ­σεις των εκπρο­σώ­πων της Εξε­τα­στι­κής Επι­τρο­πής και της Ρωσι­κής Ορθό­δο­ξης Εκκλη­σί­ας.

Σημεί­ω­σε ότι οι εκπρό­σω­ποι της Επι­τρο­πής και της Εκκλη­σί­ας δεν έχουν συν­δέ­σει τη δολο­φο­νία της οικο­γέ­νειας Ρομα­νόφ με τους Εβραί­ους στις δηλώ­σεις τους. Ωστό­σο, κάθε μορ­φω­μέ­νος που γνω­ρί­ζει την ιστο­ρία αυτών των κατη­γο­ριών θα κατα­λά­βει ότι εννο­ούν τη θεω­ρία πως η δολο­φο­νία ήταν ένα Καμπα­λι­στι­κό τελε­τουρ­γι­κό που διορ­γά­νω­σαν εβραϊ­κά μέλη του Κόμ­μα­τος των Μπολ­σε­βί­κων.

Πηγές:

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας