Στην τακτική Δικαιοσύνη επιστρέφει η δικογραφία για τον Γιάννο Παπαντωνίου

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
4

Πηγές της Ειδι­κής Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Επι­τρο­πής, ανα­φέ­ρουν ότι η Βου­λή οδη­γεί τον πρώ­ην υπουρ­γό Γιάν­νο Παπα­ντω­νί­ου, να δικα­στεί από το αρμό­διο ποι­νι­κό δικα­στή­ριο για νομι­μο­ποί­η­ση εσό­δων από παρά­νο­μες πρά­ξεις.

Σύμ­φω­να, πάντα με τις ίδιες πηγές, ο πρώ­ην υπουρ­γός θα αντι­με­τω­πί­σει τη Δικαιο­σύ­νη όπως ο κοι­νός πολί­της, χωρίς τις ειδι­κές και ευνοϊ­κές ως προς τη διάρ­κεια του αξιο­ποί­νου ρυθ­μί­σεις που ισχύ­ουν κατά το Σύνταγ­μα για μέλη της κυβέρ­νη­σης ή υφυ­πουρ­γούς. Η κρί­ση αυτή της Επι­τρο­πής, όπως ανα­φέ­ρουν, στη­ρί­ζε­ται στο Άρ. 86 παρ. 1 του Συντάγ­μα­τος, που ορί­ζει ότι μόνο για εγκλή­μα­τα που οι πολι­τι­κοί τέλε­σαν κατά την άσκη­ση των καθη­κό­ντων τους ανα­κύ­πτει η ειδι­κή αρμο­διό­τη­τα της Βου­λής.

Επί­σης, σημειώ­νουν ότι η παρα­πά­νω δια­δι­κα­στι­κή πορεία, γνω­στή και από την προη­γού­με­νη περί­πτω­ση του πρώ­ην Υπουρ­γού κ. Ά. Τσο­χα­τζό­που­λου, δια­σφα­λί­ζει επι­τά­χυν­ση και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα με όρους κρά­τους δικαί­ου.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας