Στα σκουπίδια εξοπλισμός ΕΚΑΒ αξίας 750.000 ευρώ!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

750.000 ευρώ για να βάλουν GPS στα ασθε­νο­φό­ρα και να τα στέλ­νουν με ακρί­βεια στα σημεία των ατυ­χη­μά­των αλλά και να επι­κοι­νω­νούν την κατά­στα­ση των τραυ­μα­τιών on line με τα νοσο­κο­μεία.

 

Μπο­ρεί να κόστι­σε 5–10 φορές παρα­πά­νω από ό,τι άξι­ζε και δεν χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε ποτέ… Τώρα ειδι­κά που τα ασθε­νο­φό­ρα δεν επι­σκευά­ζο­νται και παρο­πλί­ζο­νται… Άσε που το GPS μπο­ρεί να προ­δώ­σει την πραγ­μα­τι­κή θέση ενός ασθε­νο­φό­ρου… κι αυτή να είναι έξω από καμιά ταβέρ­να…

Πόσα τέτοια ανύ­παρ­κτα C4I πλή­ρω­σε ο Έλλη­νες άρα­γε;

Πηγή: newsit.gr
Πηγή: kathimerini.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας