Σκάνδαλο Madoff: Σχεδόν 10 χρόνια από τη μεγαλύτερη απάτη της ιστορίας και τα θύματα δεν έχουν πάρει δεκάρα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
11

Σχε­δόν δέκα χρό­νια μετά από την απο­κά­λυ­ψη της απά­της-μαμούθ που ενορ­χη­στρώ­θη­κε από τον Bernie Madoff — και πέντε χρό­νια αφ’ότου το αμε­ρι­κα­νι­κό υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης δημιούρ­γη­σε ταμείο απο­ζη­μιώ­σε­ων για την υπό­θε­ση — το μέλος του Κογκρέ­σου, Vern Buchanan, υπο­στη­ρί­ζει ότι τα θύμα­τα του Madoff δεν έχουν λάβει ούτε μία δεκά­ρα.

 

Της Kelly Phillips Erd

Απα­ντώ­ντας στις ανη­συ­χί­ες του Buchanan, το αμε­ρι­κα­νι­κό υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης συμ­φώ­νη­σε να εξε­τά­σει για­τί καθυ­στε­ρεί τόσο η απο­κα­τά­στα­ση των θυμά­των της απά­της. Σύμ­φω­να με τον Buchanan, περισ­σό­τε­ρα από 4 δισ. δολ. του ταμεί­ου που δημιουρ­γή­θη­κε το 2012 για να απο­ζη­μιώ­σει τα θύμα­τα του Madoff, μένουν ανα­ξιο­ποί­η­τα. Στο ταμείο περι­λαμ­βά­νο­νται 2,4 δισ. δολ. από την περιου­σία ενός από τους μεγα­λύ­τε­ρους επεν­δυ­τές του Madoff, του Jeffry Picower και 1,7 δισ. δολ. από τον δια­κα­νο­νι­σμό με την JP Morgan.

Τον Μάιο, ο Buchaman απέ­στει­λε μια επι­στο­λή στον Γενι­κό Εισαγ­γε­λέα, Jeff Sessions, ρωτώ­ντας τον για­τί το θύμα­τα δεν έχουν λάβει ούτε δεκά­ρα, ενώ η εται­ρεία που ανέ­λα­βε τη δια­νο­μή των χρη­μά­των έχει πλη­ρω­θεί 39 εκατ. δολ.. Ο Buchaman που εκπρο­σω­πεί τη Φλό­ρι­ντα, σημεί­ω­σε επί­σης ότι περί­που ένα στα πέντε θύμα­τα του Madoff κατά­γο­νται από τη Φλό­ρι­ντα, η οποία και συγκε­ντρώ­νει τον δεύ­τε­ρο μεγα­λύ­τε­ρο αριθ­μό θυμά­των, μετά από τη Νέα Υόρ­κη. Ο ανα­πλη­ρω­τής Γενι­κός Εισαγ­γε­λέ­ας, Rod Rosenstein, εν συνε­χεία, δεσμεύ­τη­κε να “ανα­κα­λύ­ψει προς τι αυτή η καθυ­στέ­ρη­ση”.

Το σκάν­δα­λο στή­θη­κε μέσα από την εται­ρεία της Wall Street, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, την οποία ο Madoff ίδρυ­σε το 1960. Για χρό­νια, η εται­ρεία ακο­λου­θού­σε τον νόμο. Στη δεκα­ε­τία του 1990, ωστό­σο, οι αντα­γω­νι­στές της άρχι­σαν να διε­ρω­τώ­νται πώς ο Madoff συνέ­χι­ζε να ανα­πτύσ­σει την επι­χεί­ρη­σή του. Ο Madoff ισχυ­ρί­στη­κε, τότε, ότι προ­σέλ­κυε επεν­δυ­τές, υπο­σχό­με­νος υψη­λές απο­δο­χές και χαμη­λές χρε­ώ­σεις. Με τον και­ρό, θα γινό­ταν ξεκά­θα­ρο ότι λει­τουρ­γού­σε σύμ­φω­να με το “σχή­μα Πόν­τσι”.

Το “σχή­μα Πόν­τσι” δου­λεύ­ει ως εξής: Βάζεις τα χρή­μα­τά σου σε ένα τσου­κά­λι μαζί με τα λεφτά όλων των άλλων. Κάθε επεν­δυ­τής, βέβαια, θεω­ρεί ότι η από­δο­ση της επέν­δυ­σης είναι απο­τέ­λε­σμα ανά­πτυ­ξης. Στο “σχή­μα Πόν­τσι”, όμως, αυτό που μοιά­ζει ως από­δο­ση επέν­δυ­σης είναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα τα χρή­μα­τα άλλων (νέων) επεν­δυ­τών. Με άλλα λόγια, τα χρή­μα­τα δεν αυξά­νο­νται, απλώς μετα­κι­νού­νται. Εάν για παρά­δειγ­μα, επεν­δύ­σεις 100 δολ. και εγώ άλλα τόσα, ο απα­τε­ώ­νας που χρη­σι­μο­ποιεί το “σχή­μα Πόν­τσι” θα σου προ­βάλ­λει τα δικά μου 100 δολ. ως από­δει­ξη του ότι τα δικά σου 100 δολ. “αυξή­θη­καν” σε 200 δολ. — ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα θα πρό­κει­ται για τα δικά μου χρή­μα­τα, όχι για ανά­πτυ­ξη. Το κόλ­πο, ασφα­λώς, έγκει­ται στο να δια­τη­ρείς αυξη­μέ­νη κίνη­ση στα χρή­μα­τα, προ­κει­μέ­νου να κατα­φέρ­νεις να προ­σελ­κύ­σεις ολο­έ­να και περισ­σό­τε­ρους επεν­δυ­τές. Στις απά­τες μικρής διάρ­κειας, τα κεφά­λαια είναι περιο­ρι­σμέ­να, αλλά στην περί­πτω­ση του Madoff, το σχή­μα φέρε­ται να εμπλέ­κει περισ­σό­τε­ρα από 50 δισ. δολ. (το ακρι­βές ποσό δεν προσ­διο­ρί­στη­κε ποτέ).

Στις 11 Δεκεμ­βρί­ου του 2008, ο Madoff συνε­λή­φθη, ως “εγκέ­φα­λος” της απά­της. Την επό­με­νη χρο­νιά, παρα­δέ­χθη­κε την ενο­χή του για 11 κατη­γο­ρί­ες κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των κατη­γο­ριών για πλα­στο­γρά­φη­ση τίτλων και ξέπλυ­μα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος) και κατα­δι­κά­στη­κε σε 150 χρό­νια φυλά­κι­σης. Αρκε­τοί συγ­γε­νείς του και συνερ­γά­τες του τέθη­καν υπό δημό­σιο έλεγ­χο: Η πρώ­ην γραμ­μα­τέ­ας του Madoff γλί­τω­σε κάποια χρό­νια φυλά­κι­σης, ενώ ο λογι­στής του κατα­δι­κά­στη­κε σε κατ’οίκον περιο­ρι­σμό. Ο αδερ­φός του Madoff, Peter, κατα­δι­κά­στη­κε σε δέκα χρό­νια φυλά­κι­σης. Η ζωή των υιών του μετα­τρά­πη­κε σε τρα­γω­δία: Ο Mark αυτο­κτό­νη­σε το 2010 και ο Andrew απε­βί­ω­σε από καρ­κί­νο το 2014.

Οι επι­πτώ­σεις της απά­της για το αμε­ρι­κα­νι­κό Δημό­σιο και τη Wall Street ήταν τερά­στιες. Οι απώ­λειες εσό­δων ήταν τόσο μεγά­λες που το 2009, η Εφο­ρία των ΗΠΑ ανέ­πτυ­ξε μια στρα­τη­γι­κή για την αντι­με­τώ­πι­ση όσων πέφτουν θύμα­τα του “σχή­μα­τος Πόν­τσι”. Η εν λόγω φορο­λο­γι­κή μετα­χεί­ρι­ση που αφο­ρά σε πρό­σω­πα τα οποία ενε­πλά­κη­σαν σε “κάποιο επεν­δυ­τι­κό σχέ­διο που απο­δεί­χθη­κε απά­τη”, δημιουρ­γή­θη­κε σαφώς λόγω των ανη­συ­χιών που πυρο­δό­τη­σε η σύλ­λη­ψη του Madoff.

Το εγχεί­ρη­μα ανά­κτη­σης μέρους των χρη­μά­των που κάποιος έχα­σε, μπο­ρεί να είναι δύσκο­λο. Με ασφά­λι­ση, το θύμα είναι εύκο­λο να προ­βλέ­ψει εάν θα λάβει κάποιου είδους απο­ζη­μί­ω­ση — και σε πολ­λές περι­πτώ­σεις μπο­ρεί να ξέρει εξ αρχής πόσα να ανα­μέ­νει. Αλλά στην περί­πτω­ση του ταμεί­ου — όπως έγι­νε με τα θύμα­τα του Madoff — το εάν θα λάβουν τίπο­τα (και πόσα) έγκει­ται στην φαντα­σία του καθε­νός. Θα μπο­ρού­σαν να περά­σουν χρό­νια, αλλά πέντε; Ο Buchanan το θεω­ρεί απα­ρά­δε­χτο, σημειώ­νο­ντας πως τα θύμα­τα “στε­ρή­θη­καν τις απο­τα­μιεύ­σεις μιας ζωής και τώρα στε­ρού­νται έγκαι­ρης απο­ζη­μί­ω­σης από ένα ταμείο που δημιουρ­γή­θη­κε ειδι­κά για να τους βοη­θή­σει”.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας