Σκωτία: Αναβάλλεται το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Η επι­κε­φα­λής της κυβέρ­νη­σης της Σκο­τί­ας Νίκο­λα Στέρ­τζον, η οποία υπέ­στη σκλη­ρό πλήγ­μα στις πρό­σφα­τες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι η από­φα­ση για τη διε­ξα­γω­γή ενός νέου δημο­ψη­φί­σμα­τος για την ανε­ξαρ­τη­σία ανα­βάλ­λε­ται για το φθι­νό­πω­ρο του 2018, εξαι­τί­ας των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων για την έξο­δο του Ηνω­μέ­νου Βασι­λεί­ου από την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση — το λεγό­με­νο Brexit — που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη.

«Δεν θα κατα­θέ­σου­με σχέ­διο νόμου για (να διε­ξα­χθεί) δημο­ψή­φι­σμα για την ανε­ξαρ­τη­σία άμε­σα», είπε η Στέρ­τζον ενώ­πιον του σκο­τσέ­ζι­κου κοι­νο­βου­λί­ου, εξη­γώ­ντας ότι θέλει να περι­μέ­νει το απο­τέ­λε­σμα των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων ανά­με­σα στο Λον­δί­νο και τις Βρυ­ξέλ­λες.

Ως τώρα η Στέρ­τζον έλε­γε ότι ήθε­λε το νέο δημο­ψή­φι­σμα να διε­ξα­χθεί στα τέλη του 2018 ή στις αρχές του 2019, έπει­τα από αρκε­τούς μήνες προ­ε­τοι­μα­σί­ας.

Αλλά τα φτε­ρά των σκο­τσέ­ζων εθνι­κι­στών του SNP, του οποί­ου ηγεί­ται η Στέρ­τζον, ψαλι­δί­στη­καν στις πρό­ω­ρες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της 8ης Ιου­νί­ου στο ΗΒ, στις οποί­ες υπέ­στη­σαν βαριές απώ­λειες.

Το Σκο­τσέ­ζι­κο Εθνι­κό Κόμ­μα έχα­σε 21 έδρες σε σύγκρι­ση με τις προη­γού­με­νες βου­λευ­τι­κές εκλο­γές του 2015 και πλέ­ον δεν δια­θέ­τει παρά τις 35 από τις 59 έδρες στη Βου­λή των Κοι­νο­τή­των που ανα­δει­κνύ­ο­νται στη Σκο­τία.

Αυτή η συρ­ρί­κνω­ση της πολι­τι­κής δύνα­μης του κόμ­μα­τός της ανά­γκα­σε τη Στέρ­τζον να «ανα­θε­ω­ρή­σει» το χρο­νο­διά­γραμ­μα που είχε ορί­σει για τη διε­ξα­γω­γή ενός νέου δημο­ψη­φί­σμα­τος για την ανε­ξαρ­τη­σία της περιο­χής, που πάντως δεν μοιά­ζει δια­τε­θει­μέ­νη να απε­μπο­λή­σει.
«Υφι­στά­με­θα ένα Μπρέ­ξιτ το οποίο δεν ψηφί­σα­με και είναι πιο ακραίο από ό,τι νόμι­ζε η πλειο­ψη­φία πριν από έναν χρό­νο», δήλω­σε η Νίκο­λα Στέρ­τζον σήμε­ρα, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι το 62% των Σκο­τσέ­ζων είχε απορ­ρί­ψει την απο­χώ­ρη­ση του ΗΒ από την ΕΕ.

Για να οργα­νω­θεί το δεύ­τε­ρο δημο­ψή­φι­σμα, η Στέρ­τζον θα χρεια­ζό­ταν εξάλ­λου τη συναί­νε­ση της βρε­τα­νι­κής κυβέρ­νη­σης αλλά και του Ουε­στμίν­στερ. Όμως σήμε­ρα η πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας Τερέ­ζα Μέι απαί­τη­σε από τη Νίκο­λα Στέρ­τζον να «βγά­λει το ζήτη­μα του δεύ­τε­ρου δημο­ψη­φί­σμα­τος από το τρα­πέ­ζι», επα­να­λαμ­βά­νο­ντας ότι «δεν είναι η στιγ­μή» για αυτό και κρί­νο­ντας πως η χώρα πρέ­πει «να ενω­θεί, όχι να δια­λυ­θεί».

Το 2014, στο πρώ­το δημο­ψή­φι­σμα, το «όχι» στην ανε­ξαρ­τη­σία είχε επι­κρα­τή­σει με 55% ένα­ντι ενός 45%.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας