Στα «τέσσερα» προσκυνούν οι Η.Π.Α. το Ισραήλ

| upd 19 Νοεμβρίου 2017 22:58
0
89

Όταν χρω­στάς …προ­σκυ­νάς. Και μία υπερ­δύ­να­μη 332.000.000 κατοί­κων προ­σκυ­νά­ει το μικρού­τσι­κο Ισρα­ήλ για­τί το Ισρα­ήλ δεν είναι ένα κοι­νό κρά­τος αλλά το κορυ­φαίο δημιούρ­γη­μα των πανί­σχυ­ρων τοκο­γλύ­φων κι όποιος το αγγί­ζει ακό­μα και με τις λέξεις πεθαί­νει. Βλέ­πε τι έπα­θαν οι Παλαι­στί­νιοι, ο Σαντάμ, ο Καντά­φι κι ο Άσαντ.

Η είδη­ση από το ιστο­λό­γιο “iefimerida.gr”:

Οι ΗΠΑ αρνή­θη­καν να ανα­νε­ώ­σουν την άδεια που επι­τρέ­πει τη λει­τουρ­γία ενός γρα­φεί­ου της Οργά­νω­σης για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης (PLO) στην Ουά­σινγ­κτον, κάτι που συμ­βαί­νει για πρώ­τη φορά από τη δεκα­ε­τία του 1980, κατήγ­γει­λε ο Παλαι­στί­νιος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ριγιάντ αλ Μάλ­κι.

Η OLP του Παλαι­στί­νιου προ­έ­δρου Μαχ­μούντ Αμπάς θεω­ρεί­ται από τη διε­θνή κοι­νό­τη­τα ως η οργά­νω­ση που εκπρο­σω­πεί τον παλαι­στι­νια­κό λαό. Για να λει­τουρ­γεί το γρα­φείο της στην Ουά­σινγ­κτον πρέ­πει να λαμ­βά­νει την άδεια των αρχών κάθε έξι μήνες.

«Η Παλαι­στι­νια­κή Αρχή έλα­βε πριν από δύο ημέ­ρες μια επι­στο­λή από το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ που ανα­φέ­ρει ότι ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών δεν δια­πί­στω­σε να υπάρ­χει επαρ­κής αιτιο­λο­γία για να παρα­μεί­νει ανοι­χτό αυτό το γρα­φείο», είπε ο Μάλ­κι. «Αυτό δεν έχει συμ­βεί ποτέ στο παρελ­θόν και ζητή­σα­με διευ­κρι­νί­σεις από το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών και τον Λευ­κό Οίκο. Μας απά­ντη­σαν ότι την Δευ­τέ­ρα θα συνε­δριά­σει μια επι­τρο­πή υψη­λό­βαθ­μων εμπει­ρο­γνω­μό­νων και θα μας δώσουν μια σαφή απά­ντη­ση», πρό­σθε­σε.

Ένας αξιω­μα­τού­χος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ εξή­γη­σε ότι αιτία για την από­φα­ση αυτή ήταν «ορι­σμέ­νες δηλώ­σεις που έγι­ναν από Παλαι­στί­νιους ηγέ­τες σχε­τι­κά με το Διε­θνές Ποι­νι­κό Δικα­στή­ριο»”. Συνέ­δε­σε επί­σης τη συνέ­χι­ση της λει­τουρ­γί­ας του γρα­φεί­ου της OLP με την επα­νέ­ναρ­ξη των ειρη­νευ­τι­κών δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με το Ισρα­ήλ.

Τον Σεπτέμ­βριο, στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ, ο Αμπάς είχε καλέ­σει το ΔΠΔ «να ξεκι­νή­σει έρευ­να και να ασκή­σει δίω­ξη στους Ισραη­λι­νούς» που ευθύ­νο­νται για τους εποι­κι­σμούς και τις επι­θε­τι­κές ενέρ­γειες ενά­ντια στους Παλαι­στί­νιους.

Ένα άρθρο νόμου που ψηφί­στη­κε το 2015 από το Κογκρέ­σο των ΗΠΑ απα­γο­ρεύ­ει στην κυβέρ­νη­ση να ανα­νε­ώ­σει την άδεια της OLP αν οι Παλαι­στί­νοι υπο­κι­νή­σουν τη διε­ξα­γω­γή έρευ­νας από το ΔΠΔ για τα υπο­τι­θέ­με­να εγκλή­μα­τα του Ισρα­ήλ. Τόσο οι ΗΠΑ, όσο και το Ισρα­ήλ, δεν ανα­γνω­ρί­ζουν το ΔΠΔ, το πρώ­το μόνι­μο δικα­στή­ριο που εξε­τά­ζει γενο­κτο­νί­ες, εγκλή­μα­τα πολέ­μου και εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας.

Ο Παλαι­στί­νιος δια­πραγ­μα­τευ­τής Σαέμπ Ερε­κάτ έγρα­ψε στις αμε­ρι­κα­νι­κές αρχές, καταγ­γέ­λο­ντας την «απα­ρά­δε­κτη», όπως την χαρα­κτή­ρι­σε, από­φα­σή τους που «απει­λεί να βάλει τέλος στον ρόλο των ΗΠΑ στην ειρη­νευ­τι­κή δια­δι­κα­σία», συνέ­χι­σε ο Μάλ­κι. Σύμ­φω­να με τον Παλαι­στί­νιο υπουρ­γό, η αντι­προ­σω­πεία της OLP μπο­ρεί να συνε­χί­σει τη λει­τουρ­γία της για άλλες 90 ημέ­ρες.

Ο αξιω­μα­τού­χος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ τόνι­σε πάντως ότι οι ΗΠΑ «δεν δια­κό­πτουν τις σχέ­σεις τους με την OLP, ούτε έχουν σκο­πό να στα­μα­τή­σουν να συνερ­γά­ζο­νται με την Παλαι­στι­νια­κή Αρχή».

Τον Σεπτέμ­βριο, ο πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ είχε δια­βε­βαιώ­σει ότι είναι «εφι­κτή» μια ειρη­νευ­τι­κή συμ­φω­νία μετα­ξύ Ισρα­ήλ και Παλαι­στι­νί­ων. Ανέ­θε­σε στον γαμπρό και σύμ­βου­λό του, τον Τζά­ρεντ Κούσ­νερ, να ανα­θερ­μά­νει την ειρη­νευ­τι­κή δια­δι­κα­σία. Όμως η κυβέρ­νη­ση Τραμπ δεν έχει μέχρι σήμε­ρα εκφρά­σει με σαφή­νεια την υπο­στή­ρι­ξή της στη λύση των δύο κρα­τών, προ­κα­λώ­ντας την οργή της παλαι­στι­νια­κής ηγε­σί­ας.

«Παγώνουν» τις σχέσεις τους με τις ΗΠΑ οι Παλαιστίνιοι

Οι Παλαι­στί­νιοι θα παγώ­σουν τις σχέ­σεις τους με τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες εάν κλεί­σει η διπλω­μα­τι­κή απο­στο­λή της Οργά­νω­σης για την Απε­λευ­θέ­ρω­ση της Παλαι­στί­νης (PLO) στην Ουά­σινγ­κτον, προει­δο­ποί­η­σε σημε­ρα ο Σαέμπ Ερε­κάτ.

Ο Παλαι­στί­νιος δια­πραγ­μα­τευ­τής και γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της PLO, δήλω­σε σε ένα βίντεο που αναρ­τή­θη­κε στο Twitter ότι οι ΗΠΑ ενη­με­ρώ­θη­καν επι­σή­μως πως αν κλεί­σει η παλαι­στι­νια­κή αντι­προ­σω­πεία «θα δια­κό­ψου­με κάθε επι­κοι­νω­νία με την αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση».

Οι ΗΠΑ αρνή­θη­καν να ανα­νε­ώ­σουν την άδεια λει­τουρ­γί­ας της αντι­προ­σω­πεί­ας, κάτι που συμ­βαί­νει για πρώ­τη φορά από τη δεκα­ε­τία του 1980, ανέ­φε­ρε νωρί­τε­ρα ο Παλαι­στί­νιος υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ριγιάντ αλ Μάλ­κι.

Ο Ερε­κάτ χαρα­κτή­ρι­σε «πολύ λυπη­ρή και απαράδεκτη»την από­φα­ση της Ουά­σινγ­κτον και την απέ­δω­σε στις πιέ­σεις που ασκεί η κυβέρ­νη­ση του Ισραη­λι­νού πρω­θυ­πουρ­γού Μπε­νια­μίν Νετα­νιά­χου. «Σε μια περί­ο­δο που προ­σπα­θού­με να συνερ­γα­στού­με για να κατα­λή­ξου­με σε μια (ειρη­νευ­τι­κή) συμ­φω­νία, παίρ­νουν τέτοιες απο­φά­σεις που υπο­νο­μεύ­ουν ολό­κλη­ρη την ειρη­νευ­τι­κή δια­δι­κα­σία», κατέ­λη­ξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας