Σουηδία: Απαγόρευσαν προσευχή σε νηπιαγωγείο

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
8

Ένα νηπια­γω­γείο στην Σου­η­δία, που το δια­χει­ρί­ζε­ται ο ‘Στρα­τός της Σωτη­ρί­ας’, θεω­ρή­θη­κε «πολύ χρι­στια­νι­κό» στο εκπαι­δευ­τι­κό του περιε­χό­με­νο, όπως δια­πί­στω­σε μια κυβερ­νη­τι­κή επι­θε­ώ­ρη­ση, και ανα­γκά­στη­κε να στα­μα­τή­σει τα μαθή­μα­τα της Βίβλου την ώρα του κολα­τσιού και την προ­σευ­χή πριν από τα γεύ­μα­τα.

Ο σου­η­δι­κός νόμος περί Εκπαί­δευ­σης απα­γο­ρεύ­ει το «ομο­λο­για­κό» εκπαι­δευ­τι­κό περιε­χό­με­νο κατά τη διάρ­κεια της σχο­λι­κής φοί­τη­σης. Ανα­φέ­ρει επί­σης ότι οι μαθη­τές πρέ­πει πάντα να έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να εξαι­ρε­θούν από αυτές τις δρα­στη­ριό­τη­τες.

«Γνω­ρί­ζα­με ότι δεν μπο­ρού­σα­με να έχου­με πλέ­ον κάποιο χρό­νο προ­σευ­χής, για­τί θα θεω­ρεί­το “ομο­λο­για­κή δρα­στη­ριό­τη­τα”, και έτσι προ­σθέ­σα­με μια μικρή προ­σευ­χή κατά τη διάρ­κεια των γευ­μά­των», δήλω­σε η Britt Marie Mårtensson, διευ­θύ­ντρια του νηπια­γω­γεί­ου. Αλλά και αυτό ακό­μα θεω­ρή­θη­κε υπερ­βο­λι­κά ομο­λο­για­κό για τις προ­τι­μή­σεις της κυβέρ­νη­σης, επει­δή τα παι­διά προ­σχο­λι­κής ηλι­κί­ας «δεν είχαν αρκε­τές επι­λο­γές να απο­χω­ρή­σουν από αυτήν».

Τώρα, αντί για την προ­σευ­χή, τα παι­διά τρα­γου­δούν ένα στι­χά­κι στο οποίο «ευχα­ρι­στούν τον ήλιο, τη βρο­χή και το φαγη­τό», ανέ­φε­ρε ο SVT.

«Δεν είναι τόσο δύσκο­λο να γίνει διά­κρι­ση ανά­με­σα στις δρα­στη­ριό­τη­τες που είναι εκπαι­δευ­τι­κές και εκεί­νες που δεν είναι στα δημο­τι­κά σχο­λεία, διό­τι η διδα­σκα­λία συμ­βαί­νει στην τάξη, αλλά όταν πρό­κει­ται για προ­σχο­λι­κή ηλι­κία είναι δύσκο­λο να γίνει αυτή διά­κρι­ση», δήλω­σε η Pian Rosell του δήμου Umeå.

Τα παι­διά δεν λένε “αμήν”, ούτε μιλούν για τη Βίβλο. Το σχο­λείο δια­θέ­τει χώρο για 32 μαθη­τές, σύμ­φω­να με την SVT.

Πρό­σφα­τα, ένα Ορθό­δο­ξο Ιου­δαϊ­κό σχο­λείο στο Λον­δί­νο απει­λή­θη­κε με κλεί­σι­μο επει­δή δεν διδά­σκει τα παι­διά ακό­μα και στην ηλι­κία των τριών, την θεω­ρία του transgenderism. Ήδη στον Κανα­δά τα χρι­στια­νι­κά σχο­λεία έχουν υπο­χρε­ω­θεί να ενσω­μα­τώ­σουν και μαθή­μα­τα LGBT και υπέρ της άμβλω­σης.

Ο Πρω­θυ­πουρ­γός της Σου­η­δί­ας δήλω­σε πρό­σφα­τα ότι πιστεύ­ει ότι όλοι οι ιερείς της Εκκλη­σί­ας της Σου­η­δί­ας πρέ­πει να τελούν «γάμους» ομο­φυ­λό­φι­λων αλλιώς να βρουν άλλη δου­λειά.

Πηγή: lifesitenews.com

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας