Στις κάλπες ξανά οι Γάλλοι

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
3

Άνοι­ξαν τα 67.000 εκλο­γι­κά τμή­μα­τα στη Γαλ­λία για τον δεύ­τε­ρο γύρο των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών, με τις δημο­σκο­πή­σεις να δεί­χνουν το κόμ­μα του προ­έ­δρου Εμα­νου­έλ Μακρόν να κερ­δί­ζει ευρεία πλειο­ψη­φία στο κοι­νο­βού­λιο.

 

Περισ­σό­τε­ρα από 47 εκα­τομ­μύ­ρια εκλο­γείς καλού­νται να ψηφί­σουν σε αυτές τις εκλο­γές, όπου το ποσο­στό απο­χής -που έφθα­σε το 51,3% στον πρώ­το γύρο- ανα­μέ­νε­ται να μειω­θεί σημα­ντι­κά, σε μια ένδει­ξη κόπω­σης των ψηφο­φό­ρων στο τέλος μιας επτά­μη­νης προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας.

Τα τελευ­ταία εκλο­γι­κά τμή­μα­τα θα κλεί­σουν στις 18:00.

Ψήφισε ο πρωθυπουργός

Ο πρω­θυ­πουρ­γός Εντουάρ Φιλίπ ψήφι­σε σήμε­ρα νωρίς το πρωί σε ένα σχο­λείο στο κέντρο της Χάβρης, πόλης της οποί­ας ήταν δήμαρ­χος, σύμ­φω­να με την αντα­πο­κρί­τρια του AFP.

Φορώ­ντας μπλε σκού­ρο κοστού­μι, ο πρώ­ην δήμαρ­χος της Χάβρης από το 2010 έως το 2017, έφθα­σε οδι­κώς μαζί με τη σύζυ­γό του Εντίτ Σαμπρ και τον φρου­ρό του.

Ο Εντουάρ Φιλίπ ψήφι­σε ηλε­κτρο­νι­κά, καθώς η πόλη της Χάβρης έχει εξο­πλι­στεί με μηχα­νή­μα­τα ηλε­κτρο­νι­κής ψηφο­φο­ρί­ας από το 2005.

Ο ένοι­κος του Ματι­νιόν δεν έκα­νε καμία δήλω­ση. Θα ανα­χω­ρή­σει για το Παρί­σι νωρίς το από­γευ­μα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας