Στο καλάθι των “αχρήστων” το έγγραφο Άιντε για το Κυπριακό

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
9

Την από­συρ­ση του εγγρά­φου Άιντε για τις εγγυ­ή­σεις και την ασφά­λεια στο Κυπρια­κό ανα­μέ­νε­ται να ανα­κοι­νώ­σει εντός της ημέ­ρας ο Οργα­νι­σμός Ηνω­μέ­νων Εθνών, σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες του real.gr.

Το κεί­με­νο, που απο­τε­λού­σε μέχρι τώρα τη βάση της συζή­τη­σης για τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις που ξεκι­νούν αύριο στη Γενεύη, απο­σύ­ρε­ται κάτω από τις αντι­δρά­σεις της Αθή­νας και της Λευ­κω­σί­ας που το χαρα­κτη­ρί­ζουν μονο­με­ρές και επί της ουσί­ας “φιλο­τουρ­κι­κό”.

Εξού και έχει απο­στα­λεί, εννια­σέ­λι­δο κεί­με­νο παρα­τη­ρή­σε­ων από την κυπρια­κή Δημο­κρα­τία, αλλά και εξα­σέ­λι­δη σκλη­ρή απά­ντη­ση από τον Έλλη­να υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών Νίκο Κοτζιά.

Καθο­ρι­στι­κό για τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις θεω­ρεί­ται το δεί­πνο το βρά­δυ στο Κραν Μοντά­να που θα παρα­κα­θί­σουν οι επι­κε­φα­λής των αντι­προ­σω­πειών (Ανα­στα­σιά­δης — Ακιν­τζί — Κοτζιάς — Τσα­βού­σο­γλου), ο ειδι­κός απε­σταλ­μέ­νος του ΟΗΕ για το Κυπρια­κό, Εσπεν Άιντε, καθώς και ο διευ­θυ­ντής του πολι­τι­κού γρα­φεί­ου του γ.γ. του ΟΗΕ, ο οποί­ος στο παρελ­θόν έχει εκφρά­σει ιδιαί­τε­ρα φιλο­τουρ­κι­κές θέσεις στο θέμα των εγγυ­ή­σε­ων και της ασφά­λειας.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας