Το σπάνιο διαβατήριο του Τάγματος των Ιπποτών της Μάλτας

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
21
Group of teenagers sitting outdoors using their mobile phones

Υπάρ­χει που λέτε ένα τάγ­μα «σπου­δαί­ων» ανθρώ­πων ανά τον κόσμο… που ιδρύ­θη­κε πριν 1.000 χρό­νια… και που σήμε­ρα αυτό το τάγ­μα δια­θέ­τει ΔΙΚΑ ΤΟΥ δια­βα­τή­ρια… ενώ δεν πρό­κει­ται για κάποια κρα­τι­κή οντό­τη­τα.

Πηγή: huffingtonpost.gr

Αυτό το τάγ­μα που κανείς δεν ξέρει από εμάς τους παρα­κα­τια­νούς …κατά­φε­ρε να πεί­σει 120 κρά­τη να ανα­γνω­ρί­ζουν ως νόμι­μα αυτά τα δια­βα­τή­ρια και να τα δέχο­νται ως νόμι­μα έγγρα­φα παρό­λα που δεν εκδί­δο­νται από κανέ­ναν κρα­τι­κό οργα­νι­σμό. Δηλα­δή το Τάγ­μα που δεν δίνει λογα­ρια­σμό που­θε­νά, μπο­ρεί να γρά­φει ό,τι του κατέ­βει σ’ αυτά τα δια­βα­τή­ρια και τα κρά­τη να θεω­ρούν τα στοι­χεία αλη­θή. Εμείς μπο­ρεί να βιώ­νου­με το χάος, να έχου­με χάσει τα ίχνη των προ­γό­νων μας πριν από το 1900 …αλλά κάποιοι δου­λεύ­ουν μεθο­δι­κά για τους σκο­πούς του Τάγ­μα­τος αυτού …στα­θε­ρά επί χίλια χρό­νια …απο­κτώ­ντας μάλι­στα τον σεβα­σμό και την εμπι­στο­σύ­νη 120 κρα­τών.

Πηγή: huffingtonpost.gr


Φυσι­κά κανέ­νας ρεπόρ­τερ μεγά­λης εφη­με­ρί­δας δεν θα απο­πει­ρα­θεί ποτέ να τρυ­πώ­σει στα συνέ­δρια αυτών των ταγ­μά­των και να δώσει στη δημο­σιό­τη­τα φωτο­γρα­φί­ες κι ονό­μα­τα. Προ­στα­τεύ­ο­νται με ιδιαί­τε­ρη σπου­δή όλες αυτές οι λέσχες της Ελίτ… κι ούτε φυσι­κά θα απο­τε­λέ­σουν ποτέ στό­χο βαν­δα­λι­σμών από τους ίδιους «επα­να­στά­τες» που βαν­δα­λί­ζουν Εκκλη­σί­ες, ΔΗΜΟΣΙΑ Πανε­πι­στή­μια, ΠΟΤΕ Ιδιω­τι­κά …και περιου­σί­ες φτω­χών ανθρώ­πων…

Λει­τουρ­γεί ως φιλαν­θρω­πι­κό ίδρυ­μα… όπως όλες οι Στο­ές άλλω­στε… κι ας συν­δέ­ο­νται με Έλεγ­χο Κυβερ­νή­σε­ων, Χού­ντες, Δολο­φο­νί­ες, Τρο­μο­κρα­τία, Μυστι­κές Υπη­ρε­σί­ες, Εθνι­κή Προ­δο­σία, Mega-Απά­τες κ.λπ.-κ.λπ. (Βλέ­πε στην Ιτα­λία την περί­φη­μη P2 — Pi-Due)

Όποιος θέλει να δια­βά­σει την είδη­ση περί του δια­βα­τη­ρί­ου των Ιππο­τών της Μάλ­τας στο πρω­τό­τυ­πό του (Αγγλι­κά) μπο­ρεί να κλι­κά­ρει επά­νω στην πηγή της παρα­κά­τω φωτο­γρα­φί­ας:

Πηγή: independent.co.uk

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας