Σταύρος Αραχωβίτης: «Οι συχνές πυρκαγιές στη Μάνη δεν συνιστούν σύμπτωση»

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
9

Όταν πριν μερι­κά χρό­νια ο Κώστας Καρα­μνα­λής υπέ­γρα­φε το Μπουρ­γκάζ — Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, κατα­κά­η­κε δύο καλο­καί­ρια ολό­κλη­ρη η Ελλά­δα με τα ελλη­νό­φω­να ΜΜΕ να ανα­γρά­φουν στα πρω­το­σέ­λι­δα ότι η κυβέρ­νη­ση είναι ανί­κα­νη και ότι η χώρα πρέ­πει να πάει σε εκλο­γές… χωρίς να ανα­ρω­τη­θεί κανέ­νας από τους πρά­κτο­ρες της δημο­σιο­γρα­φί­ας πόσο συμ­πτω­μα­τι­κό μπο­ρεί να είναι μέσα σε μία νύχτα να υπάρ­χουν σχε­δόν 200 νέες εστί­ες.

Σήμε­ρα οκτώ χρό­νια μετά, κι ενώ συνω­μο­τεί το σύμπαν για να κυβερ­νή­σει ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης τη χώρα, ο βου­λευ­τής Λακω­νί­ας του ΣΥΡΙΖΑ Σταύ­ρος Αρα­χω­βί­της, ανα­κα­λύ­πτει τον τρο­χό και συμπε­ρέ­νει, ότι «οι συχνές πυρ­κα­γιές στη Μάνη δεν συνι­στούν σύμ­πτω­ση». Αν αρχί­σουν οι εφη­με­ρί­δες να γρά­φουν ότι η κυβέρ­νη­ση είναι ανί­κα­νη και ότι η χώρα πρέ­πει να πάει σε εκλο­γές… θα πρέ­πει ο κ. Αρα­χω­βί­της να το πάρει από­φα­ση, ότι κάποιοι κύκλοι θέλουν αλλα­γή δια­κυ­βέρ­νη­σης στη χώρα… και πως οι ημέ­ρες του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρ­νη­ση είναι μετρη­μέ­νες.

Σε εξέ­λι­ξη είναι νέα εστία πυρ­κα­γιάς στην περιο­χή Νύμ­φι στη Μάνη, σύμ­φω­να με δήλω­ση του βου­λευ­τού Λακω­νί­ας του ΣΥΡΙΖΑ, Σταύ­ρου Αρα­χω­βί­τη, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οποί­ος βρέ­θη­κε με κλι­μά­κιο του κόμ­μα­τος στις περιο­χές που επλή­γη­σαν από την πύρι­νη λαί­λα­πα. «Πλέ­ον ας ευχη­θού­με να μην υπάρ­ξουν ανθρώ­πι­νες απώ­λειες και στη συνέ­χεια πρέ­πει ο καθέ­νας να ανα­λά­βει τις ευθύ­νες του» υπο­γραμ­μί­ζει.

Ο Σταύ­ρος Αρα­χω­βί­της ζητά να ερευ­νη­θούν σε βάθος τα αίτια της πυρ­κα­γιάς ενώ αφή­νει αιχ­μές για το πως ξεκί­νη­σε. «Οι πρό­σφα­τες κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές που έπλη­ξαν τη Μάνη στην περιο­χή του Κοτρώ­να και την περιο­χή του Σκου­τα­ρί­ου δημιούρ­γη­σαν μεγά­λα προ­βλή­μα­τα στους κατοί­κους. Εκφρά­ζου­με την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή μας και είμα­στε έμπρα­κτα στο πλευ­ρό τους» τονί­ζει και προ­σθέ­τει πως επι­κοι­νώ­νη­σε με τον υπουρ­γό Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης Βαγ­γέ­λη Απο­στό­λου με τον οποίο και συμ­φώ­νη­σαν να κατα­βλη­θεί έκτα­κτη οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη στους πλη­γέ­ντες κτη­νο­τρό­φους για την αγο­ρά ζωο­τρο­φών.

Ερω­τη­θείς για το εάν υπήρ­ξε ολι­γω­ρία από την κρα­τι­κή μηχα­νή, όπως ανα­φέρ­θη­κε από μερί­δα μέσων ενη­μέ­ρω­σης, ο κ. Αρα­χω­βί­της τονί­ζει «κατά την επι­τό­πια επί­σκε­ψή μου στην πλη­γεί­σα περιο­χή μαζί με κλι­μά­κιο του ΣΥΡΙΖΑ Λακω­νί­ας ενη­με­ρώ­θη­κα για το μέγε­θος της κατα­στρο­φής το οποίο δια­πι­στώ­σα­με και ιδί­οις όμμα­σι. Ενη­με­ρω­θή­κα­με εκτε­νώς για το έργο και τις προ­σπά­θειες της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας από τον διοι­κη­τή Νοτί­ου Ελλά­δος υπο­στρά­τη­γο κ. Ματ­θαιό­που­λο, τον διοι­κη­τή Πελο­πον­νή­σου κ Λαρέ­ζο, τον διοι­κη­τή της ΕΜΑΚ κ. Κολο­κού­ρη και τον διοι­κη­τή της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας Γυθεί­ου» λέει και συμπλη­ρώ­νει «από το Σάβ­βα­το και την Κυρια­κή στην περιο­χή βρί­σκε­ται και συντο­νί­ζει ο υπαρ­χη­γός του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος κ. Βασι­λειά­δης με τον οποίο είχα­με τακτι­κή επι­κοι­νω­νία. Επί­σης τακτι­κή επι­κοι­νω­νία υπήρ­χε με τον αρχη­γό του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος κ. Καπέ­λιο και τον γενι­κό γραμ­μα­τέα Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, κ. Καπά­κη.

Προ­σω­πι­κό ενδια­φέ­ρον για την επι­χεί­ρη­ση έδει­ξε ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη κ. Τόσκας με τον οποί­ον επι­κοι­νω­νού­σα­με καθό­λη τη διάρ­κεια της εξέ­λι­ξης της φωτιάς».

Ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ, μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ευχα­ρί­στη­σε τους εργα­ζό­με­νους του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος για την προ­στα­σία των ανθρώ­πι­νων ζωών που υπε­ρα­σπί­στη­καν κατά προ­τε­ραιό­τη­τα με από­λυ­τη επι­τυ­χία αλλά και την προ­στα­σία της περιου­σί­ας των πολι­τών που επε­τεύ­χθη σε ένα βαθ­μό κάτω από τις πρω­το­φα­νείς συν­θή­κες καύ­σω­να και περιό­ρι­σαν τις απώ­λειες.

Ερω­τη­θείς για το μέγε­θος της επι­χεί­ρη­σης στις φλε­γό­με­νες περιο­χές και αν υπο­στη­ρί­χτη­καν από ενα­έ­ρια μέσα, ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ, απα­ντά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «στην περιο­χή επι­χει­ρού­σαν 150 άντρες του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος με πάνω από 35 οχή­μα­τα από πολ­λές και απο­μα­κρυ­σμέ­νες περιο­χές της χώρας. Ακό­μα επι­χει­ρού­σαν δύο αερο­σκά­φη τύπου PZL, δύο ελι­κό­πτε­ρα τύπου CHINOOK και δύο αερο­σκά­φη τύπου KANADER. Ωστό­σο οι συν­θή­κες που επι­κρα­τού­σαν στην περιο­χή με το ιδιαί­τε­ρο ανά­γλυ­φο της Μάνης ήταν τέτοιες που δεν κατέ­στη δυνα­τόν να περιο­ρι­στεί η κατα­στρο­φή» υπο­γράμ­μι­σε.

Ο κ. Αρα­χω­βί­της εξή­ρε τη συνει­σφο­ρά της Περι­φέ­ρειας Πελο­πον­νή­σου και του δήμου Ανα­το­λι­κής Μάνης, αλλά κυρί­ως των κατοί­κων που προ­α­σπί­στη­καν με κάθε μέσο την περιου­σία τους.

«Θεω­ρώ ότι θα πρέ­πει να διε­ρευ­νη­θούν τα αίτια των πυρ­κα­γιών τόσο κατά την ημέ­ρα του Σαβ­βά­του όσο και κατά την επό­με­νη ημέ­ρα την Κυρια­κή. Η συχνή επα­νά­λη­ψη του φαι­νο­μέ­νου των πυρ­κα­γιών στο μανιά­τι­κο τοπίο δεν συνι­στά πλέ­ον σύμ­πτω­ση» κατα­λή­γει στις δηλώ­σεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Αρα­χω­βί­της.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας