Σκληρή στάση απέναντι στον Πούτιν υπόσχεται ο Μακρόν

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4
Ο νέος πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν δήλω­σε ότι θα κρα­τή­σει σκλη­ρή στά­ση στην πρώ­τη του συνά­ντη­ση με τον Ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα (29/5), μετά από ένα προ­ε­κλο­γι­κό αγώ­να όπου η ομά­δα του κατη­γό­ρη­σε τα ρωσι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης για προ­σπά­θεια ανά­μει­ξης στις δημο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες.

Ο Μακρόν, που ανέ­λα­βε την προ­ε­δρία πριν από δύο εβδο­μά­δες, έχει δηλώ­σει ότι ο διά­λο­γος με τη Ρωσία είναι εξαι­ρε­τι­κής σημα­σί­ας στην αντι­με­τώ­πι­ση διε­θνών διε­νέ­ξε­ων. Οι σχέ­σεις των δύο χωρών ωστό­σο έχουν σημα­δευ­τεί από έλλει­ψη εμπι­στο­σύ­νης, με το Παρί­σι και τη Μόσχα να υπε­ρα­σπί­ζο­νται αντί­θε­τες πλευ­ρές στον εμφύ­λιο της Συρί­ας και με δια­φο­ρές για το θέμα της Ουκρα­νί­ας.
Έχο­ντας επι­στρέ­ψει πρό­σφα­τα από τις συνο­μι­λί­ες με τους Δυτι­κούς ομο­λό­γους τους σε σύνο­δο του ΝΑΤΟ στις Βρυ­ξέλ­λες και τη σύνο­δο κορυ­φής της Ομά­δας των Επτά (G7) στη Σικε­λία, ο Μακρόν θα φιλο­ξε­νή­σει τον ρώσο πρό­ε­δρο στο παλά­τι των Βερ­σαλ­λιών έξω από το Παρί­σι.
Μέσα στην μπα­ρόκ χλι­δή του παλα­τιού, ο Μακρόν θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει μια έκθε­ση για τον ρώσο τσά­ρο Πέτρο Α’ τον Μέγα στο πρώ­ην βασι­λι­κό παλά­τι για να προ­σπα­θή­σει να δώσει νέα ώθη­ση στις γαλ­λο­ρω­σι­κές σχέ­σεις.
«Είναι απα­ραί­τη­το να μιλή­σου­με με τη Ρωσία διό­τι υπάρ­χουν μια σει­ρά από διε­θνή θέμα­τα τα οποία δεν θα επι­λυ­θούν χωρίς σκλη­ρό διά­λο­γο μαζί της», είπε ο Μακρόν. Σε δηλώ­σεις του στο τέλος της συνό­δου G7 το Σάβ­βα­το, είπε σε δημο­σιο­γρά­φους, «Θα είμαι απαι­τη­τι­κός στις συνο­μι­λί­ες μου με τη Ρωσία».
Ένας ρώσος αξιω­μα­τού­χος είπε σε δημο­σιο­γρά­φους στη Μόσχα την Παρα­σκευή ότι η συνά­ντη­ση των δύο ηγε­τών θα απο­τε­λέ­σει ευκαι­ρία “να γνω­ρί­σουν ο ένας τον άλλον” και ότι το Κρεμ­λί­νο προ­σβλέ­πει σε μια “ειλι­κρι­νή συζή­τη­ση” για τη Συρία.
Ενώ η Μόσχα υπο­στη­ρί­ζει τον σύρο πρό­ε­δρο Μπα­σάρ Αλ Άσαντ, η Γαλ­λία υπο­στη­ρί­ζει αντι­κα­θε­στω­τι­κές ομά­δες που προ­σπα­θούν να τον ανα­τρέ­ψουν. Η Γαλ­λία έχει επί­σης υιο­θε­τή­σει και σκλη­ρή τακτι­κή στις κυρώ­σεις της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης ενα­ντί­ον της Ρωσί­ας, που επι­βλή­θη­καν πρώ­τη φορά όταν η Ρωσία προ­σήρ­τη­σε την Κρι­μαία από την Ουκρα­νία το 2014, και ακύ­ρω­σε ένα συμ­βό­λαιο πολε­μι­κών πλοί­ων αξί­ας 1,3 δις δολα­ρί­ων (1,16 δις ευρώ) το 2015.
Ο Μακρόν έχει χαμη­λώ­σει τους τόνους που είχε υιο­θε­τή­σει στην προ­ε­κλο­γι­κή του εκστρα­τεία, όταν υπο­στή­ρι­ζε την επι­βο­λή πρό­σθε­των κυρώ­σε­ων στη Ρωσία εάν δεν υπήρ­χε πρό­ο­δος σε ειρη­νευ­τι­κή συμ­φω­νία με τη Ρωσία για την ανα­το­λι­κή Ουκρα­νία.
Πιο πρό­σφα­τα έχει δηλώ­σει πως η προ­τε­ραιό­τη­τά του στη Συρία είναι η ήττα του Ισλα­μι­κού Κρά­τους, με το οποίο ανα­μέ­νε­ται να συμ­φω­νή­σει και ο Πού­τιν.

Πηγή: ΑΠΕ, Reuters
Πηγή: newsbomb.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας