Στα «μουλωχτά» βούλευμα απαλλαγής για την Κατερίνα Σαββαΐδου

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
7

Έχε­τε προ­σέ­ξει πόσο θόρυ­βο κάνουν τα ΜΜΕ για τις κλού­βιες διώ­ξεις της Δικαιο­σύ­νης ενα­ντί­ον ανθρώ­πων της εξου­σί­ας και πόσο αθό­ρυ­βα δημο­σιεύ­ουν την ακύ­ρω­ση των διώ­ξε­ων και την παρα­γρα­φή των κακουρ­γη­μά­των; Έτσι δημιουρ­γούν την ψευ­δαί­σθη­ση ότι η Δικαιο­σύ­νη δου­λεύ­ει ακό­μα και για τους μαφιό­ζους της εξου­σί­ας… κάτι που φυσι­κά δεν ισχύ­ει.

Ο γνω­στός θόρυ­βος των ΜΜΕ για την δήθεν «δίω­ξη για κακούρ­γη­μα» στην Σαβ­βα­ΐ­δου, ανα­στά­τω­σε ολό­κλη­ρο το Πανελ­λή­νιο…

Αν ίσχυε …θα είχαν αδειά­σει όλα τα ψηφο­δέλ­τια και θα είχαν γεμί­σει οι φυλα­κές …κάτι που δεν συνέ­βη κι ούτε θα συμ­βεί ποτέ. Μην χαί­ρε­στε λοι­πόν όταν δια­τυ­μπα­νί­ζουν τη δίω­ξη ενός πολι­τι­κού κλπ. Είναι σκέ­το θέα­τρο κι όλα στη­μέ­να …και πολύ μεθο­δι­κά προ­γραμ­μα­τι­σμέ­να από την αρχή να οδη­γη­θούν σε αδιέ­ξο­δο και παρα­γρα­φή.

Δύο — τρεις λιτές παρά­γρα­φοι αρκούν να περι­γρά­ψουν εν συντο­μία τα «επι­τεύγ­μα­τα» της δικαιο­σύ­νης…

Πηγή: efsyn.gr

Η είδηση όπως την δημοσίευσε η «Εφημερίδα των Συντακτών»

Απαλ­λάσ­σε­ται με βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Εφε­τών η πρώ­ην γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας δημο­σί­ων εσό­δων, Αικα­τε­ρί­νη Σαβ­βα­ΐ­δου από την κακουρ­γη­μα­τι­κή κατη­γο­ρία της από­πει­ρας απι­στί­ας, σε συν­δυα­σμό με τις επι­βα­ρυ­ντι­κές περι­στά­σεις του νόμου περί κατα­χρα­στών του Δημο­σί­ου.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η κατη­γο­ρία αφο­ρά την από­φα­ση που εξέ­δω­σε η πρώ­ην γενι­κή γραμ­μα­τέ­ας Εσό­δων με την οποία «πάγω­σε», μέσω επα­νε­λέγ­χου πρό­στι­μο 78.000.000 ευρώ, το οποίο επι­βλή­θη­κε στην εται­ρία GENNET. Με το ίδιο βού­λευ­μα (1190/2017) απαλ­λάσ­σε­ται από την κατη­γο­ρία που αντι­με­τώ­πι­ζε ο κύριος μέτο­χος της εται­ρί­ας Κων­στα­ντί­νος Τσου­κα­λί­δης.

Παράλ­λη­λα, το δικα­στι­κό συμ­βού­λιο απο­φά­σι­σε να δια­βι­βά­σει στην Εισαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών το «υπό­μνη­μα-ανα­φο­ρά-αίτη­μα για άσκη­ση ποι­νι­κής δίω­ξης» του κ. Τσου­κα­λί­δη που κατέ­θε­σε σε ανα­κρι­τή δια­φθο­ράς τον Ιανουά­ριο του 2017 και αφο­ρά τυχών ποι­νι­κές ευθύ­νες των ελεγ­κτών που πραγ­μα­το­ποί­η­σαν τον επα­νέ­λεγ­χο και φέρε­ται να καταγ­γέλ­λο­νται πως δεν ενη­μέ­ρω­σαν εγκαί­ρως για τα απο­τε­λέ­σμα­τα του.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας