Σκάνδαλο φοροδιαφυγής ύψους 31,8 δισ. κλονίζει τη Γερμανία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Κατά τα 31,8 δισ. ευρώ «ελά­φρυ­ναν» τα γερ­μα­νι­κά ταμεία τρά­πε­ζες και χρη­μα­το­με­σί­τες, μέσω των αμφι­λε­γό­με­νων συναλ­λα­γών Cum-Cum και Cum-Ex, όπως απο­κα­λύ­πτει μεγά­λη έρευ­να της έγκυ­ρης εφη­με­ρί­δας του Αμβούρ­γου “Die Zeit” και του πρώ­του δημό­σιου γερ­μα­νι­κού ραδιο­τη­λε­ο­πτι­κού δικτύ­ου ARD, η οποία θα μετα­δο­θεί το βρά­δυ της Πέμ­πτης.

 

Οι συναλ­λα­γές Cum-Cum επι­τρέ­πουν στους ξένους επεν­δυ­τές να απο­φεύ­γουν την παρα­κρά­τη­ση φόρου επί των μερι­σμά­των, δανεί­ζο­ντας μετο­χές σε μια (γερ­μα­νι­κή εν προ­κει­μέ­νω) τρά­πε­ζα, και οι δεύ­τε­ρες επι­τρέ­πουν την επί­τευ­ξη ευνοϊ­κό­τε­ρου φορο­λο­γι­κού καθε­στώ­τος των μερι­σμά­των, δεδο­μέ­νου ότι τα κέρ­δη μιας επι­χεί­ρη­σης θεω­ρού­νται άθροι­σμα κεφα­λαί­ων και φορο­λο­γού­νται λιγό­τε­ρο απ’ ό,τι τα μερί­σμα­τα.

«Πρό­κει­ται για το μεγα­λύ­τε­ρο σκάν­δα­λο φορο­δια­φυ­γής στην ιστο­ρία της Ομο­σπον­δια­κής Γερ­μα­νί­ας» όπως λέει ο οικο­νο­μο­λο­γος Κρί­στοφ Σπέν­γκελ, οποί­ος συνερ­γά­στη­κε στην έρευ­να της «Die Zeit» και του ARD. Ο ερευ­νη­τής του Πανε­πι­στη­μί­ου του Μαν­χάιμ υπο­λό­γι­σε ιστο­ρι­κά τη ζημιά από το 2001 και κατέ­λη­ξε το συμπέ­ρα­σμα ότι το γερ­μα­νι­κό κρά­τος ζημιώ­θη­κε κατά 31,8 δισ. ευρώ από φόρους, οι οποί­οι δεν εισπρά­χθη­καν. Συγκε­κρι­μέ­να, από τις συναλ­λα­γές Cum-Cum το γερ­μα­νι­κό κρά­τος ζημιώ­θη­κε κατά 24,6 δισ. ευρώ και από τις συναλ­λα­γές Cum-Ex κατά 7,2 δισ.

Και οι δύο τύποι συναλ­λα­γών έχουν εν τω μετα­ξύ απα­γο­ρευ­τεί στη Γερ­μα­νία, οι πρώ­τες το 2016 και οι δεύ­τε­ρες το 2012.

(με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Πηγή: huffingtonpost.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας