Στην «φάκα» της ΕΛ.ΑΣ. πραγματογνώμονας που έκλεβε το δημόσιο

0
102

Δεν κατά­φε­ρε να ξεγε­λά­σει την Ασφά­λεια Ν/Α Αττι­κής γνω­στός κοσμη­μα­το­πώ­λης του Κολω­να­κί­ου, που όρι­σε το Παρα­κα­τα­θη­κών και Δανεί­ων ως πραγ­μα­το­γνώ­μο­να για κλο­πι­μαία και εκεί­νος τα υπε­ξαί­ρε­σε και τα αντι­κα­τέ­στη­σε με αντί­γρα­φα.

Βαρύ είναι το κατη­γο­ρη­τή­ριο σε βάρος ενός γνω­στού κοσμη­μα­το­πώ­λη, συντη­ρη­τή και εκτι­μη­τή του Κολω­να­κί­ου που έπε­σε στην «φάκα» της ΕΛ.ΑΣ., πιστεύ­ο­ντας ότι είχε κάνει «μεγά­λο κόλ­πο».

Τον συγκε­κρι­μέ­νο κοσμη­μα­το­πω­λή-εκτι­μη­τή είχε συστή­σει ως πραγ­μα­το­γνώ­μο­να το Παρα­κα­τα­θη­κών και Δανεί­ων στην ΕΛ.ΑΣ. για να προ­βεί σε εκτί­μη­ση κοσμη­μά­των και χρυ­σα­φι­κών που προ­έρ­χο­νταν από κλο­πι­μαία της σπεί­ρα των Ρομά διαρ­ρη­κτών που εξαρ­θρώ­θη­κε τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βριο από την Ασφά­λεια Νοτιο­α­να­το­λι­κής Αττι­κής.

Ορι­σμέ­να κομ­μά­τια που δεν ανα­γνω­ρί­στη­καν και άρα δεν επι­δό­θη­καν πίσω στους κατό­χους τους και θα κατέ­λη­γαν υπέρ του Δημο­σί­ου, όπως γίνε­ται σε αυτές τις περι­πτώ­σεις θα τα αξιο­λο­γού­σε ο συγκε­κρι­μέ­νος κοσμη­μα­το­πώ­λης, ο οποί­ος τα υπε­ξαί­ρε­σε και τα αντι­κα­τέ­στη­σε με αντί­γρα­φα ευτε­λούς αξί­ας που έφτια­ξε ο ίδιος.

Η δια­φο­ρά έγι­νε άμε­σα αντι­λη­πτή από τους αστυ­νο­μι­κούς που είχαν ανα­λά­βει την υπό­θε­ση και έτσι σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία σε βάρος του με βαριές κατη­γο­ρί­ες, μετα­ξύ άλλων της υπε­ξαί­ρε­σης, της απά­της κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση και της πλα­στο­γρα­φί­ας, γλι­τώ­νο­ντας έτσι το Δημό­σιο και από άλλες τυχόν περι­πτώ­σεις που ίσως ο συγκε­κρι­μέ­νος δρά­στης θα φρό­ντι­ζε να εκμε­ταλ­λευ­τεί.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας