Σκοτεινές σκοπιμότητες στις αποκαλύψεις των παιδεραστών του Hollywood

1
71

Μόνο συμ­πτω­μα­τι­κές δεν μπο­ρούν να χαρα­κτη­ρι­στούν οι τελευ­ταί­ες απο­κα­λύ­ψεις αλλε­πάλ­λη­λων σεξουα­λι­κών εγκλη­μά­των που αφο­ρούν αστέ­ρες του Hollywood και λοι­πούς απα­σχο­λού­με­νους στη βιο­μη­χα­νία του θεά­μα­τος. Θέλει το σύστη­μα να δεί­ξει ότι η δικαιο­σύ­νη είναι αμε­ρό­λη­πτη, ή αυτές απο­τε­λούν στά­διο νομι­μο­ποί­η­σης της παι­δε­ρα­στί­ας;

Παρα­τη­ρού­με ότι τον τελευ­ταίο και­ρό τα ΜΜΕ μας βομ­βαρ­δί­ζουν με αλλε­πάλ­λη­λες απο­κα­λύ­ψεις αστέ­ρων της έβδο­μης τέχνης και άλλων ισχυ­ρών παρα­γό­ντων της βιο­μη­χα­νί­ας του θεά­μα­τος, η οποί­οι έχουν έναν κοι­νό παρο­νο­μα­στή: α) Βρί­σκο­νται προς το τέλος της καριέ­ρας τους, β) έχουν κατο­χυ­ρώ­σει την οικο­νο­μι­κή ευμά­ρεια τόσο των ίδιων όσο και των παι­διών και των εγγο­νιών τους, γ) δεν μπο­ρούν να εκδιω­χθούν ποι­νι­κά διό­τι τα εγκλή­μα­τα για τα οποία κατη­γο­ρού­νται έχουν παρα­γρα­φεί λόγω του παρελ­θο­ντι­κού χρό­νου τέλε­σής τους, δ) όλοι τους κατη­γο­ρού­νται για σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση και παι­δε­ρα­στία.

Λαμ­βά­νο­ντας λοι­πόν υπό­ψιν αυτόν τον κοι­νό παρο­νο­μα­στή και λόγω του ότι το Σύστη­μα δήθεν κόπτε­ται για πλα­σμα­τι­κά ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα των σεξουα­λι­κών μειο­νο­τή­των, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα θέλει να απο­δο­μή­σει κάθε υγιή συν­δε­τι­κό κρί­κο των ανθρω­πί­νων κοι­νω­νιών, μπο­ρού­με να υπο­θέ­σου­με ότι όλες αυτές οι απο­κα­λύ­ψεις στο­χεύ­ουν να επι­φέ­ρουν τα εξής απο­τε­λέ­σμα­τα:

  1. Όλα αυτά τα δημό­σια πρό­σω­πα να λει­τουρ­γή­σουν ως “δια­φη­μι­στές” της παι­δε­ρα­στί­ας.
  2. Να ωθή­σουν τους παι­δε­ρα­στές ανά την υφή­λιο να εκδη­λω­θούν ανοι­χτά για τις εγκλη­μα­τι­κές σεξουα­λι­κές τους ορμές και πρά­ξεις.
  3. Να ενω­θούν σε ελεγ­χό­με­νες και κατευ­θυ­νό­με­νες από το Σύστη­μα παντός τύπου οργα­νώ­σεις.
  4. Να επι­βάλ­λουν στην ανθρω­πό­τη­τα την ιδέα ότι η παι­δε­ρα­στία είναι κάτι το φυσιο­λο­γι­κό, ακο­λου­θώ­ντας τα ίδια στά­δια με την ομο­φυ­λο­φι­λία: ανα­γνώ­ρι­ση, απο­δο­χή, νομι­κή κατο­χύ­ρω­ση, παρά­δειγ­μα προς μίμη­ση.
  5. Να κάνουν τις μάζες να λει­τουρ­γή­σουν για λογα­ρια­σμό του Συστή­μα­τος με το να τις στρέ­ψουν ενα­ντί­ων όσων αντι­στα­θούν σε αυτή την υπο­βάθ­μι­ση της ανθρώ­πι­νης υπό­στα­σης. Δηλα­δή να υπο­στούν της συνέ­πειες της κοι­νω­νι­κής κατα­κραυ­γής με τους πάγιους χαρα­κτη­ρι­σμούς ότι είναι δήθεν “φοβι­κοί” και “ρατσι­στές” και φυσι­κά ποι­νι­κές διώ­ξεις, φίμω­ση της αλή­θειας, κατάρ­γη­ση του υγιούς επι­στη­μο­νι­κού λόγου.

Δια­βά­ζου­με στο “zougla.gr”:

Νέες κατη­γο­ρί­ες για σεξουα­λι­κή παρε­νό­χλη­ση έρχο­νται στο φως στον αμε­ρι­κα­νι­κό Τύπο σε βάρος του Κέβιν Σπέι­σι, με έναν ηθο­ποιό να καταγ­γέλ­λει πως, όταν ήταν 15 ετών, ο Σπέι­σι προ­σπά­θη­σε να τον βιά­σει.

Σε μακρο­σκε­λή συνέ­ντευ­ξή του στον ιστό­το­πο Vulture, ο ηθο­ποιός, που ζήτη­σε να μην κατο­νο­μα­στεί, περι­γρά­φει πώς σε ηλι­κία 12 ετών συνά­ντη­σε τον Σπέι­σι κατά τη διάρ­κεια ενός θεα­τρι­κού σεμι­να­ρί­ου. Αφη­γεί­ται ότι τυχαία έπε­σε πάνω του κατά τη διάρ­κεια του νεο­ϋ­ορ­κέ­ζι­κου θεα­τρι­κού φεστι­βάλ Σαίξ­πηρ στο Πάρ­κο το 1983 και άρχι­σε μια σεξουα­λι­κή σχέ­ση μαζί του που συνε­χί­σθη­κε. Τότε ήταν 14 ετών και ο Σπέι­σι δέκα χρό­νια μεγα­λύ­τε­ρος.

Αυτή η στε­νή σχέ­ση τελεί­ω­σε ένα χρό­νο αργό­τε­ρα, έπει­τα από ένα περι­στα­τι­κό κατά τη διάρ­κεια του οποί­ου ο Σπέι­σι προ­σπά­θη­σε να τον βιά­σει.

Η ιστο­σε­λί­δα του αμε­ρι­κα­νι­κού δικτύ­ου CNN ανα­φέ­ρει εξάλ­λου ότι οκτώ νυν και πρώ­ην εργα­ζό­με­νοι στη σει­ρά «House of Cards» στην οποία ο Σπέι­σι είναι πρω­τα­γω­νι­στής, χαρα­κτή­ρι­σαν «τοξι­κό» το εργα­σια­κό κλί­μα πάνω στα πλα­τό της σει­ράς λόγω της «λίαν επι­θε­τι­κής» συμπε­ρι­φο­ράς του 58χρονου σταρ.

Ένας πρώ­ην εργα­ζό­με­νος στη σει­ρά «House of Cards» δήλω­σε επί­σης στο CNN, ζητώ­ντας να μην κατο­νο­μα­στεί, ότι είχε δεχτεί σεξουα­λι­κή επί­θε­ση από τον Σπέι­σι κατά τη διάρ­κεια μιας από τις πρώ­τες σεζόν της σει­ράς που προ­βάλ­λε­ται από το Netflix από το 2014.

Η πλατ­φόρ­μα Netflix ανα­κοί­νω­σε την παύ­ση των γυρι­σμά­των της έκτης σεζόν της σει­ράς.
Ο βρα­βευ­μέ­νος με δύο Όσκαρ ηθο­ποιός βρί­σκε­ται ήδη στη δίνη ενός κύκλου απο­κα­λύ­ψε­ων, μετά την κατη­γο­ρία της σεξουα­λι­κής επί­θε­σης που δια­τύ­πω­σε ο 46χρονος ηθο­ποιός Άντο­νι Ραπ σε βάρος του στις αρχές της εβδο­μά­δας. Σύμ­φω­να με τον Ραπ, το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε το 1986, όταν ήταν 14 ετών.

Ο Σπέι­σι αντέ­δρα­σε ζητώ­ντας συγνώ­μη για ενέρ­γειες τις οποί­ες, όμως, δηλώ­νει ότι δεν θυμά­ται, παρα­δε­χό­με­νος ταυ­τό­χρο­να ότι είναι ομο­φυ­λό­φι­λος.

Χθες στη Βρε­τα­νία, νέες κατη­γο­ρί­ες ήρθαν στο φως. Ένας πρώ­ην εργα­ζό­με­νος του λον­δρέ­ζι­κου θεά­τρου Old Vic, του οποί­ου ο Σπέι­σι ήταν καλ­λι­τε­χνι­κός διευ­θυ­ντής από το 2004 έως το 2015, δήλω­σε στην εφη­με­ρί­δα The Guardian, ζητώ­ντας να μην κατο­νο­μα­στεί, ότι «είχε δει πολ­λές φορές τον ηθο­ποιό να θωπεύ­ει άνδρες, οπο­τε­δή­πο­τε, μέσα στο δια­μέ­ρι­σμά του στο Νορθ Λάμπεθ, ακό­μη και στο Old Vic και στην αγα­πη­μέ­νη του παμπ».

Σύμ­φω­να με τη Ρεμπέ­κα Γκού­ντεν, ασκού­με­νη στο Old Vic το 2010, οι ιστο­ρί­ες που αφο­ρού­σαν τη συμπε­ρι­φο­ρά του Σπέι­σι ήταν καθη­με­ρι­νό φαι­νό­με­νο στο θέα­τρο.

Πάντως, εκπρό­σω­ποι του διά­ση­μου ηθο­ποιού δήλω­σαν σήμε­ρα, ότι ο Σπέι­σι ζητεί να υπο­βλη­θεί σε θερα­πεία, χωρίς να διευ­κρι­νί­σουν σε τι είδους θερα­πεία. «Ο Κέβιν Σπέι­σι αφιε­ρώ­νει τον χρό­νο που απαι­τεί­ται για να ζητή­σει αξιο­λό­γη­ση (της κατά­στα­σής του) και θερα­πεία», ανέ­φε­ραν.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας