Σερβία: Έλληνας αξιωματικός τιμήθηκε για την άρνησή του να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ κατά της Σερβίας το 1999

0
177
FOTO TANJUG/ TANJA VALIC/ bk

Αρνή­θη­κε να υπη­ρε­τή­σει τα σχέ­δια του ΝΑΤΟ και οι προ­δό­τες ελλη­νό­φω­νοι συμπα­τριώ­τες του τον τιμώ­ρη­σαν με φυλα­κή. Αν η αρι­στε­ρά δεν ήταν επί­σης στις υπη­ρε­σί­ες του ΝΑΤΟ θα έπρε­πε να του κάνει άγαλ­μα. Τελι­κά τον τίμη­σαν μόνο οι Σέρ­βοι για την άρνη­σή του να λερώ­σει τα χέρια του με το αίμα τους.

Ο Μαρί­νος Ριτσού­δης, πρώ­ην ανθυ­πο­πλοί­αρ­χος του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, είχε αρνη­θεί το 1999 να επι­βι­βα­στεί στο Αντι­τορ­πι­λι­κό Θεμι­στο­κλής που ετοι­μά­ζο­νταν να ανα­χω­ρή­σει για την Αδρια­τι­κή για να λάβει μέρος στις επι­χει­ρή­σεις του ΝΑΤΟ κατά της Σερ­βί­ας. Σύμ­φω­να με σερ­βι­κά δημο­σιεύ­μα­τα, πριν λίγα 24ωρα, βρα­βεύ­τη­κε για τη πρά­ξη του από το Πατριάρ­χη Ειρη­ναίο της Σερ­βί­ας.

Όπως δια­βά­ζου­με σε παλαιό­τε­ρο άρθρο του news247.gr, δύο 24ώρα πριν από τον από­πλου του “Θεμι­στο­κλής” για την Αδρια­τι­κή, το 1999, ο ανθυ­πο­πλοί­αρ­χος θα συνα­ντη­θεί με τον τότε αρχιε­πί­σκο­πο Χρι­στό­δου­λο καθώς και με τον Πατέ­ρα Γεώρ­γιο Μεταλ­λη­νό, ο οποί­ος και κάθι­σε στο πλάι του στην αίθου­σα του ναυ­το­δι­κεί­ου, στις 21 Απρι­λί­ου του 1999.

Σύμ­φω­να με την κατά­θε­ση του Ριτσού­δη “Είχα δύο δρό­μους να δια­λέ­ξω. Επέ­λε­ξα αυτόν που έχε­τε πάνω από εσάς” δεί­χνο­ντας την εικό­να του Χρι­στού πάνω από το Προ­ε­δρείο “τον οποίο και εγώ βάζω πάνω από όλα, για­τί ο νόμος του Θεού είναι πάνω από όλους. Είναι η συνεί­δη­ση του κάθε­νος”. Κατα­δι­κά­στη­κε σε φυλά­κι­ση δύο χρό­νων και έξι μηνών με τριε­τή ανα­στο­λή, από­φα­ση η οποία έγι­νε δεκτή με χει­ρο­κρο­τή­μα­τα από τους συγκε­ντρω­μέ­νους. Εδώ αξί­ζει να ανα­φερ­θεί ότι έξω από το Ναυ­το­δι­κείο είχαν συσπει­ρω­θεί υπέρ του Ριτσού­δη, οι λιμε­νερ­γά­τες του ΠΑΜΕ και μέλη θρη­σκευ­τι­κών οργα­νώ­σε­ων. Το επό­με­νο διά­στη­μα η διοί­κη­ση του Ναυ­τι­κού προ­χώ­ρη­σε στην από­τα­ξη του Ριτσού­δη. Ο τελευ­ταί­ος προ­σέ­φυ­γε στο Ευρω­παϊ­κό Δικα­στή­ριο χωρίς όμως να κατα­φέ­ρει να δικαιω­θεί.

Η πρε­σβεία της Σερ­βί­ας στην Αθή­να τον είχε ανα­ζη­τή­σει πριν μερι­κούς μήνες για να δια­πι­στώ­σει εάν θα δεχό­ταν να παρα­ση­μο­φο­ρη­θεί και να αντα­μει­φθεί για την πρά­ξη του. Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ της εφη­με­ρί­δας Blic, ο Ριτσού­δης αρνή­θη­κε. Συγκε­κρι­μέ­να ανέ­φε­ρε «Τους ενη­μέ­ρω­σα ότι δεν θέλω τίπο­τα και όλα τα χρή­μα­τα να πάνε στους γεν­ναί­ους ανθρώ­πους (σ.σ. της Σερ­βί­ας) που πολέ­μη­σαν ενα­ντί­ον όλων και χωρίς τύχη».

Τις τελευ­ταί­ες ώρες ωστό­σο, κυκλο­φο­ρούν πολ­λά σερ­βι­κά δημο­σιεύ­μα­τα (δεί­τε εδώ, εδώ, εδώ και εδώ) που ανα­φέ­ρουν πως ο Έλλη­νας πρώ­ην αξιω­μα­τι­κός του ΠΝ, έλα­βε πριν λίγες ημέ­ρες το μετάλ­λιο του τάγ­μα­τος του Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου από το Σέρ­βο Πατριάρ­χη Ειρη­ναίο. Στην ίδια τελε­τή βρα­βεύ­τη­κε και ο Arno Gujona για το ανθρω­πι­στι­κό του έργο.

Σύμ­φω­να με παρεμ­φε­ρή άρθρα από τη Σερ­βία, ο Ριτσού­δης ήταν τότε καπε­τά­νιος του Α/Τ Θεμι­στο­κλής και διέ­τα­ξε την επι­στρο­φή του πλοί­ου στη Σαλα­μί­να. Κάτι τέτοιο φυσι­κά δεν ισχύ­ει, δεδο­μέ­νου πως το 1999, ο Ριτσού­δης ήταν μόλις 26 χρο­νών και έφε­ρε το βαθ­μό του ανθυ­πο­πλοιάρ­χου.

Οι ελλη­νι­κές εφη­με­ρί­δες της επο­χής, έκα­ναν λόγο για οργα­νώ­σεις (που ελέγ­χο­νται κυρί­ως από το ΚΚΕ), εργα­τι­κά σωμα­τεία, αλλά και σύλ­λο­γοι γονέ­ων που επι­θυ­μού­σαν να παρε­μπο­δί­σουν τον από­πλου του σκά­φους.

Στη περί­πτω­ση Ριτσού­δη ωστό­σο, γινό­ταν λόγος για διείσ­δυ­ση στις Ένο­πλες Δυνά­μεις δια­φό­ρων παρα­χρι­στια­νι­κών και άλλων οργα­νώ­σε­ων, που ορι­σμέ­νες από αυτές επι­χει­ρούν να κάνουν πραγ­μα­τι­κή πλύ­ση εγκε­φά­λου σε οπλί­τες και αξιω­μα­τι­κούς. Ο ανθυ­πο­πλοί­αρ­χος προ­έ­βα­λε καθα­ρά θρη­σκευ­τι­κούς λόγους και όχι πολι­τι­κούς, δηλώ­νο­ντας ότι αρνεί­ται να μετά­σχει στην απο­στο­λή για­τί «το ΝΑΤΟ είναι όργα­νο του δια­βό­λου που βομ­βαρ­δί­ζει αθώ­ους πολί­τες», φρά­σεις που τελευ­ταί­ως χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν κατά κόρον και από μητρο­πο­λί­τες και άλλους ιερω­μέ­νους από τους άμβω­νες των εκκλη­σιών.

Στο παρελ­θόν, είχε απα­σχο­λή­σει και άλλες φορές την υπη­ρε­σία του αρνού­με­νος τη μισθο­δο­σία με πιστω­τι­κή κάρ­τα προ­βάλ­λο­ντας το επι­χεί­ρη­μα του «666», ότι δηλα­δή οι πιστω­τι­κές κάρ­τες είναι όργα­να του δια­βό­λου.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας