«Σπίτι από τραπουλόχαρτα» το «οικοδόμημα» Μπόμπολα

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Άλλος ένας πεντα­κά­θα­ρος δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος μεγα­λο­ε­πεν­δυ­τής, σωτή­ρας κι ευερ­γέ­της της Ελλά­δας που θα γεμί­σει τα κρα­τι­κά ταμεία με ζεστό χρή­μα… είναι άφρα­γκος και δεν μπο­ρεί να πλη­ρώ­σει το δάνειο που πήρε από την Τρά­πε­ζα…

 

Και στα Σκό­πια τον ψάχνουν …για­τί κι εκεί άφη­σε έργο πίσω του…

Πηγή: efsyn.gr

Η εκδο­τι­κή εται­ρεία «Πήγα­σος» ανα­κοί­νω­σε την καταγ­γε­λία ομο­λο­για­κού δανεί­ου ύψους 80 εκατ. ευρώ από την Εθνι­κή Τρά­πε­ζα. Όπως σημειώ­νει, θα προ­βαί­νει άμε­σα σε κάθε ενη­μέ­ρω­ση των επεν­δυ­τών και των αρμό­διων Αρχών για κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κή εξέ­λι­ξη.

Ειδι­κό­τε­ρα, η ανα­κοί­νω­ση της η Πήγα­σος Α.Ε. ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Κατ’ εφαρ­μο­γή του Ν. 3340/2005, της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 από­φα­σης του Δ.Σ. της Επι­τρο­πής Κεφα­λαια­γο­ράς και του Κανο­νι­σμού του Χ.Α. ως ισχύ­ουν, ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι σήμε­ρα, την 8η Ιου­νί­ου 2017, επι­δό­θη­κε στην «Πήγα­σος Εκδο­τι­κή Ανώ­νυ­μη Εται­ρία» (εφε­ξής ως «Εται­ρία»), από την Ανώ­νυ­μη Τρα­πε­ζι­κή Εται­ρία «Εθνι­κή Τρά­πε­ζα της Ελλά­δος Α.Ε.» και υπό την ιδιό­τη­τά της ως εκπρό­σω­πος των ομο­λο­γιού­χων, Εξώ­δι­κη Καταγ­γε­λία Ομο­λο­για­κού Δανεί­ου ύψους 80.000.000,00, ευρώ που εξε­δό­θη κατά τους όρους που ανα­φέ­ρο­νται στο υπ’ αριθμ. 9747144261/11.03.2014 «Πρό­γραμ­μα Εκδό­σε­ως Κοι­νού Ενυ­πό­θη­κου Ομο­λο­για­κού Δανεί­ου, Μετά Συμ­βά­σε­ων Καλύ­ψε­ως, Πρω­το­γε­νούς Δια­θέ­σε­ώς του, Ορι­σμού Πλη­ρε­ξου­σί­ου Κατα­βο­λών και Εκπρο­σώ­που των Ομο­λο­γιού­χων» ως ισχύ­ει (εφε­ξής ως «Δάνειο»), καθι­στώ­ντας αυτό αμέ­σως ληξι­πρό­θε­σμο και απαι­τη­τό και καλώ­ντας την Εται­ρία όπως κατα­βά­λει το σύνο­λο των εκ του Δανεί­ου αυτού οφει­λών ύψους 77.857.720,56 ευρώ.

Η Εται­ρία γνω­ρί­ζει στο επεν­δυ­τι­κό κοι­νό και στις Αρμό­διες Αρχές, ότι κατά πάγια τακτι­κή της, θα προ­βαί­νει σε άμε­ση ενη­μέ­ρω­ση για κάθε επι­χει­ρη­μα­τι­κή εξέ­λι­ξη».

Πηγή: thetoc.gr

Η εισαγ­γε­λέ­ας Δια­φθο­ράς άσκη­σε ποι­νι­κή δίω­ξη για ξέπλυ­μα βρώ­μι­κου χρή­μα­τος και απά­τη ύψους 50 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ κατά των υπευ­θύ­νων της κατα­σκευα­στι­κής εται­ρί­ας Άκτωρ για εργο­λα­βία αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου στα Σκό­πια.

Η έκθε­ση της OLAF κάνει λόγο για υπέ­ρο­γκες αμοι­βές στε­λε­χών τη χρο­νι­κή περί­ο­δο 2012–2013

Μετά από έρευ­να της Εισαγ­γε­λί­ας Δια­φθο­ράς με βάση στοι­χεία της  Ευρω­παϊ­κής Υπη­ρε­σί­ας Κατα­πο­λέ­μη­σης της Απά­της (OLAF) δια­πι­στώ­θη­κε η απά­τη η οποία και στρέ­φε­ται σε βάρος των συμ­φε­ρό­ντων της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης.

Βάση για την απο­κά­λυ­ψη της υπό­θε­σης απε­τέ­λε­σαν καταγ­γε­λί­ες του αρχη­γού της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης των Σκο­πί­ων Ζόραν Ζάεβ για ατα­σθα­λί­ες στην εργο­λα­βία του αυτο­κι­νη­το­δρό­μου Ντέ­μιρ Κάπια – Σμόκ­βι­τσα που είχε ανα­λά­βει η συγκε­κρι­μέ­νη κατα­σκευα­στι­κή εται­ρεία.

Η υπό­θε­ση κατα­σκευ­ής του αυτο­κι­νη­το­δρό­μου, ύψους 270.000.000 ευρώ πυρο­δό­τη­σε οξεία πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στα Σκό­πια.

Η αντι­πο­λί­τευ­ση στα Σκό­πια υπο­στή­ρι­ξε ότι η ελλη­νι­κή εται­ρεία — σύμ­φω­να με καταγ­γε­λί­ες- κέρ­δι­σε το έργο αν και η προ­σφο­ρά της ήταν σημα­ντι­κά υψη­λό­τε­ρη (κατά 40.000.000 ευρώ) από αυτές των αντα­γω­νι­στών της.

Οι ίδιες καταγ­γε­λί­ες έκα­ναν λόγο για έλλη­νες πολί­τες που έφτα­ναν στα Σκό­πια, οργα­νω­μέ­να, με λεω­φο­ρεία οι οποί­οι δεν ασχο­λού­νταν με την κατα­σκευή του αυτο­κι­νη­το­δρό­μου, αλλά εισέ­πρατ­ταν από την εται­ρεία, μέσω του υπο­κα­τα­στή­μα­τος της Stopanska Banka, μεγά­λα χρη­μα­τι­κά ποσά σε μετρη­τά (20.000 έως και 90.000 ευρώ), βάσει συμ­βά­σε­ων έργου.

Ακο­λού­θως, σε έκθε­ση της Ευρω­παϊ­κής Υπη­ρε­σί­ας Κατα­πο­λέ­μη­σης της Απά­της (OLAF) περι­γρά­φο­νται μετα­ξύ άλλων υπέ­ρο­γκες αμοι­βές (εως και 110.000 ευρώ το μήνα) στο προ­σω­πι­κό της εται­ρεί­ας οι οποί­ες ξεπερ­νούν κατά πολύ τους μισθούς στη γει­το­νι­κή χώρα.

Σύμ­φω­να με την έκθε­ση, τα ύψος των απο­δο­χών που εμφα­νί­ζο­νταν να λαμ­βά­νουν διά­φο­ρα πρό­σω­πα, την περί­ο­δο 2012–2013 απο­τε­λεί ένδει­ξη ότι είτε τα χρή­μα­τα αυτά δεν προ­ο­ρί­ζο­νταν για τα στε­λέ­χη αυτά, (δηλ. διο­χε­τεύ­ο­νταν σε τρί­τους) είτε είχαν ως πραγ­μα­τι­κό σκο­πό τη διό­γκω­ση του τιμή­μα­τος του έργου.

Τι απαντάει η εταιρία

Η κατα­σκευα­στι­κή εται­ρεία έχει χαρα­κτη­ρί­σει «αβά­σι­μα και αδι­καιο­λό­γη­τα» τα σχε­τι­κά δημο­σιεύ­μα­τα του σκο­πια­νού και διε­θνούς Τύπου, υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «από την έναρ­ξη του παρα­πά­νω έργου όλες οι δρα­στη­ριό­τη­τες και όλες οι σχε­τι­κές οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές εκτε­λού­νται σύμ­φω­να με τους διε­θνείς και τοπι­κούς νόμους και κανο­νι­σμούς. Αυτό σημαί­νει ότι οποια­δή­πο­τε συναλ­λα­γή καλύ­πτε­ται από συμ­βά­σεις και τιμο­λό­για, οι φόροι υπο­λο­γί­ζο­νται και πλη­ρώ­νο­νται και τελι­κώς όλες οι πλη­ρω­μές γίνο­νται μέσω τρα­πε­ζι­κού συστή­μα­τος, όπως απαι­τεί­ται από τον νόμο».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας