Σώτη Τριανταφύλλου: Μια υπόθεση Soros εναντίον Soros

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Για να υπο­χρε­ώ­σουν τη Δικαιο­σύ­νη να εκπαι­δευ­τεί στην εκδί­κα­ση εγκλη­μά­των γνώ­μης… οι φίλοι του Soros (Δημη­τράς: από το Παρα­τη­ρη­τή­ριο του Ελσίν­κι που χρη­μα­το­δο­τεί ο SOROS), μηνύ­ουν μία αρθρο­γρά­φο καθα­ρά συστη­μι­κή, τη Σώτη Τρια­ντα­φύλ­λου… και σπεύ­δουν να την υπε­ρα­σπι­στούν και πάλι άνθρω­ποι του Soros, μέλη του Solidarity Now-SOROS (Αλι­βι­ζά­τος, Δοξιά­δης και του ΕΛΙΑΜΕΠ-SOROS Βερέ­μης).

Εννο­εί­ται οι «υπε­ρα­σπι­στές» δεν απο­κα­λύ­πτουν για ποιον δου­λεύ­ει ο «κακός» της παρά­στα­σης και για ποιον δου­λεύ­ουν οι «καλοί» της παρά­στα­σης.

Δια­βά­στε τη λίστα των «δια­νο­ού­με­νων» που συνυ­πέ­γρα­ψαν τη «σωτη­ρία» της Σώτης Τρια­ντα­φύλ­λου και θα κατα­λά­βε­τε τι κάνει ο Ερντο­γάν στη χώρα του και για­τί τον μισούν όλοι αυτοί οι Πεφω­τι­σμέ­νοι υπό­τρο­φοι των ιδρυ­μά­των του Soros.

 • Eιρή­νη Αγα­πη­δά­κη, ψυχο­λό­γος, αρθρο­γρά­φος
 • Κώστας Ακρί­βος, συγ­γρα­φέ­ας
 • Γιώρ­γος Αλε­ξά­κης, δημο­σιο­γρά­φος
 • Αθα­νά­σιος Αλε­ξαν­δρί­δης, ψυχί­α­τρος, ποι­η­τής
 • Νίκος Αλι­βι­ζά­τος, ομό­τι­μος καθη­γη­τής Συνταγ­μα­τι­κού Δικαί­ου ΕΚΠΑ
 • Σίσ­συ Αλω­νι­στιώ­του, δημο­σιο­γρά­φος
 • Ελευ­θε­ρία Αρβα­νι­τά­κη, τρα­γου­δί­στρια
 • Νάσος Βαγε­νάς, ποι­η­τής, ομό­τι­μος καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
 • Περι­κλής Βαλ­λιά­νος, καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
 • Θανά­σης Βαλ­τι­νός, συγ­γρα­φέ­ας, ακα­δη­μαϊ­κός
 • Νίκος Βατό­που­λος, δημο­σιο­γρά­φος
 • Θάνος Βερέ­μης, ομό­τι­μος καθη­γη­τής Πολι­τι­κής Ιστο­ρί­ας του Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών
 • Αλέ­ξης Βερού­κας, ζωγρά­φος
 • Ανα­στά­σης Βιστω­νί­της, συγ­γρα­φέ­ας
 • Χάρης Βλα­βια­νός, συγ­γρα­φέ­ας
 • Ρέα Γαλα­νά­κη, συγ­γρα­φέ­ας
 • Γεώρ­γιος Γερα­πε­τρί­της, καθη­γη­τής Δημο­σί­ου Δικαί­ου, ΕΚΠΑ
 • Ρωμα­νός Γερο­δή­μος, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής, Πανε­πι­στή­μιο του Bournemouth
 • Θοδω­ρής Γεωρ­γα­κό­που­λος, αρθρο­γρά­φος
 • Βένα Γεωρ­γα­κο­πού­λου, δημο­σιο­γρά­φος
 • Ρού­λα Γεωρ­γα­κο­πού­λου, δημο­σιο­γρά­φος
 • Ρηγού­λα Γεωρ­γιά­δου, μετα­φρά­στρια
 • Αρε­τή Γεωρ­γι­λή, Βιβλιο­πω­λείο-εκδό­σεις Free Thinking Zone
 • Ελέ­νη Γιαν­να­κά­κη, συγ­γρα­φέ­ας
 • Γιώρ­γης Για­τρο­μα­νω­λά­κης, συγ­γρα­φέ­ας, ομό­τι­μος καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
 • Πόπη Γκα­νά, Εκδό­σεις Μελά­νι
 • Μιχά­λης Γκα­νάς, ποι­η­τής
 • Σωτή­ρης Γκο­ρί­τσας, σκη­νο­θέ­της
 • Γιώρ­γος Γραμ­μα­τι­κά­κης, ευρω­βου­λευ­τής, καθη­γη­τής και πρώ­ην πρύ­τα­νης του Πανε­πι­στη­μί­ου Κρή­της, συγ­γρα­φέ­ας
 • Θεό­δω­ρος Γρη­γο­ριά­δης, συγ­γρα­φέ­ας
 • Νίκος Δαβ­βέ­τας, συγ­γρα­φέ­ας
 • Στέ­φα­νος Δασκα­λά­κης, ζωγρά­φος
 • Αγγε­λος Δελη­βορ­ριάς, ακα­δη­μαϊ­κός, ομό­τι­μος καθη­γη­τής του ΕΚΠΑ, πρώ­ην διευ­θυ­ντής του Μου­σεί­ου Μπε­νά­κη
 • Αλε­ξάν­δρα Δελη­γιώρ­γη, συγ­γρα­φέ­ας, ομό­τι­μη καθη­γή­τρια ΑΠΘ
 • Λου­κία Δέρ­βη, συγ­γρα­φέ­ας
 • Γιώρ­γος Δερ­τι­λής, ομό­τι­μος καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
 • Δημή­τρης Δημη­τρά­κος, ομό­τι­μος καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
 • Αγα­θή Δημη­τρού­κα, συγ­γρα­φέ­ας, στι­χουρ­γός
 • Νίκος Δήμου, συγ­γρα­φέ­ας
 • Κική Δημου­λά, ποι­ή­τρια, ακα­δη­μαϊ­κός
 • Νικη­φό­ρος Δια­μα­ντού­ρος, ακα­δη­μαϊ­κός
 • Λένα Διβά­νη, συγ­γρα­φέ­ας, καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
 • Από­στο­λος Δοξιά­δης, συγ­γρα­φέ­ας
 • Aρί­στος Δοξιά­δης, οικο­νο­μο­λό­γος, αρθρο­γρά­φος
 • Mάρω Δού­κα, συγ­γρα­φέ­ας
 • Ανδρέ­ας Δρυ­μιώ­της, σύμ­βου­λος επι­χει­ρή­σε­ων, αρθρο­γρά­φος
 • Παύ­λος Ελευ­θε­ριά­δης, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής Διε­θνούς Δικαί­ου, Πανε­πι­στή­μιο της Οξφόρ­δης
 • Ανδρέ­ας Ζαμπού­κας, αρθρο­γρά­φος
 • Αλκη Ζέη, συγ­γρα­φέ­ας
 • Αλέ­ξης Ζήρας, κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας
 • Κων­στα­ντί­νος Ζού­λας, δημο­σιο­γρά­φος
 • Ισί­δω­ρος Ζουρ­γός, συγ­γρα­φέ­ας
 • Ιου­λί­τα Ηλιο­πού­λου, ποι­ή­τρια
 • Τάκης Θεο­δω­ρό­που­λος, συγ­γρα­φέ­ας
 • Κώστας Καζα­μιά­κης, αρχι­τέ­κτων ΕΜΠ, ιστο­ρι­κός αρχι­τε­κτο­νι­κής, ιστο­ρι­κός τέχνης
 • Αθη­νά Κακού­ρη, συγ­γρα­φέ­ας
 • Ξένια Καλο­γε­ρο­πού­λου, ηθο­ποιός
 • Δημή­τρης Καλο­κύ­ρης, συγ­γρα­φέ­ας
 • Στά­θης Καλύ­βας, καθη­γη­τής, Πανε­πι­στή­μιο Yale
 • Κώστας Καλ­φό­που­λος, συγ­γρα­φέ­ας, δημο­σιο­γρά­φος
 • Ηλί­ας Κανέλ­λης, δημο­σιο­γρά­φος, The Books’ Journal
 • Αβρα­άμ Κάουα, συγ­γρα­φέ­ας
 • Ισμή­νη Καπά­νταη, συγ­γρα­φέ­ας
 • Νόνη Καρα­γιάν­νη, δημο­σιο­γρά­φος
 • Εύα Kαραϊ­τί­δη, Εκδό­σεις Εστία
 • Κόρα Καρ­βού­νη, ηθο­ποιός
 • Κατε­ρί­να Καρύ­δη, Εκδό­σεις Ίκα­ρος
 • Κώστας Κατσου­λά­ρης, συγ­γρα­φέ­ας
 • Μαρία Κατσου­νά­κη, δημο­σιο­γρά­φος
 • Αντώ­νης Καφε­τζό­που­λος, ηθο­ποιός, σκη­νο­θέ­της
 • Διο­νύ­σης Καψά­λης, ποι­η­τής
 • Βάσω Κιντή, καθη­γή­τρια ΕΚΠΑ
 • Λένα Κιτσο­πού­λου, συγ­γρα­φέ­ας
 • Μαρία Κοκ­κί­νου, αρχι­τέ­κτων
 • Ζέφη Κόλια, συγ­γρα­φέ­ας
 • Θωμάς Κορο­βί­νης, συγ­γρα­φέ­ας
 • Ελι­σά­βετ Κοτζιά, κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας
 • Ανδρέ­ας Κούρ­κου­λας, αρχι­τέ­κτων, καθη­γη­τής ΕΜΠ
 • Δημή­τρης Κούρ­κου­λας, Εκδό­σεις Διά­με­τρος
 • Κώστας Κούρ­κου­λος, δικη­γό­ρος, αρθρο­γρά­φος
 • Γιώρ­γος Κου­ρου­πός, συν­θέ­της
 • Δημο­σθέ­νης Κούρ­το­βικ, συγ­γρα­φέ­ας
 • Γιάν­νης Κου­τσο­μύ­της, αρθρο­γρά­φος
 • Αλέ­ξης Κυρι­τσό­που­λος, ζωγρά­φος
 • Αλέ­ξαν­δρος Κύρ­τσης, καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
 • Αγγε­λος Κωβαί­ος, δημο­σιο­γρά­φος
 • Kώστας Κωστής, καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
 • Χρή­στος Λάζος, συγ­γρα­φέ­ας, κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας
 • Τάκης Λαϊ­νάς, δημο­σιο­γρά­φος
 • Πανα­γιώ­της Λάμ­ψιας, δημο­σιο­γρά­φος
 • Σταύ­ρος Λυγε­ρός, δημο­σιο­γρά­φος
 • Ηλί­ας Μαγκλί­νης, δημο­σιο­γρά­φος, συγ­γρα­φέ­ας
 • Πάσχος Μαν­δρα­βέ­λης, δημο­σιο­γρά­φος
 • Βιρ­γι­νία Μαντου­βά­λου, ανα­πλη­ρώ­τρια καθη­γή­τρια Νομι­κής, University College, Λον­δί­νο
 • Νίκος Μαραν­τζί­δης, καθη­γη­τής Πανε­πι­στή­μιο Μακε­δο­νί­ας
 • Πέτρος Μάρ­κα­ρης, συγ­γρα­φέ­ας
 • Πέτρος Μαρ­τι­νί­δης, ομό­τι­μος καθη­γη­τής Τμή­μα­τος Αρχι­τε­κτό­νων ΑΠΘ
 • Αλέ­ξαν­δρος Μασ­σα­βέ­τας, συγ­γρα­φέ­ας
 • Γιώρ­γος Θ. Μαυ­ρο­γορ­δά­τος, τ. καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
 • Γιώρ­γος Μαυ­ρω­τάς, καθη­γη­τής ΕΜΠ
 • Νίκος Μεγα­πά­νος, Εκδό­σεις Ωκε­α­νί­δα
 • Καρο­λί­να Μέρ­μη­γκα, συγ­γρα­φέ­ας
 • Αμά­ντα Μιχα­λο­πού­λου, συγ­γρα­φέ­ας
 • Γιώρ­γος-Ικα­ρος Μπα­μπα­σά­κης, συγ­γρα­φέ­ας
 • Γιάν­νης Μπα­σκό­ζος, δημο­σιο­γρά­φος
 • Τάσος Μπουλ­μέ­της, σκη­νο­θέ­της
 • Ελέ­νη Μπού­ρα, Εκδό­σεις Μεταίχ­μιο
 • Σοφία Νικο­λα­ΐ­δου, συγ­γρα­φέ­ας
 • Δημή­τρης Νόλ­λας, συγ­γρα­φέ­ας
 • Ηλί­ας Ντί­νας, πολι­τι­κός επι­στή­μων, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής, Πανε­πι­στή­μιο της Οξφόρ­δης
 • Μιρά­ντα Ξαφά, οικο­νο­μο­λό­γος
 • Γιώρ­γος Ξενά­ριος, συγ­γρα­φέ­ας
 • Γιώρ­γος Παγου­λά­τος, καθη­γη­τής, Οικο­νο­μι­κό Πανε­πι­στή­μιο
 • Αννα Πανα­γιω­τα­ρέα, δημο­σιο­γρά­φος
 • Νίκος Πανα­γιω­τό­που­λος, συγ­γρα­φέ­ας
 • Πανα­γής Πανα­γιω­τό­που­λος, επί­κου­ρος καθη­γη­τής, Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών
 • Πέν­νυ Πανα­γιω­το­πού­λου, σκη­νο­θέ­της
 • Αλέ­ξης Παν­σέ­λη­νος, συγ­γρα­φέ­ας
 • Νώντας Παπα­γε­ωρ­γί­ου, Εκδό­σεις Μεταίχ­μιο
 • Αλέ­κος Παπα­δά­τος, σκι­τσο­γρά­φος
 • Κώστας Παπα­δη­μη­τρί­ου, καθη­γη­τής Εργα­τι­κού Δικαί­ου ΕΚΠΑ
 • Χίλ­ντα Παπα­δη­μη­τρί­ου, συγ­γρα­φέ­ας
 • Μάι­ρα Παπα­θα­να­σο­πού­λου, συγ­γρα­φέ­ας
 • Ντο­ρί­να Παπα­λιού, συγ­γρα­φέ­ας
 • Αννα Πατά­κη, Εκδό­σεις Πατά­κη
 • Ελε­να Πατά­κη, Εκδό­σεις Πατά­κη
 • Στέ­φα­νος Πατά­κης, Εκδό­σεις Πατά­κη
 • Τίτος Πατρί­κιος, ποι­η­τής
 • Γιώρ­γος Παυ­λά­κης, για­τρός-ερευ­νη­τής, ανώ­τα­τος ερευ­νη­τής στο Εθνι­κό Ινστι­τού­το Υγεί­ας των ΗΠΑ
 • Νίκος Περά­κης, σκη­νο­θέ­της
 • Ανδρέ­ας Πετρου­λά­κης, σκι­τσο­γρά­φος, αρθρο­γρά­φος
 • Στα­ὐρος Πετσό­που­λος, Εκδό­σεις Άγρα
 • Λου­κία Πιστιό­λα, ηθο­ποιός
 • Μαρ­λέ­να Πολι­το­πού­λου, συγ­γρα­φέ­ας
 • Σήφης Πολυ­μί­λης, δημο­σιο­γρά­φος
 • Νίκος Πορ­το­κά­λο­γλου, τρα­γου­δο­ποιός
 • Αννα Ποτα­μιά­νου, ψυχα­να­λύ­τρια, συγ­γρα­φέ­ας
 • Γιώρ­γος Προ­κο­πά­κης, καθη­γη­τής Πανε­πι­στη­μί­ου Κολού­μπια, αρθρο­γρά­φος
 • Πέπη Ραγκού­ση, δημο­σιο­γρά­φος
 • Λαμπρι­νή Ρόρη, μετα­δι­δα­κτο­ρι­κή ερευ­νή­τρια, Πανε­πι­στή­μιο της Οξφόρ­δης
 • Ειρή­νη Σακελ­λά­ρη, δημο­σιο­γρά­φος
 • Ολγα Σελ­λά, δημο­σιο­γρά­φος
 • Γιώρ­γος Σκα­μπαρ­δώ­νης, συγ­γρα­φέ­ας
 • Σακελ­λά­ρης Σκου­μπουρ­δής, αρθρο­γρά­φος
 • Λέαν­δρος Σλά­βης, πολι­τι­κός μηχα­νι­κός, αρθρο­γρά­φος
 • Μαρια­λέ­να Σπυ­ρο­πού­λου, συγ­γρα­φέ­ας
 • Εύα Στε­φα­νή, σκη­νο­θέ­της
 • Γιώρ­γος Συμπάρ­δης, συγ­γρα­φέ­ας
 • Κατε­ρί­να Σχι­νά, συγ­γρα­φέ­ας, κρι­τι­κός λογο­τε­χνί­ας
 • Δημή­τρης Σωτη­ρό­που­λος, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής Παν. Πελο­πον­νή­σου
 • Πέτρος Τατσό­που­λος, συγ­γρα­φέ­ας
 • Τάσος Τέλ­λο­γλου, δημο­σιο­γρά­φος
 • Βασί­λης Τζε­βε­λέ­κος, ανα­πλη­ρω­τής καθη­γη­τής Νομι­κής, Πανε­πι­στή­μιο του Λίβερ­πουλ
 • Αρης Τόλιος, δημο­σιο­γρά­φος
 • Σταύ­ρος Τσα­κυ­ρά­κης, καθη­γη­τής Συνταγ­μα­τι­κού Δικαί­ου ΕΚΠΑ
 • Γιώρ­γος Τσε­μπε­ρό­που­λος, σκη­νο­θέ­της
 • Μάκης Τσί­τας, συγ­γρα­φέ­ας, διευ­θυ­ντής του diastixo.gr
 • Φίλιπ­πος Τσί­τος, σκη­νο­θέ­της
 • Δημή­τρης Τσο­μό­κος, καθη­γη­τής, Πανε­πι­στή­μιο της Οξφόρ­δης
 • Χαρί­δη­μος Τσού­κας, καθη­γη­τής, Πανε­πι­στή­μια Κύπρου και Warwick
 • Γιώ­τα Φέστα, ηθο­ποιός
 • Φίλιπ­πος Φιλίπ­που, συγ­γρα­φέ­ας
 • Δημή­τρης Φὐσ­σας, συγ­γρα­φέ­ας, δημο­σιο­γρά­φος
 • Ευάν­θης Χατζη­βα­σι­λεί­ου, καθη­γη­τής ΕΚΠΑ
 • Γιώρ­γος Χατζη­μι­χά­λης, ζωγρά­φος
 • Κίμων Χατζη­μπί­ρος, περι­βαλ­λο­ντο­λό­γος, καθη­γη­τής ΕΜΠ
 • Ελε­να Χου­ζού­ρη, συγ­γρα­φέ­ας
 • Μαρία Χού­κλη, δημο­σιο­γρά­φος
 • Περι­κλής Χούρ­σο­γλου, σκη­νο­θέ­της
 • Νίκος Σ. Χρι­στο­δου­λά­κης, καθη­γη­τής Βιο­λο­γί­ας ΕΚΠΑ
 • Χρή­στος Χωμε­νί­δης, συγ­γρα­φέ­ας
 • Lucile Arnoux, maître de conférences en littérature comparée, Université de Tours (France) / επί­κου­ρη καθη­γή­τρια Συγκρι­τι­κής Λογο­τε­χνί­ας στο Πανε­πι­στή­μιο της Tours (Γαλ­λία)
 • Pascal Bruckner, συγ­γρα­φέ­ας
 • Noam Chomsky, γλωσ­σο­λό­γος, πολι­τι­κός στο­χα­στής
 • David Gurevich, συγ­γρα­φέ­ας
 • Zulfu Livaneli, συγ­γρα­φέ­ας, συν­θέ­της
 • Boualem Samsal, συγ­γρα­φέ­ας
 • Andrea Schroth, μετα­φρά­στρια

Πηγή:kathimerini.gr

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας