Το Ρωσικό ΥΠΕΞ για φιλοδοξίες περί Μεγάλης Αλβανίας

0
65

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, με ανα­κοί­νω­σή του στιγ­μα­τί­ζει τις συνε­χείς επεμ­βά­σεις της Αλβα­νί­ας, δια της κυβέρ­νη­σης του Έντι Ράμα, στο πολι­τι­κό σκη­νι­κό του σκο­πια­νού κρά­τους και επι­ση­μαί­νει τον κίν­δυ­νο ξεσπά­σμα­τος εθνο­τι­κών συγκρού­σε­ων που θα επε­κτα­θούν στα Βαλ­κά­νια.

Στο ρωσι­κό κεί­με­νο τονί­ζε­ται ότι οι παρεμ­βά­σεις του Αλβα­νού πρω­θυ­πουρ­γού, Έντι Ράμα με την περι­βό­η­τη Πλατ­φόρ­μα των Τιρά­νων, στο σχε­δια­σμό της οποί­ας βοή­θη­σε, έχουν ως σκο­πό τη διά­βρω­ση των συνταγ­μα­τι­κών θεμε­λί­ων του «(Ψευδο)μακεδονικού» κρά­τους και της συμ­φω­νί­ας-πλαι­σί­ου της Οχρί­δας, η οποία διά­βρω­ση θα προ­κα­λέ­σει νέες εθνο­τι­κές συγκρού­σεις στα Βαλ­κά­νια.

Σημειώνεται χαρακτηριστικά:

Οι νέες αυτές εξε­λί­ξεις είναι πλή­ρως σύμ­φω­νες με τις εκτε­τα­μέ­νες φιλο­δο­ξί­ες των Τιρά­νων για τη Μεγά­λη Αλβα­νία, η οποία θέτει σε κίν­δυ­νο την εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα πολ­λών χωρών της περιο­χής.

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών ανα­φέ­ρε­ται στις δηλώ­σεις του Αλβα­νού πρω­θυ­πουρ­γού Έντι Ράμα στις 14 Ιανουα­ρί­ου ότι το κυβερ­νών Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα της Αλβα­νί­ας (SP) συμ­με­τεί­χε στη δημιουρ­γία του Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού Κοσ­συ­φο­πε­δί­ου (UCK), και στις μάχες για το Κοσ­συ­φο­πέ­διο στην επαρ­χία της Σερ­βί­ας.

Και, τώρα, εμπλέ­κε­ται στο θέμα των γλωσ­σών στα γει­το­νι­κά Σκό­πια.

«Απο­δί­δου­με μεγά­λη σημα­σία στο θέμα των γλωσ­σών και πιστεύ­ου­με ότι οι απο­φά­σεις πρέ­πει να λαμ­βά­νο­νται μόνο βάσει της συμ­φω­νί­ας μετα­ξύ όλων των τομέ­ων σε κάθε χώρα και με την ευρεία συναί­νε­ση της κοι­νω­νί­ας του».

Το κείμενο του ρωσικού ΥΠΕΞ στην αγγλική του απόδοση:

Πηγή: mid.ru

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας