Στημένο θέατρο από Εισαγγελέα και τζιχαντιστή

| upd 8 Νοεμβρίου 2017 20:25
0
147

Στη­μέ­νο θέα­τρο από Εισαγ­γε­λέα και Απο­κε­φα­λι­στή του ISIS για να βγουν στην επι­φά­νεια συγκε­κρι­μέ­να θέμα­τα ώστε να προ­χω­ρή­σουν πιο εύκο­λα στην απο­φυ­λά­κι­σή του.

Αν εξαι­ρέ­σου­με την πολύ φιλι­κή στά­ση των ΜΜΕ απέ­να­ντι στον απο­κε­φα­λι­στή που ξέχα­σαν τις ΣΚΗΝΕΣ ΦΡΙΚΗΣ στις οποί­ες πρω­τα­γω­νι­στού­σε ο συλ­λη­φθείς …απο­κε­φα­λι­στής φαί­νε­ται να χαί­ρει της προ­στα­σί­ας των Δυτι­κών και άρα δεν κιν­δυ­νεύ­ει να βρε­θεί στο Γκουα­ντά­να­μο όπως συνέ­βη με πραγ­μα­τι­κούς αντι­στα­σια­κούς από το ΙΡΑΚ και άλλες χώρες που διέ­λυ­σε το ΝΑΤΟ.

Η εισαγ­γε­λέ­ας δεν από­ρη­σε με τα εγκλή­μα­τα του απο­κε­φα­λι­στή … αλλά από­ρη­σε με το ότι έβγα­ζε φωτο­γρα­φί­ες (!) με απο­τέ­λε­σμα να μπλέ­ξει και να φέρει με τη σει­ρά του σε δύσκο­λη θέση τις Αρχές οι οποί­ες θα προ­τι­μού­σαν να μην ξέρουν τίπο­τα γι’ αυτόν και να τον αφή­σουν να απο­λαμ­βά­νει τη ζωή του ελεύ­θε­ρος. Επι­πλέ­ον η εισαγ­γε­λέ­ας ονό­μα­σε την εισβο­λή ξένων μισθο­φό­ρων στη Συρία … «εμφύ­λιο» όπως ακρι­βώς δόθη­κε γραμ­μή από τα ξένα αφε­ντι­κά:

«Μα καλά είναι δυνα­τόν να βγά­ζε­τε φωτο­γρα­φί­ες στον εμφύ­λιο;» τον ρώτη­σε ξανά η εισαγ­γε­λέ­ας.

Τόσο γελοία απο­ρία δεν μπο­ρεί να έχει ένας άνθρω­πος που κρί­νει για τη ζωή των κατη­γο­ρου­μέ­νων εάν δεν είναι μιλη­μέ­νος. Όμως η απο­ρία εκφρά­στη­κε σκό­πι­μα για να μπο­ρέ­σει ο απο­κε­φα­λι­στής να βάλει στην αφή­γη­ση την παρα­κά­τω βολι­κή «πλη­ρο­φο­ρία» που θα λει­τουρ­γού­σε αθω­ω­τι­κά …λες και το έγκλη­μα είναι η λήψη φωτο­γρα­φιών κι όχι οι απο­κε­φα­λι­σμοί που εικο­νί­ζο­νται σ’αυτές.

Απα­ντά­ει λοι­πόν ο απο­κε­φα­λι­στής στη στη­μέ­νη παρά­στα­ση: «Μου είπαν ότι φωτο­γρα­φί­ες σαν κι αυτές κυκλο­φο­ρούν κατά εκα­το­ντά­δες ή χιλιά­δες από τον εμφύ­λιο που έγι­νε στην Ελλά­δα τα έτη 1945–1949 και οι οποί­ες δεί­χνουν στρα­τιώ­τες με βαρύ οπλι­σμό και οι οποί­ες φιλο­ξε­νού­νται σε εκθέ­σεις, μου­σεία ακό­μη και υπουρ­γεία, ουδείς όμως τόλ­μη­σε να κατη­γο­ρή­σει τους απει­κο­νι­ζό­με­νους σε αυτές ως τρο­μο­κρά­τες. Για ποιο λόγο να δια­γρά­ψω τις ανα­μνή­σεις μου και την ιστο­ρία από το κινη­τό μου τηλέ­φω­νο;».

Με την σκό­πι­μη ερώ­τη­ση και την σκό­πι­μη απά­ντη­ση επο­μέ­νως … η εισαγ­γε­λέ­ας σηκώ­νει τα χέρια. Έχει μπρο­στά της έναν αγω­νι­στή για την ελευ­θε­ρία κι όχι έναν εγκλη­μα­τία πλη­ρω­μέ­νο δολο­φό­νο που θα σκό­τω­νε και τη μάνα του για 1000 δολά­ρια.

Οι φωτο­γρα­φί­ες που έδω­σαν στα ΜΜΕ …δεν περιέ­χουν τους απο­κε­φα­λι­σμούς που είδαν οι αστυ­νο­μι­κοί στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη. Μας δεί­χνουν απλά έναν Ράμπο … σαν αυτούς που πολε­μού­σαν στον Ελλη­νι­κό Εμφύ­λιο και που απο­τέ­λε­σαν τα ινδάλ­μα­τα … μεγά­λων «πατριω­τών» όπως ο Τσί­πρας και ο Τσα­κα­λώ­τος…

Αντί λοι­πόν οι αρχές να χαρούν που μέσω των φωτο­γρα­φιών μπο­ρούν άνε­τα τον βάλουν σε κλου­βί ως Δημό­σιο Κίν­δυ­νο … του έκα­ναν παρα­τή­ρη­ση για την απρο­σε­ξία του! Σαν να του έλε­γαν … «Σκο­τώ­νεις που σκο­τώ­νεις τον κοσμά­κη …είναι δυνα­τόν να κρα­τάς κι ενο­χο­ποι­η­τι­κό υλι­κό στο κινη­τό σου βρε χαζού­λη …και τώρα εμείς να πρέ­πει να ψάξου­με τρό­πο να σε απο­φυ­λα­κί­σου­με …νόμι­μα;»

Από εκεί που το κινη­τό του απο­κε­φα­λι­στή έστα­ζε αίμα …η εισαγ­γε­λέ­ας πλέ­ον βλέ­πει μόνο έναν αρμα­τω­λό Ράμπο …όχι ένα κτή­νος που βασα­νί­ζει και απο­κε­φα­λί­ζει αιχ­μα­λώ­τους δια­πράτ­το­ντας απα­νω­τά εγκλή­μα­τα πολέ­μου. Όσο προ­χω­ρούν οι μέρες αντί να πλη­θαί­νουν οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον απο­κε­φα­λι­στή που συνέ­λα­βαν στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη …έχου­με συνε­χές ξέπλυ­μα και αγιο­ποί­η­ση ώστε να μπο­ρέ­σουν οι αρχές, χωρίς να κατα­λά­βει τίπο­τα ο κοσμά­κης, …να τον απε­λευ­θε­ρώ­σουν «ελλεί­ψει» σοβα­ρών απο­δεικτι­κών στοι­χεί­ων για την συμ­με­το­χή του σε εγκλη­μα­τι­κές πρά­ξεις.

Εσείς εκεί στην Αστυ­νο­μία της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης …βάλ­τε ένα χέρι και βοη­θή­στε την Εισαγ­γε­λέα… Ρίξ­τε το κινη­τό του από τον 4ο όρο­φο και πεί­τε ότι σας ξέφυ­γε τινά­ζο­ντας ένα τρα­πε­ζο­μά­ντη­λο από το παρά­θυ­ρο… Δεν μπο­ρεί να μένει στη φυλα­κή ένας τέτοιος «ήρω­ας» της CIA και της Μοσάντ… Θα εξορ­γι­στούν και ποιος ξέρει πόσοι άλλοι απο­κε­φα­λι­στές «μαχη­τές της Δημο­κρα­τί­ας» που κυκλο­φο­ρούν στη χώρα με τις ευλο­γί­ες των Μυστι­κών Υπη­ρε­σιών και του ΝΑΤΟ.

Δημο­σιεύ­ει σχε­τι­κά το “protothema.gr”:

Μετα­φέρ­θη­κε στο ψυχια­τρείο των φυλα­κών Κορυ­δαλ­λού — Δεί­τε τις φωτο­γρα­φί­ες που είχε στο κινη­τό του — Ο Shady Almousa ποζά­ρει στο φακό με βαρύ οπλι­σμό — Παρα­δέ­χε­ται ότι πολέ­μη­σε στον εμφύ­λιο της Συρί­ας, αλλά υπο­στη­ρί­ζει ότι δεν είναι μέλος του ISIS

Νέα φωτο­γρα­φι­κά ντο­κου­μέ­ντα από το κινη­τό τηλέ­φω­νο του 30χρονου Σύρου που κατη­γο­ρεί­ται ότι είναι μέλος της δια­βό­η­της τρο­μο­κρα­τι­κής οργά­νω­σης Isis φέρ­νει στο φως το protothema.gr.

Πρό­κει­ται για φωτο­γρα­φί­ες που περιέ­χο­νται μέσα στην δικο­γρα­φία και δεί­χνουν τον Shady Almousa να ποζά­ρει στο φακό με βαρύ οπλι­σμό, σε κάποιες μόνος του και σε κάποιες άλλες φωτο­γρα­φί­ες μαζί με συντρό­φους του πολε­μι­στές.

Ο 30χρονος Shady Almousa κρα­τά­ει στα χέρια του πυρο­βό­λα τυφέ­κια, όπως AK-47 ή Καλάσ­νι­κοφ όπως είναι ευρέ­ως δια­δε­δο­μέ­να, τυφέ­κιο M-16 και οπλο­πο­λυ­βό­λα RKM , ενώ σε μια φωτο­γρα­φία φαί­νε­ται να είναι ο χει­ρι­στής αντια­ε­ρο­πο­ρι­κού πυρο­βό­λου ZU 23–2.

Οι συγκε­κρι­μέ­νες φωτο­γρα­φί­ες με τον ίδιο να ποζά­ρει ανέ­με­λος κρα­τώ­ντας όλα αυτά τα όπλα σα να έχει ήσυ­χη την συνεί­δη­ση του προ­κά­λε­σαν εντύ­πω­ση σε ανα­κρί­τρια και εισαγ­γε­λέα που τελι­κά λόγω έλλει­ψης στοι­χεί­ων απο­φά­σι­σαν την προ­φυ­λά­κι­ση του.
«Λεί­πουν ουσιώ­δη έγγρα­φα (πρό­κει­ται στοι­χεία από Europol- Interpol- Sirene) από την δικο­γρα­φία που μέχρι να συλ­λε­γούν θα κρα­τεί­ται προ­σω­ρι­νά» απο­φάν­θη­καν και ο κατη­γο­ρού­με­νος μετά την απο­λο­γία του οδη­γή­θη­κε στις φυλα­κές Γρε­βε­νών.

Μάλι­στα όταν εισαγ­γε­λέ­ας και ανα­κρί­τρια ρώτη­σαν τον 30χρονο Σύρο για ποιο λόγο είχε αυτές τις φωτο­γρα­φί­ες στο κινη­τό του, εκεί­νος απά­ντη­σε: « Από περη­φά­νια και για τις ανα­μνή­σεις», εξη­γώ­ντας «ότι είναι περή­φα­νος που πολε­μού­σε για την ελευ­θε­ρία και την δημο­κρα­τία της χώρας του κατά του καθε­στώ­τος του Άσαντ», ενώ πρό­σθε­σε ότι εάν τον προ­φυ­λα­κί­σουν στην ουσία επι­κυ­ρώ­νουν τον καθε­στώς Άσαντ και την χρή­ση χημι­κών όπλων από εκεί­νον προς τον άμα­χο πλη­θυ­σμό της Συρί­ας.

Συγκρίνει τον εμφύλιο στη Συρία με τον ελληνικό εμφύλιο

«Μα καλά είναι δυνα­τόν να βγά­ζε­τε φωτο­γρα­φί­ες στον εμφύ­λιο;» τον ρώτη­σε ξανά η εισαγ­γε­λέ­ας με τον κατη­γο­ρού­με­νο να απα­ντά­ει: «Μου είπαν ότι φωτο­γρα­φί­ες σαν κι αυτές κυκλο­φο­ρούν κατά εκα­το­ντά­δες ή χιλιά­δες από τον εμφύ­λιο που έγι­νε στην Ελλά­δα τα έτη 1945–1949 και οι οποί­ες δεί­χνουν στρα­τιώ­τες με βαρύ οπλι­σμό και οι οποί­ες φιλο­ξε­νού­νται σε εκθέ­σεις, μου­σεία ακό­μη και υπουρ­γεία, ουδείς όμως τόλ­μη­σε να κατη­γο­ρή­σει τους απει­κο­νι­ζό­με­νους σε αυτές ως τρο­μο­κρά­τες. Για ποιο λόγο να δια­γρά­ψω τις ανα­μνή­σεις μου και την ιστο­ρία από το κινη­τό μου τηλέ­φω­νο;».

Λέει ότι δεν είναι τζιχαντιστής

O 30χρονος Σύρος υπο­στή­ρι­ξε ότι δεν είναι τρο­μο­κρά­της του ISIS αλλά πως έχει πολε­μή­σει στο πλευ­ρό του ελεύ­θε­ρου συρια­κού στρα­τού ( FSA) που μάχε­ται τις κυβερ­νη­τι­κές δυνά­μεις, έστω και αν στην ουσία πρό­κει­ται για ομά­δες που πολε­μά­νε ως μισθο­φό­ροι για λογα­ρια­σμό χρη­μα­το­δο­τών.

Είπε μάλι­στα στην απο­λο­γία του ότι στα καμπ εκπαί­δευ­σης όπου πήρε μέρος είχε Αμε­ρι­κά­νο εκπαι­δευ­τή ενώ πρό­σθε­σε πως γνω­ρί­ζει ότι οι ομά­δες που εντάσ­σο­νται υπό τη σκέ­πη του ελεύ­θε­ρου συρια­κού στρα­τού χρη­μα­το­δο­τού­νται και από το Ισρα­ήλ.

Μάλι­στα, υπο­στή­ρι­ξε ότι μετά τον τραυ­μα­τι­σμό του σε μια από τις πολ­λές μάχες όπου πήρε μέρος, κάτι που απο­δει­κνύ­ε­ται και από βιντε­ο­σκο­πη­μέ­νο υλι­κό της δικο­γρα­φί­ας, μετα­φέρ­θη­κε σε νοσο­κο­μείο του Ισρα­ήλ.

«Ο Shady Almousa δηλώ­νει αθώ­ος για την κατη­γο­ρία της έντα­ξης σε τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση του Isis και της Al- Nusra» δηλώ­νει η συνή­γο­ρος του Τρια­ντα­φυλ­λιά Τσιουλ­πά. Και προ­σθέ­τει:
«Το γεγο­νός ότι εντά­χθη­κε στον ελεύ­θε­ρο συρια­κό στρα­τό ο οποί­ος απο­τε­λεί την «αντι­πο­λι­τευ­τι­κή παρά­τα­ξη» του καθε­στώ­τος Άσαντ δεν τον ανα­γά­γει αυτο­μά­τως σε τρο­μο­κρά­τη και δεν είναι δυνα­τόν να ανα­φε­ρό­μα­στε σε αδι­κή­μα­τα του ποι­νι­κού κώδι­κα, όταν μιλά­με για μια εμφύ­λια σύρ­ρα­ξη που έχει ανα­γνω­ρι­στεί παγκο­σμί­ως. Ο ελεύ­θε­ρος συρια­κός στρα­τός δεν έχει ανα­κη­ρυ­χθεί από τον Οργα­νι­σμό Ηνω­μέ­νων Εθνών ως τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση όπως ο ISIS ή η Al- Nusra».

Ο 30χρονος μετά την από­δο­ση των κατη­γο­ριών σύμ­φω­να με την συνή­γο­ρο του βρέ­θη­κε σε άσχη­μη ψυχο­λο­γι­κή κατά­στα­ση με απο­τέ­λε­σμα ο διευ­θυ­ντής του κατα­στή­μα­τος κρά­τη­σης Γρε­βε­νών με σύμ­φω­νη γνώ­μη των για­τρών να δια­τά­ξει την υπο­χρε­ω­τι­κή μετα­γω­γή του στο ψυχια­τρι­κό κατά­στη­μα κρά­τη­σης του Κορυ­δαλ­λού όπου νοση­λεύ­ε­ται κρα­τού­με­νος.

Χαστούκισε την κόρη του

Την ίδια ώρα ένα άλλο θρί­λερ βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη καθώς η καταγ­γε­λία εις βάρος του που αφο­ρού­σε σε περι­στα­τι­κό ενδοι­κο­γε­νεια­κής σωμα­τι­κής βλά­βης εις βάρος της γυναί­κας του απο­δεί­χθη­κε ότι τελι­κά αφο­ρού­σε σε καταγ­γε­λία υπαλ­λή­λου ΜΚΟ και έχει να κάνει με την κακο­ποί­η­ση του ανη­λί­κου τέκνου του από τον ίδιο.

Συγκε­κρι­μέ­να η υπάλ­λη­λος της ΜΚΟ «Νορ­βη­γι­κό Συμ­βού­λιο Προ­σφύ­γων», Θεο­δό­τα Γκέ­τσιου κατήγ­γει­λε τον κατη­γο­ρού­με­νο ότι, στις 5/9/2017 και ενώ βρι­σκό­ταν στο γρα­φείο του κέντρου πλη­ρο­φο­ριών της ΜΚΟ από τις 12.30 έως τις 2 το μεση­μέ­ρι, με παρό­ντα έναν ακό­μα αρα­βό­φω­νο συνά­δελ­φο της, προ­σπα­θώ­ντας να εξη­γή­σει ότι το χρη­μα­τι­κό επί­δο­μα που δικαιού­ται ο 30χρονος θα καθυ­στε­ρή­σει και πως η ΜΚΟ δεν θα καλύ­ψει το κενό αυτών των ημε­ρών, ο κατη­γο­ρού­με­νος πήρε ένα τηγά­νι και απεί­λη­σε να χτυ­πή­σει την μόλις δυο ετών κόρη του, Λυδία, την οποία τελι­κά χαστού­κι­σε μπρο­στά σε όλους με απο­τέ­λε­σμα το παι­δί να ξεσπά­σει σε κλά­μα­τα.

Η συνή­γο­ρος του 30χρονου Σύρου θα υπο­βά­λει μήνυ­ση για ψευ­δορ­κία κατά της υπαλ­λή­λου της ΜΚΟ καθώς υπο­στη­ρί­ζει πως τα όσα κατήγ­γει­λε είναι ψευ­δή και δεν αντα­πο­κρί­νο­νται στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα.

«Πρώ­τα απ’ όλα δεν υπάρ­χει ιατρο­δι­κα­στι­κή έκθε­ση που να απο­δει­κνύ­ει την σωμα­τι­κή βλά­βη του παι­διού» ανα­φέ­ρει η κυρία Τσιουλ­πά και συνε­χί­ζει: «Δεν υπάρ­χει ούτε έγγρα­φο που να απο­δει­κνύ­ει ότι το παι­δί εξε­τά­στη­κε από παι­δο­ψυ­χί­α­τρο. Για­τί δεν κλη­τεύ­θη­κε στην δίκη του αυτο­φώ­ρου στις 7/9/2017 και ο αρα­βό­φω­νος συνά­δελ­φός της που υπο­τί­θε­ται πως ήταν παρών στο περι­στα­τι­κό;

Επι­πλέ­ον, η συνή­γο­ρος του κατη­γο­ρού­με­νου τζι­χα­ντι­στή θα ζητή­σει να διευ­κρι­νι­στεί πώς βρέ­θη­κε ένα τηγά­νι στα χέρια του κατη­γο­ρου­μέ­νου μέσα στο γρα­φείο του κέντρου πλη­ρο­φο­ριών της ΜΚΟ.

Πάντως η ίδια η σύζυ­γος του κατη­γο­ρού­με­νου κατά την εξέ­τα­σή της από τους δικα­στές, δήλω­σε ότι ουδέ­πο­τε ο άνδρας της έχει χτυ­πή­σει την ίδια και το παι­δί τους.

Ο 30χρονος Σύρος έχει κατα­θέ­σει προ­σφυ­γή κατά του εντάλ­μα­τος της προ­σω­ρι­νής του κρά­τη­σης που εξέ­δω­σε η ανα­κρί­τρια στις 27/10/2017 ζητώ­ντας να αρθεί η προ­σω­ρι­νή του κρά­τη­ση. Υπο­στη­ρί­ζει ότι εσφαλ­μέ­να ασκή­θη­κε η ποι­νι­κή δίω­ξη από την Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αλε­ξαν­δρού­πο­λης καθώς είχε μόνι­μη κατοι­κία και δια­μο­νή στην Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Σύμ­φω­να με την δικη­γό­ρο του, «αρμό­διες για να επι­λη­φθούν της υπο­θέ­σε­ώς του ήταν οι εισαγ­γε­λι­κές και ανα­κρι­τι­κές αρχές της Θεσ­σα­λο­νί­κης καθώς εκεί δια­πι­στω­μέ­να και πέραν πάσης αμφι­βο­λί­ας είναι ο τόπος κατοι­κί­ας του όπως άλλω­στε ανα­γρά­φε­ται και στο προ­σβα­λό­με­νο ένταλ­μα προ­σω­ρι­νής κρά­τη­σης. Συνε­πώς αναρ­μό­δια επι­λή­φθη­κε η Εισαγ­γε­λία Αλε­ξαν­δρού­πο­λης της υπο­θέ­σε­ως του και αναρ­μό­δια ασκή­θη­κε», ενώ προ­σθέ­τει ότι «υπάρ­χει έλλει­ψη ειδι­κής και εμπε­ρι­στα­τω­μέ­νης αιτιο­λο­γί­ας για την προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση του κατη­γο­ρού­με­νου».

Ο συλ­λη­φθείς από τη Συρία παρα­δέ­χε­ται ότι είναι αντι­κα­θε­στω­τι­κός αλλά υπο­στη­ρί­ζει ότι δεν είναι μέλος του ISIS

Σαν χει­ρι­στής αντια­ε­ρο­πο­ρι­κού πυρο­βό­λου ZU 23–2 ποζά­ρει ο Shady Almousa

Χαμο­γε­λα­στός ποζά­ρει ο Shady Almousa
Κι άλλη φωτο­γρα­φία από το κινη­τό του φερό­με­νου τρο­μο­κρά­τη του Ισλα­μι­κού Κρά­τους
Η Τρια­ντα­φυλ­λιά Τσιουλ­πά, δικη­γό­ρος του κατη­γο­ρού­με­νου τζι­χα­ντι­στή
Πηγή: news247

 

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας