Στο φως σχέδιο για δολοφονία του Ερντογάν στην Αθήνα

| upd 19 Δεκεμβρίου 2017 15:27
0
10

Σχε­διά­γραμ­μα — σκα­ρί­φη­μα για επί­θε­ση στην αυτο­κι­νη­το­πο­μπή του Τούρ­κου προ­έ­δρου Ταγίπ Ερντο­γάν με εκτο­ξευ­τές ρου­κε­τών, χει­ρο­βομ­βί­δες αλλά και βόμ­βες μολό­τοφ ανα­κά­λυ­ψε η ΕΛ.ΑΣ. σε τετρά­διο που δια­τη­ρού­σε η τουρ­κι­κή ένο­πλη οργά­νω­ση DHKP-C στα κρη­σφύ­γε­τά της στην Αθή­να!

Σύμ­φω­να με το “Βήμα της Κυρια­κής” στο σκα­ρί­φη­μα ο κ. Ερντο­γάν ονο­μά­ζε­ται “Σκορ­πιός”, η επί­θε­ση φαί­νε­ται να πραγ­μα­το­ποιεί­ται από δύο πλευ­ρές του αυτο­κι­νή­του που μετα­φέ­ρει τον Τούρ­κο Πρό­ε­δρο, ενώ υπάρ­χει και άλλη ένο­πλη ομά­δα που θα κτυ­πού­σε στην πίσω πλευ­ρά της πομπής, σαν ομά­δα επι­κά­λυ­ψης — χωρίς ωστό­σο από την περι­γρα­φή και το ανα­λυ­τι­κό σχέ­διο των Τούρ­κων ενό­πλων να προ­κύ­πτει με σαφή­νεια το σημείο όπου θα γινό­ταν η δολο­φο­νι­κή ενέρ­γεια.

Η “επι­χεί­ρη­ση Σκορ­πιός”, που απο­κα­λύ­πτει η εφη­με­ρί­δα, για εξό­ντω­ση στο ελλη­νι­κό έδα­φος του Τούρ­κου προ­έ­δρου θεω­ρεί­ται ότι θα είχε δρα­μα­τι­κά επα­κό­λου­θα για τη χώρα μας και οι άμε­σες επι­πτώ­σεις θα ήταν τερά­στιες.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας