Σκοπιανό: Στημένο παιχνίδι με στημένη διαιτησία και πάντα υπό τον έλεγχο περιούσιων

| upd 21 Δεκεμβρίου 2017 21:53
0
121
Matthew Nimetz

Πως τα έφε­ρε έτσι η «τύχη» με το Σκο­πια­νό; Να έχου­με δια­με­σο­λα­βη­τή για την ονο­μα­σία …τον Σιω­νι­στή Matthew Nimetz που είναι στο συμ­βού­λιο του οργα­νι­σμού CDRSEE που χρη­μα­το­δο­τεί ο σιω­νι­στής Soros και οι φίλοι του …και να έχου­με στην Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση και στην αντι­πο­λί­τευ­ση επί­σης δεκά­δες ανθρώ­πους του Soros. Kι όχι μόνο στην Ελλά­δα αλλά και στα Σκό­πια να υπάρ­χει επί­σης μία κυβέρ­νη­ση ανθρώ­πων του Soros. Μιλά­με για το Τέλειο Έγκλη­μα!

Κι ο Nimetz δεν είναι ένας τυχαί­ος διπλω­μά­της… Υπήρ­ξε υπεύ­θυ­νος και για το Κυπρια­κό… για να μην υπάρ­χει περί­πτω­ση να θιχτούν τα συμ­φέ­ρο­ντα του Ισρα­ήλ. Ήταν επί­σης υπεύ­θυ­νος στην αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση για θέμα­τα πυρη­νι­κών όπλων …ώστε το Ισρα­ήλ να έχει την απο­κλει­στι­κό­τη­τα στην κατο­χή τους στην περιο­χή και ήταν επί­σης υπεύ­θυ­νος για θέμα­τα της νοτιο­α­να­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου ακό­μα και για τα Ελλη­νο-Τουρ­κι­κά …εννο­εί­ται και πάλι προς το συμ­φέ­ρον του Ισρα­ήλ.

Οι τοκο­γλύ­φοι έχουν βάλει παντού τους δικούς τους, ώστε να προ­στα­τευ­θεί το παρά­νο­μο κρά­τος-Απαρτ­χάιντ που λέγε­ται Ισρα­ήλ.

Το γελοίο στην υπό­θε­ση είναι ότι ο δια­με­σο­λα­βη­τής Nimetz …εκτός από περιού­σιος είναι Αμε­ρι­κα­νός πολί­της κι εργά­ζε­ται για την Αμε­ρι­κα­νι­κή Κυβέρ­νη­ση …μία κυβέρ­νη­ση που ΗΔΗ έχει πάρει επί­ση­μα θέση στην υπό­θε­ση της ονο­μα­σί­ας, στη­ρί­ζο­ντας ξεκά­θα­ρα την ονο­μα­σία που επι­διώ­κουν τα Σκό­πια ενά­ντια στις Ελλη­νι­κές θέσεις, που είναι χώρα σύμ­μα­χος των ΗΠΑ και μέλος του ΝΑΤΟ εδώ και πολ­λά χρό­νια.

Αντί λοι­πόν να απαι­τή­σου­με ως χώρα την απο­μά­κρυν­ση του Nimetz, για να διο­ρι­στεί δια­με­σο­λα­βη­τής ένας πραγ­μα­τι­κά ανε­ξάρ­τη­τος ειδι­κός από τρί­τη χώρα, που δεν έχει πάρει επί­ση­μα θέση υπέρ ή κατά της Ελλά­δας και των Σκο­πί­ων …έχου­με άνθρω­πο του Soros …του οποί­ου οι υπάλ­λη­λοι στην Ελλά­δα επί­σης έχουν πάρει σαφή θέση ενά­ντια στις Ελλη­νι­κές θέσεις.

Στη­μέ­νο παι­χνί­δι με στη­μέ­νη διαι­τη­σία και πάντα υπό τον έλεγ­χο περιού­σιων… Και ποιοι ζητούν να υπο­χω­ρή­σου­με στην υπό­θε­ση του ονό­μα­τος; Ο Παπα­χε­λάς του ΕΛΙΑΜΕΠ, οργα­νι­σμού που επί­σης χρη­μα­το­δό­τη­σαν διά­φο­ρες ΜΚΟ του Soros.

Για τον ρόλο του ιδρύ­μα­τος CDRSEE που ανέ­λα­βε τη «διόρ­θω­ση» της Ιστο­ρί­ας των Βαλ­κα­νί­ων με τις ευλο­γί­ες του Soros …μπο­ρεί­τε να δια­βά­σε­τε εδώ μία σχε­τι­κή σει­ρά άρθρων:

Εννο­εί­ται ότι οποια­δή­πο­τε «διόρ­θω­ση» της Ιστο­ρί­ας …δεν θα συμπε­ρι­λαμ­βά­νει κακές λέξεις όπως …Rothschild κ.λπ.

Ξέρε­τε άλλω­στε ότι …για όλα φταί­νε οι εθνι­κι­σμοί και οι θρη­σκεί­ες… Ποτέ δεν φταί­νε οι περιού­σιοι τρα­πε­ζί­τες, που ελέγ­χουν το χρή­μα και τα όπλα και που χωρίς αυτά, δεν ξεκι­νά­ει ούτε μαξι­λα­ρο­πό­λε­μος.

Ποιοι εθνι­κι­σμοί και ποιες θρη­σκεί­ες ώθη­σαν την Αμε­ρι­κή να βομ­βαρ­δί­σει απρό­κλη­τα δεκά­δες χώρες παντού στον πλα­νή­τη άρα­γε; Υπήρ­χε περί­πτω­ση να πέσει έστω και μία βόμ­βα, χωρίς τη συναί­νε­ση των δανει­στών της κατα­χρε­ω­μέ­νης Αμε­ρι­κα­νι­κής Κυβέρ­νη­σης;

Πηγή Αρι­στε­ρά: independent.co.uk, Πηγή Δεξιά: cdrsee.org

Πηγή: meta.mk

Πηγή: voria.gr

Πηγή: protothema.gr

Πηγή: antinews.gr

Πηγή: Wikipedia

Πηγή: kathimerini.gr

Πηγή: dailymail.co.uk
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας