Κανονισμοί

  1. Η θεμα­το­λο­γία μας αφο­ρά στην πολι­τι­κή, την οικο­νο­μία, τις διε­θνείς σχέ­σεις, την ιστο­ρία, τον πολι­τι­σμό (τέχνες, γράμ­μα­τα, τεχνο­λο­γία, επι­στή­μες) και την υγεία.
  2. Όλα τα άρθρα μας φρο­ντί­ζου­με να είναι επαρ­κώς τεκ­μη­ριω­μέ­να, δια­φο­ρε­τι­κά δεν δημο­σιεύ­ο­νται. Προ­φη­τεί­ες και εσχα­το­λο­γι­κά μηνύ­μα­τα δεν μας απα­σχο­λούν και γενι­κά οποιο­δή­πο­τε κεί­με­νο δεν το διέ­πει η επι­στη­μο­νι­κό­τη­τα και ο ορθο­λο­γι­σμός.
  3. Δεν μας απα­σχο­λεί ο κίτρι­νος τύπος και συνα­φή ελα­φρά θέμα­τα πλην των ανα­φερ­θέ­ντων. Επί­σης δεν δημο­σιεύ­ου­με άρθρα με βαρύ­γδου­πους και παρα­πλα­νη­τι­κούς τίτλους, οι οποί­οι δεν αντι­στοι­χούν στην πραγ­μα­τι­κή ουσία και αξία τους.
  4. Δεν δια­φη­μί­ζου­με πολι­τι­κούς σχη­μα­τι­σμούς. Στη σελί­δα μας αναρ­τού­με δια­φη­μι­στι­κές κατα­χω­ρή­σεις ιδιω­τών σε συγκε­κρι­μέ­νες θέσεις δια­φη­μι­στι­κών κατα­χω­ρή­σε­ων. Στη­ρί­ζου­με απο­κλει­στι­κά την ελλη­νι­κή επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα.
  5. Δεν χρη­μα­τι­ζό­μα­στε, ούτε δεχό­μα­στε οποιον­δή­πο­τε έλεγ­χο και λογο­κρι­σία. Όμως είμα­στε ανοι­χτοί στον γόνι­μο διά­λο­γο και εν γένει επι­κοι­νω­νία με τους ανα­γνώ­στες μας. Όποιος ανα­γνώ­στης μας το επι­θυ­μεί, μπο­ρεί να μας στεί­λει τα δικά του άρθρα, πλη­ρο­φο­ρί­ες και προ­τά­σεις.
  6. Απα­γο­ρεύ­ο­νται τα greeklish, οι βωμο­λο­χί­ες καθώς και τα άσχε­τα με την θεμα­το­λο­γία εκά­στου άρθρου σχό­λια.