Σκόπια: Η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν θέλει να λεγόμαστε «Μακεδόνες»

1
19

Σκό­πια: Σχε­δόν 60 τοις εκα­τό των Ελλή­νων ενο­χλού­νται από τη χρή­ση του όρου Μακε­δο­νία, στο όνο­μα της χώρας μας, δεί­χνουν τα απο­τε­λέ­σμα­τα των τελευ­ταί­ων δημο­σκο­πή­σε­ων που διε­ξή­χθη­σαν στο νότιο γεί­το­νά μας, γρά­φει το σλα­βι­κό δημο­σί­ευ­μα.

«Στην ίδια έρευ­να το 35 τοις εκα­τό των ερω­τη­θέ­ντων Ελλή­νων δήλω­σε ότι δεν έχει τίπο­τε ενα­ντί­ον της χρή­σης του όρου αυτού σε ένα σύν­θε­το όνο­μα.

Σύμ­φω­να με έρευ­να του Ινστι­τού­του Pulse για την ελλη­νι­κή τηλε­ό­ρα­ση ‘Action24’, το 59% των Ελλή­νων τόνι­σε ότι δεν θέλει να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί η λέξη Μακε­δο­νία στο όνο­μα της χώρας μας».

Σχε­δόν το 65% των ερω­τη­θέ­ντων δήλω­σαν ότι θεω­ρεί θετι­κές τις πρό­σφα­τες δια­μαρ­τυ­ρί­ες για το όνο­μα Μακε­δο­νία.

Η πλειο­ψη­φία των ψηφο­φό­ρων του κυβερ­νώ­ντος ελλη­νι­κού κόμ­μα­τος ΣΥΡΙΖΑ, με περί­που 57%, πιστεύ­ει ότι είναι καλό να διορ­γα­νω­θούν αυτές οι δια­μαρ­τυ­ρί­ες.

Επί­σης το 72% των ερω­τη­θέ­ντων πιστεύ­ει ότι το θέμα της ονο­μα­σί­ας των Σκο­πί­ων είναι σημα­ντι­κό ή πολύ σημα­ντι­κό για την Ελλά­δα.

Πηγή: makfax.com.mk

(Στοι­χεία από makfax.com.mk)

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας