Σκόπια: Άλλαξε τις δηλώσεις του ο Μπουτάρης

0
25

Μετά τις θυελ­λώ­δεις αντι­δρά­σεις του ελλη­νι­κού κοι­νού, ο δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης, Γιάν­νης Μπου­τά­ρης, με έκτα­κτη συνέ­ντευ­ξη Τύπου, είπε ότι η δήλω­σή του για μετο­νο­μα­σία του αερο­δρο­μί­ου «Μακε­δο­νία» στη Θεσ­σα­λο­νί­κη μετα­φέρ­θη­κε λαν­θα­σμέ­να, γρά­φει το σλα­βι­κό πρα­κτο­ρείο MakFAx των Σκο­πί­ων.

«Ερμη­νεύ­θη­καν λαν­θα­σμέ­να οι δηλώ­σεις μου, ποτέ δεν πρό­τει­να αλλα­γή του ονό­μα­τος του αερο­δρο­μί­ου», δήλω­σε ο Μπου­τά­ρης και πρό­σθε­σε ότι οι από­ψεις του, όπως τις παρου­σί­α­σε χθες το βρά­δυ δεν δημο­σιεύ­θη­καν στο σύνο­λό τους, αλλά μόνο ένα μέρος.

Σε σχέ­ση, ωστό­σο, για δηλώ­σεις στον ελλη­νι­κό τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ‘Σκάι’, ο Μπου­τά­ρης είπε ότι κοι­μό­ταν όταν τηλε­φώ­νη­σαν.

«Σήμε­ρα το πρωί με κάλε­σαν από τον ‘Σκάι’, κοι­μό­μουν και ήμουν σε σύγ­χυ­ση, ποτέ δεν ζήτη­σα να αλλά­ξει το όνο­μα Μακε­δο­νία.

Για τον Νίκο Γκά­λη που ανα­φέρ­θη­κε με ρώτη­σαν αν θα πρό­τει­να όνο­μα σε ενδε­χό­με­νη αλλα­γή και φυσιο­λο­γι­κά είπα Νίκος Γκά­λης», είπε ο Μπου­τά­ρης.

Πρό­σθε­σε ότι οι επι­βά­τες μπερ­δεύ­ο­νται, για­τί όταν προ­σγειώ­νο­νται στο αερο­δρό­μιο της Θεσ­σα­λο­νί­κης νομί­ζουν ότι έχουν πάει στα …Σκό­πια! (για­τί λέγε­ται …Μακε­δο­νία!)

Πηγή: makfax.com.mk
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας