Σοκαριστικός ο έως τώρα απολογισμός των θυμάτων από τη χολέρα στην Υεμένη

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

Ο απο­λο­γι­σμός των νεκρών από τη μεί­ζο­να επι­δη­μία χολέ­ρας στην Υεμέ­νη αυξή­θη­κε στους 1.500, δήλω­σε χθες Σάβ­βα­το ο Νέβιο Ζαγκά­ρια, ο αντι­πρό­σω­πος του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ) στη χώρα, απευ­θύ­νο­ντας έκκλη­ση να δοθεί περισ­σό­τε­ρη βοή­θεια για να τερ­μα­τι­στεί το ξέσπα­σμα της ασθέ­νειας.

Η Υεμέ­νη έχει υπο­στεί τερά­στιες κατα­στρο­φές στη νέα φάση του πολέ­μου, που διαρ­κεί 27 μήνες και στην οποία ανα­με­τρώ­νται μια συμ­μα­χία αρα­βι­κών κρα­τών υπό την ηγε­σία της Σαου­δι­κής Αρα­βί­ας με τη οργά­νω­ση των ανταρ­τών Χού­θι, που θεω­ρεί­ται προ­σκεί­με­νη στο Ιράν. Ο πόλε­μος ευνο­εί την εξά­πλω­ση της χολέ­ρας.

Κατά τη διάρ­κεια κοι­νής συνέ­ντευ­ξης Τύπου με αντι­προ­σώ­πους του Ταμεί­ου των Ηνω­μέ­νων Εθνών για την Παι­δι­κή Ηλι­κία (UNICEF) και της Παγκό­σμιας Τρά­πε­ζας, ο Ζαγκά­ρια σημεί­ω­σε ότι ως την 30ή Ιου­νί­ου κατα­γρά­φη­καν περί­που 246.000 ύπο­πτα κρού­σμα­τα.

Την ώρα που το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος των υπο­δο­μών υγεί­ας της Υεμέ­νης έχει δια­λυ­θεί και οι εργα­ζό­με­νοι του τομέα της υγεί­ας δεν έχουν πλη­ρω­θεί εδώ και πάνω από έξι μήνες, ο ΠΟΥ προ­σφέ­ρει χρη­μα­τι­κά «κίνη­τρα» σε για­τρούς, νοση­λευ­τές, τραυ­μα­τιο­φο­ρείς και καθα­ρι­στές για να επαν­δρώ­σουν ένα δίκτυο για την κατε­πεί­γου­σα αντι­με­τώ­πι­ση της επι­δη­μί­ας χολέ­ρας.

Με τη συν­δρο­μή της Παγκό­σμιας Τρά­πε­ζας, η οποία συνει­σφέ­ρει χρη­μα­το­δό­τη­ση, ο ΠΟΥ στή­νει κέντρα θερα­πεί­ας 50–60 κλι­νών, το καθέ­να από τα οποία λει­τουρ­γεί επί 24ωρου βάσε­ως με προ­σω­πι­κό περί­που 14 ιατρών και νοση­λευ­τών. Ο στό­χος είναι οι κλί­νες στα κέντρα αυτά να φθά­σουν τις 5.000 συνο­λι­κά σε αυτή τη φάση.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας