Στηβ Λάλας: «Όσοι γελοιοποιούν το συλλαλητήριο θα ‘πρεπε να ντρέπονται»

1
1063
Στηβ Λάλας

Είναι αρκε­τοί αυτοί που θεω­ρούν τον Στηβ Λάλα έναν ήρωα γι’ αυτά που προ­σέ­φε­ρε στις ελλη­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες και στην Ελλά­δα γενι­κό­τε­ρα. Ο 65χρονος πλέ­ον Στηβ Λάλας είχε συλ­λη­φθεί το 1993 από τις αμε­ρι­κα­νι­κές αρχές και φυλα­κί­στη­κε για 12 χρό­νια με την κατη­γο­ρία ότι υπέ­κλε­πτε απόρ­ρη­τα έγγρα­φα της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας και τα παρέ­δι­δε στην ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και ονό­μα­τα πρα­κτό­ρων της CIA.

Απο­φυ­λα­κί­στη­κε και επέ­στρε­ψε τελι­κά στην Ελλά­δα το 2007, ενώ έκτο­τε μένει με την οικο­γέ­νειά του στην Χρυ­σού­πο­λη Καβά­λας.

Ο σπου­δαιό­τε­ρος Έλλη­νας κατά­σκο­πος μίλη­σε στο Off the Record και στον Χρή­στο Μελί­δη για τις πρό­σφα­τες γεω­πο­λι­τι­κές εξε­λί­ξεις σε μια απο­κλει­στι­κή συνέ­ντευ­ξη με κυρί­αρ­χο θέμα το ζήτη­μα του ονό­μα­τος της Μακε­δο­νί­ας, καθώς και τις Τουρ­κι­κές προ­κλή­σεις αλλά και την στά­ση της Αλβα­νί­ας.

– Κύριε Λάλα, για­τί πιστεύ­ε­τε ότι το Μακε­δο­νι­κό ζήτη­μα έρχε­ται ξανά στην επι­φά­νεια και τι πιστεύ­ε­τε για τον τρό­πο με τον οποίο το χει­ρί­ζε­ται η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση;

Στηβ Λάλας: Το Μακε­δο­νι­κό ζήτη­μα είναι ένα ζήτη­μα που έχει ανα­φερ­θεί από το 1923 από ορι­σμέ­να κομ­μου­νι­στι­κά κόμ­μα­τα μιας μακε­δο­νι­κής μειο­νό­τη­τας ως τέτοια. Ωραία. Η Μακε­δο­νία είναι μια γεω­γρα­φι­κή περιο­χή. Αλλά όταν λες Μακε­δο­νία, εάν θέλεις να διε­ρευ­νή­σεις την ιστο­ρία, στην αρχαιό­τη­τα και στη σύγ­χρο­νη επο­χή, η Μακε­δο­νία είναι η Ελλά­δα. Και αν σκά­ψεις εκεί πάνω, στα Σκό­πια ή όπου θέλεις να σκά­ψεις, θα βρείς ελλη­νι­κά γράμ­μα­τα επει­δή αυτοί οι άνθρω­ποι, οι Σλά­βοι, ήρθαν στην περιο­χή τον 7ο, τον 8ο αιώ­να μ.Χ. Και δεν υπήρ­χαν πριν, οπό­τε πώς μπο­ρούν να συσχε­τί­ζουν τον εαυ­τό τους με τον Μέγα Αλέ­ξαν­δρο; Δεν υπάρ­χει συσχέ­τι­ση. Ο Μέγας Αλέ­ξαν­δρος μιλού­σε ελλη­νι­κά, έγρα­φε ελλη­νι­κά, τα στρα­τεύ­μα­τά του ήταν ελλη­νι­κά, ήταν Έλλη­νας. Πέρα από αυτό πρέ­πει να το συνει­δη­το­ποι­ή­σουν και να παρα­δε­χτούν την αλή­θεια, για­τί η αλή­θεια θα σε απε­λευ­θε­ρώ­σει. Αυτή είναι μια δήλω­ση γραμ­μέ­νη στην Αγία Γρα­φή. Και ο Γκλι­γκό­ροφ, ο πρώ­τος πρό­ε­δρος των Σκο­πί­ων, βγή­κε και δήλω­σε ότι ήταν Σλά­βοι. Θέλω να πω, δεν εμπι­στεύ­ο­νται τον πρώ­το τους πρό­ε­δρο; Ο άνθρω­πος τον σέβο­μαι για­τί είπε την αλή­θεια. Θέλουν να έχουν μια χώρα, ωραία, θέλουν να διεκ­δι­κή­σουν ένα όνο­μα που δεν τους ανή­κει, αυτό είναι ένα άλλο ζήτη­μα, αλλά το κύριο ζήτη­μα είναι η δια­στρέ­βλω­ση των γεγο­νό­των.

– Για­τί πιστεύ­ε­τε ότι η κυβέρ­νη­ση της πΓΔΜ θέλει αυτό το όνο­μα τόσο πολύ;

Στηβ Λάλας: Θέλουν να ταυ­τι­στούν με κάτι που υπο­θέ­τω ότι είναι γνω­στό σε όλο τον κόσμο, και αυτό είναι καλό. Ο Μέγας Αλέ­ξαν­δρος υπήρ­χε, αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστο­ρία. Για­τί θέλουν να συσχε­τι­στούν μαζί του, δεν ξέρω πραγ­μα­τι­κά. Αυτό που δεν μου αρέ­σει είναι όταν δια­στρε­βλώ­νουν τα γεγο­νό­τα και λένε ψέμα­τα. Αυτό δεν είναι σωστό.

– Βλέ­πε­τε ίσως κάποια σχέ­ση με αυτό που θέλει το ΝΑΤΟ για την Ευρώ­πη; Επει­δή αυτή τη στιγ­μή η αμε­ρι­κα­νι­κή διπλω­μα­τία και το ΝΑΤΟ πιέ­ζουν την Ελλά­δα να απο­δε­χθεί το όνο­μα.

Στηβ Λάλας: Ο καθέ­νας φρο­ντί­ζει για το δικό του συμ­φέ­ρον. Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες κάνουν ό, τι πρέ­πει να κάνουν όπως όλες οι χώρες. Τώρα η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση είναι στα χέρια τους, πρέ­πει να κάνουν αυτό που πρέ­πει να κάνουν. Λένε ότι τα πράγ­μα­τα έγι­ναν λάθος πριν, από άλλες προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις. Δεν ξέρω, ό, τι συνέ­βη στο παρελ­θόν συνέ­βη στο παρελ­θόν. Αν υπήρ­χαν λάθη στο παρελ­θόν στην ελλη­νι­κή πλευ­ρά, ήρθε η ώρα να τα διορ­θώ­σου­με. Δύο λάθη δεν κάνουν ένα σωστό.

– Τι πιστεύ­ε­τε για τη δια­δή­λω­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και αυτή που πρό­κει­ται να συμ­βεί στην Αθή­να;

Στηβ Λάλας: Νομί­ζω ότι είναι η βού­λη­ση του λαού. Αυτή είναι μια δημο­κρα­τία και ο κόσμος δια­μαρ­τύ­ρε­ται και έχει κάθε δικαί­ω­μα να το κάνει. Οι άνθρω­ποι κάνουν την κυβέρ­νη­ση, η κυβέρ­νη­ση δεν κάνει τους ανθρώ­πους.

– Το ρωτώ αυτό για­τί ο κ. Κοτζιάς, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών, δήλω­σε ότι η δια­δή­λω­ση δεν θα παί­ξει κανέ­να ρόλο στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις.

Στηβ Λάλας: Δεν ξέρω, όλοι έχουν τη γνώ­μη τους. Αλλά οι άνθρω­ποι είναι ενα­ντί­ον και έχουν το δικαί­ω­μα να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν.

– Η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση έσπευ­σε να πει ότι όλοι αυτοί οι άνθρω­ποι που κατέ­βη­καν στη δια­δή­λω­ση ήταν ακραί­οι ή «νεο­να­ζί».

Στηβ Λάλας: Νομί­ζω ότι όποιος το είπε αυτό πρέ­πει να σκε­φτεί δύο φορές γι ‘αυτό. Δεν ήταν νεο­να­ζί. Όλοι οι άνθρω­ποι δεν ήταν νεο­να­ζί. Ήταν ο μέσος πολί­της που αγα­πά τη χώρα του και έχει κλη­ρο­νο­μιά και θέλει να πει την αλή­θεια. Η Μακε­δο­νία από την αρχαιό­τη­τα είναι ελλη­νι­κή. Όλοι το γνω­ρί­ζουν, οπό­τε είναι φυσιο­λο­γι­κό να δια­μαρ­τυ­ρη­θείς για κάτι που κάποιος λέει ψέμ­μα­τα. Έκα­ναν το σωστό πράγ­μα να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν και όλοι όσοι είπαν ότι ήταν νεο­να­ζί θα πρέ­πει να σκε­φτούν τι είπαν. Είδα στις ειδή­σεις ότι ορι­σμέ­νοι άνθρω­ποι γελοιο­ποί­η­σαν και έκα­ναν σάτι­ρα δια­φό­ρων κοστου­μιών που φορού­σαν οι γυναί­κες και ο κόσμος. Νομί­ζω ότι αυτό είναι λάθος. Νομί­ζω ότι θα’ πρε­πε να ντρέ­πο­νται για τον εαυ­τό τους, διό­τι εάν έχουν κάτι να πουν θα πρέ­πει να συγ­χα­ρούν αυτούς τους ανθρώ­πους για την τιμή και την αφο­σί­ω­ση και την αγά­πη προς αυτή τη χώρα. Επει­δή οι ίδιοι που τους επι­κρί­νουν ζουν σε αυτή τη χώρα και απο­λαμ­βά­νουν την ελευ­θε­ρία και απο­λαμ­βά­νουν ό, τι έχει να προ­σφέ­ρει η Ελλά­δα. Και αν δεν τους αρέ­σει αυτό, δεν το σέβο­νται, τότε ήρθε η ώρα να ψάξουν στις ψυχές τους και να πούν ποιός είμαι εγώ και τι είμαι εγώ. Πρέ­πει να βρί­σκο­μαι εδώ; Εάν δεν τους αρέ­σει, μπο­ρούν να σηκω­θούν και να φύγουν, είναι ελεύ­θε­ροι να φύγουν. Αλλά δεν έχουν κανέ­να δικαί­ω­μα, μερι­κοί άνθρω­ποι πολέ­μη­σαν και πέθα­ναν για την ελευ­θε­ρία που απο­λαμ­βά­νουν σήμε­ρα αυτοί οι άνθρω­ποι. Θα ήθε­λα να δω τους ίδιους ανθρώ­πους που τους απο­κα­λούν όλους φασί­στες, αυτό είναι μια πολύ εύκο­λη λέξη στην Ελλά­δα, όλοι είναι φασί­στες, είναι μια ετι­κέ­τα που δίνουν εύκο­λα, θα έπρε­πε να έχουν ζήσει στη δεκα­ε­τία του ’70, στη δεκα­ε­τία του ’60 στο κομ­μου­νι­στι­κό μπλοκ, τότε θα έβλε­παν τι σημαί­νει πραγ­μα­τι­κά η λέξη φασί­στας.

– Ποια είναι η γνώ­μη σας για την από­φα­ση της κυβέρ­νη­σης Κώστα Καρα­μαν­λή να εμπο­δί­σει την έντα­ξη της πΓΔΜ στο ΝΑΤΟ το 2008;

Στηβ Λάλας: Έχω μεγά­λο σεβα­σμό για το τι έκα­νε ο πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γός Κώστας Καρα­μαν­λής επί­σης με την πρώ­ην υπουρ­γό Ντό­ρα Μπα­κο­γιάν­νη. Συγ­χα­ρη­τή­ρια και στους δυο τους, έκα­ναν το σωστό πράγ­μα εκεί­νο το διά­στη­μα.

Ο Στηβ Λάλας μαζί με τον Χρή­στο Μελί­δη σε ένα διά­λειμ­μα κατά τη διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης

– Τώρα, ας πάμε στο θέμα με την Τουρ­κία και τις τελευ­ταί­ες προ­κλή­σεις από την πλευ­ρά τους. Είχα­με πάντα αυτές τις προ­κλή­σεις, αλλά κάποιοι λένε τώρα ότι φοβού­νται πως κάτι κακό θα συμ­βεί.

Στηβ Λάλας: Δεν υπάρ­χει τίπο­τα να φοβού­νται. Όλοι γνω­ρί­ζουν τη δου­λειά τους. Ο ελλη­νι­κός στρα­τός είναι ικα­νός στρα­τός και ξέρουν τι πρέ­πει να κάνουν και πότε πρέ­πει να το κάνουν αν συμ­βεί κάτι. Το θέμα είναι ότι όλοι γνω­ρί­ζουν τα σύνο­ρά τους. Τα σύνο­ρα έχουν καθο­ρι­στεί, έχουν γίνει συμ­φω­νί­ες, αν θέλουν να αμφι­σβη­τή­σουν τη συν­θή­κη της Λωζάν­νης όπου εμπλέ­κο­νται πολ­λά μέλη έχουν το δικαί­ω­μα να το κάνουν, αλλά κάνουν λάθος. Ξέρουν πολύ καλά τα όριά τους στο Αιγαίο. Τα παρα­βιά­ζουν όλη την ώρα.

– Μια άλλη ευαί­σθη­τη περιο­χή είναι η Θρά­κη. Πιστεύ­ε­τε ότι εάν η Τουρ­κία είχε την ευκαι­ρία θα έκα­νε μια κίνη­ση στη Θρά­κη;

Στηβ Λάλας: Δεν νομί­ζω ότι είναι προς το συμ­φέ­ρον του οποιου­δή­πο­τε να κάνει πόλε­μο. Νομί­ζω ότι οι προ­κλή­σεις τους απα­ντώ­νται με τον τρό­πο που πρέ­πει. Ξέρω πολύ καλά ότι από την ελλη­νι­κή πλευ­ρά, όπως είπα και προη­γου­μέ­νως, ο στρα­τός είναι ικα­νός και ξέρουν τι πρέ­πει να κάνουν. Στη Θρά­κη δεν νομί­ζω ότι υπάρ­χει απει­λή. Βλέ­πω συνυ­πάρ­χου­σες κοι­νό­τη­τες στην Κομο­τη­νή στην Ξάν­θη, οι άνθρω­ποι μένουν δίπλα δίπλα ειρη­νι­κά, όλοι έχουν ελευ­θε­ρία λόγου, θρη­σκευ­τι­κή ελευ­θε­ρία, η μου­σουλ­μα­νι­κή μειο­νό­τη­τα απο­λαμ­βά­νει τη θρη­σκεία και τον τρό­πο ζωής τους όπως πρέ­πει. Έχουν κάθε δικαί­ω­μα να το πρά­ξουν, η Ελλά­δα είναι μια ελεύ­θε­ρη χώρα.

– Το ίδιο πρό­βλη­μα με τις προ­κλή­σεις το έχου­με επί­σης και με την Αλβα­νία, και όλα αυτά τα πράγ­μα­τα συμ­βαί­νουν την ίδια στιγ­μή. Τι νομί­ζε­τε;

Στηβ Λάλας: Πράγ­μα­τα συμ­βαί­νουν, και υπάρ­χουν περί­που 120.000 Αλβα­νοί που εργά­ζο­νται εδώ. Δεν βλέ­πω καμία δια­φο­ρά, εργά­ζο­νται στην Ελλά­δα, απο­λαμ­βά­νουν την ελλη­νι­κή φιλο­ξε­νία, βγά­ζουν χρή­μα­τα και ζουν. Και είναι ευπρόσ­δε­κτοι. Και έχω δει πολ­λούς από τους γιους τους να μεγα­λώ­νουν εδώ, είναι ελλη­νι­κά παι­διά αλβα­νι­κής κλη­ρο­νο­μιάς.

– Για­τί λοι­πόν όλες αυτές οι προ­κλή­σεις για την «Μεγά­λη Αλβα­νία»;

Στηβ Λάλας: Μερι­κοί άνθρω­ποι σε αυτή τη χώρα αισθά­νο­νται έτσι, ωραία. Έχουν το δικαί­ω­μα να έχουν αυτό το συναί­σθη­μα και να εκφρα­στούν. Το αν συμ­βαί­νει είναι μια άλλη ιστο­ρία. Δεν υπάρ­χει τέτοιο πράγ­μα όπως μεγα­λύ­τε­ρο αυτό ή μεγα­λύ­τε­ρο εκεί­νο. Όπως είπα, τα σύνο­ρα έχουν καθο­ρι­στεί. Είναι καθο­ρι­σμέ­να, σεβα­στά, πρέ­πει να τιμη­θεί η κυριαρ­χία της κάθε χώρας και πρέ­πει να υπεν­θυ­μί­σουν στον εαυ­τό τους ότι πολ­λοί από τους συμπα­τριώ­τες τους που εργά­ζο­νται εδώ στην Ελλά­δα έχουν στεί­λει εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ στη χώρα τους και έχτι­σαν τη χώρα, από την ελλη­νι­κή οικο­νο­μία, και πρέ­πει να το σέβο­νται. Και νομί­ζω ότι πολ­λοί άνθρω­ποι αισθά­νο­νται έτσι.

– Είναι ικα­νο­ποι­η­μέ­νος ο κ. Λάλας με τη ζωή του όπως είναι τώρα και με το πως η Ελλά­δα και οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις αντι­με­τώ­πι­σαν τον κ. Λάλα;

Στηβ Λάλας: Ευχα­ρι­στώ τον Θεό που είμαι με την οικο­γέ­νειά μου, είμαι στη θρη­σκεία μου, είμαι στον πολι­τι­σμό μου, είμαι στη γλώσ­σα μου, δεν μπο­ρώ να παρα­πο­νε­θώ, ευχα­ρι­στώ τον Θεό που είμαι εδώ. Και λέω ειρή­νη στο σπί­τι και ειρή­νη στο εξω­τε­ρι­κό. Ο Θεός να ευλο­γεί την Ελλά­δα, ο Θεός να ευλο­γεί τον κόσμο και ο Θεός να ευλο­γεί και την Αμε­ρι­κή, για­τί γεν­νή­θη­κα και μεγά­λω­σα εκεί και υπάρ­χουν και πολ­λοί καλοί άνθρω­ποι εκεί. Ειρή­νη για όλους. Όλοι θέλου­με να ζήσου­με, όλοι θέλου­με να τα πηγαί­νου­με καλά, είμα­στε όλοι άνθρω­ποι. Αν μπο­ρού­με να βοη­θή­σου­με ο ένας τον άλλον, ας βοη­θή­σου­με ο ένας τον άλλον. Ο πόλε­μος είναι όπως είπε ο Marvin Gay, ο πόλε­μος, για τι είναι καλό, για απο­λύ­τως τίπο­τα.

– Τέλος, κ. Λάλα, γνω­ρί­ζω ότι οι ανα­γνώ­στες μας θα ήθε­λαν να μάθουν, πότε θα είναι η ώρα να μιλή­σε­τε για το παρελ­θόν;

Στηβ Λάλας: Δεν ξέρω. Ίσως μια μέρα μπο­ρεί να συμ­βεί, δεν μπο­ρώ πραγ­μα­τι­κά να πω τώρα.

– Κύριε Λάλα σας ευχα­ρι­στώ πολύ για αυτή τη συνέ­ντευ­ξη.

Στηβ Λάλας: Σας ευχα­ρι­στώ κι εγώ.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας