Σε τζαμί της Κομοτηνής ο Γιλντιρίμ ενώ η σύζυγος επισκέφθηκε την «τουρκική νεολαία»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4
Φωτογραφίες: EUROKINISSI- Παρατηρητής της Θράκης

Τζα­μί της Κομο­τη­νής επι­ι­σκέ­φτη­κε το από­γευ­μα της Δευ­τέ­ρας 19 Ιου­νί­ου ο Τούρ­κος Πρω­θυ­πουρ­γός Μπι­να­λί Γιλ­ντι­ρίμ, ο οποί­ος πραγ­μα­το­ποιεί ιδιω­τι­κή επί­σκε­ψη στην Θρά­κη.

Ο κ. Γιλ­ντι­ρίμ έγι­νε δεκτός από τον κόσμο που ήταν συγκε­ντρω­μέ­νος έξω από το τζα­μί, όπου μπή­κε για περί­που 20 λεπτά, απευ­θύν­θη­κε στους πιστούς που βρί­σκο­νταν μέσα.

Ο γείτονας έχει ανάγκη και τη στάχτη του γείτονα

Ο Μπι­να­λί Γιλ­ντι­ρίμ μιλώ­ντας στους πιστούς του τζα­μιού Κιρ Μαχα­λά, αφού μετέ­φε­ρε τους χαι­ρε­τι­σμούς του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο­γάν, ανα­φέρ­θη­κε στις συνο­μι­λί­ες που είχε στην Αθή­να. «Στην Αθή­να, στη συνά­ντη­σή μας με τον πρω­θυ­πουρ­γό (Αλ. Τσί­πρα) αξιο­λο­γή­σα­με τα διμε­ρή θέμα­τα και απο­φα­σί­σα­με από κοι­νού αντί να επι­μέ­νου­με στα θέμα­τα που δεν συμ­φω­νού­με, να ξεκι­νή­σου­με από αυτά στα οποία συμ­φω­νού­με. Και στη συνέ­χεια να προ­χω­ρή­σου­με στα θέμα­τα δια­φω­νιών μέσω δια­λό­γου. Εμείς είμα­στε γεί­το­νες και έχου­με ένα ρητό: Ο γεί­το­νας έχει ανά­γκη ακό­μα και τη στά­χτη του γεί­το­να. Κατά συνέ­πεια βασι­κή αρχή της γει­το­νί­ας είναι οι καλές σχέ­σεις. Έχου­με πάρα πολ­λά να μοι­ρα­στού­με, για­τί πρέ­πει να μαλώ­νου­με;» ανέ­φε­ρε.

Γιλντιρίμ: Ο Ερντογάν μου είπε ότι είστε και πολίτες της Ελλάδος

«Πέρα από τα χαι­ρε­τί­σμα­τα του, ο κ. Ερντο­γάν μου είπε να σας πω ότι εκτός ότι είστε ομο­γε­νείς και ομό­θρη­σκοι, είστε και πολί­τες της Ελλά­δος. Για τον λόγο αυτό, πρέ­πει να προ­σπα­θεί­τε και να εργά­ζε­στε για να ανα­πτυ­χθεί η χώρα αυτή και τα προ­βλή­μα­τά της θα τα βλέ­πε­τε και ως δικά σας προ­βλή­μα­τα. Και από την άλλη, να δια­τη­ρεί­τε τις αξί­ες σας και τα πιστεύω σας. Και θα προ­σπα­θεί­τε να γαλου­χεί­τε τα παι­διά σας με αυτές τις αξί­ες. Αυτό ισχύ­ει και για τους Ρωμιούς πολί­τες μας που ζουν στην Τουρ­κία. Εσείς κατά μία άπο­ψη απο­τε­λεί­τε γέφυ­ρα για να ανα­πτύ­ξου­με τις σχέ­σεις μας. Για τον λόγο αυτό, εμείς το (μειο­νο­τι­κό) δεν το θεω­ρού­με πρό­βλη­μα. Να ξέρε­τε ότι η Τουρ­κία είναι πάντα στο πλευ­ρό σας. Θα ανα­πτύ­ξου­με περαι­τέ­ρω τις σχέ­σεις μας με την Ελλά­δα με διά­λο­γο. Έχου­με προ­βλή­μα­τα και θα τα επι­λύ­σου­με. Έχου­με προ­βλή­μα­τα στο Αιγαίο, θα τα λύσου­με. Εσείς έχε­τε προ­βλή­μα­τα που αφο­ρούν την παι­δεία, με τους μου­φτή­δες. Αντι­στοί­χως υπάρ­χουν προ­σμο­νές της Ελλά­δος για το θέμα της Θεο­λο­γι­κής Σχο­λής (της Χάλ­κης). Όλα αυτά θα τα συζη­τή­σου­με, δεν θα τα απο­φύ­γου­με, οι άνθρω­ποι συνεν­νο­ού­νται μιλώ­ντας».

Τον κ. Γιλ­ντι­ρίμ στο τζα­μί, τον συνό­δευ­σε ο υφυ­πουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Γιάν­νης Αμα­να­τί­δης, ο οποί­ος ευχή­θη­κε στους πιστούς καλό Ραμα­ζά­νι και ανα­φέρ­θη­κε στην «πολύ καλή συζή­τη­ση» που είχαν με τον πρω­θυ­πουρ­γό της Τουρ­κί­ας στο αυτο­κί­νη­το. Τους έδει­ξε το κεχρι­μπα­ρέ­νιο κομπο­λόι που του δώρι­σε ο κ. Γιλ­ντι­ρίμ και προ­σέ­θε­σε: «Η επί­σκε­ψη του πρω­θυ­πουρ­γού μάς δεί­χνει ότι η συνερ­γα­σία και η συμ­βί­ω­ση με τους μου­σουλ­μά­νους στη Θρά­κη, είναι παρά­δειγ­μα προς μίμη­ση για όλους, για όλη την Ευρώ­πη και όλον τον κόσμο».

Ακο­λού­θως ο κ. Γιλ­ντι­ρίμ μετέ­βη στο τουρ­κι­κό προ­ξε­νείο της περιο­χής, όπου είχε επα­φές με στε­λέ­χη σωμα­τεί­ων και στη συνέ­χεια κατευ­θύν­θη­κε στο χωριό Λύκειο για το δεί­πνο στο πλαί­σιο του Ραμα­ζα­νιού.

Ο κ. Γιλ­ντι­ρίμ ανα­μέ­νε­ται να ανα­χω­ρή­σει για την Τουρ­κία στη μία μετά τα μεσά­νυ­χτα.

Φωτο­γρα­φί­ες: EUROKINISSI- Παρα­τη­ρη­τής της Θρά­κης

Ξεχωριστό πρόγραμμα για την Σεμιχά Γιλντιρίμ

Ξεχω­ρι­στό πρό­γραμ­μα επι­σκέ­ψε­ων έχουν στην Κομο­τη­νή ο πρω­θυ­πουρ­γός της Τουρ­κί­ας κ. Μπε­να­λί Γιλ­ντι­ρίμ και η σύζυ­γός του κ. Σεμι­χά Γιλ­ντι­ρίμ.

Η σύζυ­γος του πρω­θυ­πουρ­γού της Τουρ­κί­ας έφτα­σε με δια­φο­ρε­τι­κή πτή­ση στο αερο­δρό­μιο της Καβά­λας στις 5.00 το από­γευ­μα και ακο­λού­θως μετέ­βη οδι­κώς στην Κομο­τη­νή, όπου επι­σκέ­φθη­κε πρώ­τα το Εσκί Τζα­μί και στη συνέ­χεια την απο­κα­λού­με­νη «τουρ­κι­κή νεο­λαία». Εκεί την υπο­δέ­χτη­καν γυναί­κες και παι­διά του συλ­λό­γου οι οποί­οι και ετοί­μα­σαν μια μικρή γιορ­τή προς τιμήν της.


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/paratiritis-news.gr

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας