Σε δημόσια διαβούλευση η «επισημοποίηση» της καλλιέργειας κάνναβης

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Νύχτα-μέρα …δου­λεύ­ουν για το καλό μας οι πολι­τι­κοί. Να κοι­μό­μα­στε ήσυ­χοι, μαστου­ρω­μέ­νοι… Όλα δου­λεύ­ουν σαν ρολόι. Δεν ανη­συ­χούν για τα δεκά­δες Νοσο­κο­μεία χωρίς για­τρούς, χωρίς μηχα­νή­μα­τα, χωρίς ασθε­νο­φό­ρα… αλλά αγω­νιούν για τους έχο­ντες ανά­γκη τη «θερα­πευ­τι­κή» κάν­να­βη. Η ατζέ­ντα Soos-Rothschild τρέ­χει και δεν την στα­μα­τά­ει κανείς.

Πηγή: aftodioikisi.gr

 

Σε δημό­σια δια­βού­λευ­ση έως και τις 12 Ιου­νί­ου βρί­σκε­ται το σχέ­διο νόμου του Υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης Δια­φά­νειας και Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των που ανά­με­σα σε άλλα «επι­ση­μο­ποιεί» και ότι η καλ­λιέρ­γεια της βιο­μη­χα­νι­κής κάν­να­βης δεν είναι ποι­νι­κά κολά­σι­μη.

Μπο­ρεί­τε να δεί­τε όλο το σχέ­διο νόμου σε pdf εδώ και να συμ­με­τά­σχε­τε στη δια­βού­λευ­ση εδώ.

Παρα­κά­τω το από­σπα­σμα της τρο­πο­ποί­η­σης που αφο­ρά στη βιο­μη­χα­νι­κή κάν­να­βη.

«Μέτρα Θερα­πεί­ας ατό­μων που απαλ­λάσ­σο­νται από την ποι­νή λόγω ψυχι­κής ή δια­νοη­τι­κής δια­τα­ρα­χής» και λοι­πές δια­τά­ξεις

Άρθρο 29 – Τροποποίηση ν. 4139/2013

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) αντι­κα­θί­στα­ται ως εξής:

«3. Στις παρα­πά­νω ουσί­ες δεν περι­λαμ­βά­νο­νται τα ακα­τέρ­γα­στα συγκο­μι­ζό­με­να προ­ϊ­ό­ντα που προ­κύ­πτουν από την καλ­λιέρ­γεια ποι­κι­λιών κάν­να­βης του είδους Cannabis Sativa L χαμη­λής περιε­κτι­κό­τη­τας σε τετραϋ­δρο­καν­να­βι­νό­λη (THC) μέχρι 0,2%, σύμ­φω­να με τις εκά­στο­τε ισχύ­ου­σες δια­τά­ξεις της νομο­θε­σί­ας της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης. Με κοι­νή από­φα­ση των Υπουρ­γών Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων και Δικαιο­σύ­νης, Δια­φά­νειας και Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των ανα­προ­σαρ­μό­ζε­ται το ανω­τέ­ρω όριο, ορί­ζο­νται οι όροι και οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις καλ­λιέρ­γειας των ποι­κι­λιών κάν­να­βης του είδους Cannabis Sativa L, οι έλεγ­χοι τήρη­σης των όρων και προ­ϋ­πο­θέ­σε­ων και κάθε άλλη σχε­τι­κή λεπτο­μέ­ρεια.

Στις περι­πτώ­σεις όπου, κατά τον έλεγ­χο της συγκο­μι­δής εγκε­κρι­μέ­νου καλ­λιερ­γη­τή βιο­μη­χα­νι­κής κάν­να­βης, δια­πι­στώ­νε­ται ότι η περιε­κτι­κό­τη­τα της καλ­λιέρ­γειας σε τετραϋ­δρο­καν­να­βι­νό­λη (THC) υπερ­βαί­νει το όριο του 0,2% αλλά δεν εκτεί­νε­ται πέραν του ορί­ου του 0,8%, ποι­νι­κή δίω­ξη ασκεί­ται μόνο ύστε­ρα από αίτη­ση του Προϊ­στα­μέ­νου της Αρχής που διε­ξή­γα­γε τον έλεγ­χο προς τον κατά τόπον αρμό­διο Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών. Στην αίτη­ση πρέ­πει να αιτιο­λο­γεί­ται ειδι­κά και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­να ότι α) η υπέρ­βα­ση του νόμι­μου ορί­ου σε τετραϋ­δρο­καν­να­βι­νό­λη δεν οφεί­λε­ται στις ειδι­κές περι­βαλ­λο­ντι­κές συν­θή­κες ή άλλους παρά­γο­ντες που ήταν άγνω­στοι στον παρα­γω­γό και β) ότι η συγκο­μι­δή είναι πρό­σφο­ρη να οδη­γή­σει στην παρα­γω­γή ουσί­ας που προ­κα­λεί ψυχι­κή ή σωμα­τι­κή εξάρ­τη­ση. Πριν την υπο­βο­λή της αίτη­σης, καλεί­ται ο ελεγ­χό­με­νος προς ακρό­α­ση και παρο­χή εξη­γή­σε­ων. Η κλή­ση κοι­νο­ποιεί­ται στον ελεγ­χό­με­νο του­λά­χι­στον πέντε ημέ­ρες πριν την ημέ­ρα της ακρό­α­σης».

Όπως φαί­νε­ται η «Φιλε­λεύ­θε­ρη Συμ­μα­χία» είναι πιστή στην εφαρ­μο­γή της συστη­μι­κής ατζέ­ντας:

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας