Στο «κόκκινο» η διαφθορά στους Δήμους …«αλωνίζει» η μαφία των δημάρχων

0
254

Πριν 13 χρό­νια ορκω­τοί λογι­στές βρή­καν έλλειμ­μα στα ταμεία ενός Δήμου 960.000 ευρώ και η ποι­νή στον Ταμία έφτα­σε τα 19 χρό­νια κάθειρ­ξης. Κατό­πιν το τρι­με­λές Εφε­τείο επι­κύ­ρω­σε την ποι­νή αλλά τον αθώ­ω­σε για την κατη­γο­ρία της απά­της. Ο Ταμί­ας κατα­φεύ­γει στο πεντα­με­λές Εφε­τείο και τελι­κά το ποσό που έλει­πε κατέ­βη­κε στα 135.000 και η αντί­στοι­χη ποι­νή μειώ­θη­κε στα 6 χρό­νια.

Πηγή: Το Ποντί­κι

Κατό­πιν όλων αυτών, κι όχι πριν, κινή­θη­κε η πει­θαρ­χι­κή δια­δι­κα­σία και του επι­βλή­θη­κε η ορι­στι­κή παύ­ση. Αισθα­νόμενος αδι­κη­μέ­νος ο υπάλ­λη­λος ζήτη­σε να ακυ­ρω­θεί η πει­θαρ­χι­κή από­φα­ση για να επι­στρέ­ψει στη θέση του, αλλά το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας απέρ­ρι­ψε το αίτη­μά του.

Τελι­κά αφού ο ίδιος κατη­γο­ρή­θη­κε μόνο για 135.000 ευρώ… για τα υπό­λοι­πα 830.000 ευρώ για­τί δεν κατη­γο­ρή­θη­κε ΚΑΝΕΙΣ; Για­τί δεν παύ­θη­κε ΚΑΝΕΙΣ; Ο Ταμί­ας ΔΕΝ είχε προϊ­στά­με­νο τον Δήμαρ­χο; Υπάρ­χει περί­πτω­ση …ΜΟΝΟΣ του να αφαί­ρε­σε τέτοιο ποσό και να μην έγι­νε αντι­λη­πτό, τη στιγ­μή που τα οικο­νο­μι­κά των Δήμων είναι στε­νά και ορια­κά πλη­ρώ­νουν τις υπο­χρε­ώ­σεις τους;

Πάνω από 1200 τέτοιες υπο­θέ­σεις εντό­πι­σαν οι ελεγ­κτές …αλλά όλα τα πολι­τι­κά πρό­σω­πα αθω­ώ­θη­καν για­τί το σύστη­μα χρειά­ζε­ται τα συγκε­κρι­μέ­να άτο­μα για τη συλ­λο­γή ψήφων. Οι ψήφοι δεν μαζεύ­ο­νται εύκο­λα από κοι­νούς και τίμιους ανθρώ­πους. Κι από το να βρε­θούν στην Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση ή στη Βου­λή άνθρω­ποι απρό­βλε­πτοι που δεν μπο­ρούν να εκβια­στούν ή να εξα­γο­ρα­στούν είναι προ­τι­μό­τε­ρο να αθω­ω­θούν οι κλέ­φτες και οι απα­τε­ώ­νες οι οποί­οι είναι προ­βλέ­ψι­μοι κι έχουν συγκε­κρι­μέ­νες «αδυ­να­μί­ες» που το Σύστη­μα μπο­ρεί να εκμε­ταλ­λευ­τεί για να τους έχει συμ­μά­χους.

Το παρα­κά­τω άρθρο από το «ΒΗΜΑ» θα σας δώσει μία καλή εικό­να για τα όργια που γίνο­νται στα κρα­τι­κά ταμεία και για τον τρό­πο που αυτά σχε­δόν ποτέ δεν κατα­λή­γουν σε φυλά­κι­ση ή σε από­λυ­ση. Ο μονα­δι­κός που βρέ­θη­κε φυλα­κή για να μπο­ρέ­σει να εκλε­γεί από το που­θε­νά ο Soro-Μπου­τά­ρης, ήταν ο Παπα­γε­ωρ­γό­που­λος …για τον οποίο ανα­φέ­ρουν ότι ήταν απλά η κορυ­φή του παγό­βου­νου. Οι υπό­λοι­ποι 1200 και βάλε …κανο­νι­κά στις θέσεις τους και πλη­ρώ­νο­νται από το αίμα μας.

Η κατα­δί­κη Παπα­γε­ωρ­γό­που­λου δεν ήταν κεραυ­νός εν αιθρία. Δεκά­δες υπο­θέ­σεις δια­σπά­θι­σης δημο­σί­ου χρή­μα­τος από δημο­τι­κούς άρχο­ντες έχουν απο­κα­λυ­φθεί κατά και­ρούς. Μπο­ρεί η βαρύ­τα­τη ποι­νή που επι­βλή­θη­κε στον πρώ­ην δήμαρ­χο Θεσ­σα­λο­νί­κης να ενερ­γο­ποί­η­σε τα αντα­να­κλα­στι­κά της κοι­νής γνώ­μης, αλλά δυστυ­χώς δεν πρό­κει­ται για μεμο­νω­μέ­νο φαι­νό­με­νο. Αλλο­τε το πεί­σμα δημο­τών που καταγ­γέλ­λουν απο­φά­σεις δημο­τι­κών αρχών και η επαγ­γελ­μα­τι­κή επάρ­κεια υπαλ­λή­λων θεσμι­κών οργά­νων που ερευ­νούν με συνέ­πεια και σε βάθος υπο­θέ­σεις δια­φθο­ράς και άλλο­τε οι πολι­τι­κές αντι­πα­ρα­θέ­σεις ή ακό­μη και οι επι­χει­ρη­μα­τι­κές αντι­πα­λό­τη­τες οδη­γούν σε απο­κα­λύ­ψεις για στε­λέ­χη της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης.

Οι υπο­θέ­σεις φτά­νουν ενί­ο­τε στη Δικαιο­σύ­νη, με βαρύ κατη­γο­ρη­τή­ριο για παρα­βά­σεις καθήκοντος,για παρα­νο­μί­ες στην ανά­θε­ση δημο­τι­κών έργων με τη μέθο­δο της κατά­τμη­σης για να μη γίνο­νται δια­γω­νι­σμοί, για κατά­χρη­ση δημο­σί­ου χρή­μα­τος, για κακο­δια­χεί­ρι­ση ή ενέρ­γειες εις βάρος του κοι­νω­νι­κού συνό­λου από αιρε­τούς της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης πρώ­του και δεύ­τε­ρου βαθ­μού.

Πρώ­ην νομάρ­χες και περι­φε­ρειάρ­χες, καθώς και σύμ­βου­λοι της Τοπι­κής Αυτο­διοί­κη­σης σε όλη την Ελλά­δα, έχουν βρε­θεί στο στό­χα­στρο του ΣΔΟΕ, ενώ έχουν ήδη κινη­θεί οι δια­δι­κα­σί­ες ανοίγ­μα­τος των λογα­ρια­σμών τους και ελέγ­χου των «πόθεν έσχες», αφού προ­έ­κυ­ψαν ενδεί­ξεις για φορο­δια­φυ­γή και αδι­καιο­λό­γη­το πλου­τι­σμό.

Την ίδια ώρα ο γενι­κός επι­θε­ω­ρη­τής Δημό­σιας Διοί­κη­σης κ. Λέαν­δρος Ρακιν­τζής ετοι­μά­ζει την ένα­τη ετή­σια έκθε­σή του, η οποία θα δημο­σιο­ποι­η­θεί τον Μάιο και, όπως η προη­γού­με­νη, έχει τους ΟΤΑ στην κορυ­φή της κατά­τα­ξης των φορέ­ων που εμπλέ­κο­νται σε υπο­θέ­σεις δια­φθο­ράς. Τα ευρή­μα­τα παρα­πέ­μπουν σε ενδεί­ξεις για παρά­νο­μο πλου­τι­σμό, για έκδο­ση εικο­νι­κών βεβαιώ­σε­ων παντός τύπου, για ατα­σθα­λί­ες αλλά και για στρε­βλές απο­φά­σεις σχε­τι­κά με θέμα­τα περι­βαλ­λο­ντι­κά, με τεχνι­κά έργα, με διοι­κη­τι­κές πρά­ξεις κτλ.

Ηδη πολ­λές περι­πτώ­σεις περι­γρά­φο­νται στην προη­γού­με­νη έκθε­σή του που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε τον Ιού­λιο του 2012 και αφο­ρού­σαν 1.245 υπο­θέ­σεις για τον στε­νό δημό­σιο τομέα (δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες, νομι­κά πρό­σω­πα, δήμοι και περι­φέ­ρειες) και 655 για ΔΕΚΟ και οργα­νι­σμούς. Μάλι­στα ο κ. Ρακιν­τζής είχε ασκή­σει προ­σφυ­γές κατά τελε­σί­δι­κων πει­θαρ­χι­κών απο­φά­σε­ων και ενστά­σεις κατά επιει­κών ή λαν­θα­σμέ­νων κατά τη διε­ρεύ­νη­ση των στοι­χεί­ων απο­φά­σε­ων συλ­λο­γι­κών ή μονο­με­λών πει­θαρ­χι­κών οργά­νων οι οποί­ες αφο­ρού­σαν τον στε­νό δημό­σιο τομέα. Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι μετα­ξύ άλλων έκα­νε ένστα­ση κατά από­φα­σης η οποία απάλ­λασ­σε υπάλ­λη­λο πολε­ο­δο­μί­ας δήμου στην Αττι­κή από πει­θαρ­χι­κά παρα­πτώ­μα­τα. Από τον έλεγ­χο της περιου­σια­κής του κατά­στα­σης τον οποίο διε­νήρ­γη­σε το Σώμα Επι­θε­ω­ρη­τών — Ελεγ­κτών Δημό­σιας Διοί­κη­σης (ΣΕΕΔΔ) δια­πι­στώ­θη­κε ότι ο εγκα­λού­με­νος κατά τη χρο­νι­κή περί­ο­δο 2000–2008 απέ­κτη­σε πόρους ύψους 353.971,6 ευρώ, οι οποί­οι, όπως σημειώ­νε­ται στην έκθε­ση, δεν καλύ­πτο­νται από νόμι­μα και εμφα­νή εισο­δή­μα­τα.

Τα δικα­στή­ρια πάντως τους τελευ­ταί­ους μήνες έχουν ασχο­λη­θεί με πλή­θος υπο­θέ­σε­ων που αφο­ρούν δρά­σεις στε­λε­χών των ΟΤΑ.

Ποιος θα φαντα­ζό­ταν δέκα χρό­νια μετά τον χαμό των 21 μαθη­τών στα Τέμπη ότι θα μπο­ρού­σε να φτά­σει στη Δικαιο­σύ­νη μια υπό­θε­ση υπε­ξαί­ρε­σης χρη­μά­των που είχαν συγκε­ντρω­θεί στη μνή­μη τους; Στις 17 Φεβρουα­ρί­ου 2013 η ειδη­σε­ο­γρα­φία της ημέ­ρας μάς πλη­ρο­φο­ρού­σε ότι με βού­λευ­μα του Συμ­βου­λί­ου Εφε­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης ο πρώ­ην δήμαρ­χος του δήμου Απο­στό­λου Παύ­λου Ημα­θί­ας και ένας δημο­τι­κός ταμί­ας παρα­πέ­μπο­νται για δίκη στο Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των Θεσ­σα­λο­νί­κης με την κατη­γο­ρία — την οποία αρνού­νται οι εμπλε­κό­με­νοι — υπε­ξαί­ρε­σης 1,3 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του δήμου την περί­ο­δο από το 2003 ως το 2006. Σε αυτά περι­λαμ­βα­νό­ταν και επι­χο­ρή­γη­ση του ΟΠΑΠ (300.000 ευρώ) για αθλη­τι­κό κέντρο στο Μακρο­χώ­ρι στη μνή­μη των μαθη­τών που έχα­σαν τη ζωή τους στο τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα των Τεμπών το οποίο δεν κατα­σκευά­στη­κε ποτέ. Η υπό­θε­ση άρχι­σε να διε­ρευ­νά­ται από το 2007, ενώ πόρι­σμα των οικο­νο­μι­κών επι­θε­ω­ρη­τών κατά τον δια­χει­ρι­στι­κό έλεγ­χο στον δήμο ανέ­δει­ξε το 2009 το οικο­νο­μι­κό άνοιγ­μα στα ταμεία του δήμου. Ο πρώ­ην δήμαρ­χος αρνή­θη­κε την κατη­γο­ρία υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι έγι­ναν εξω­λο­γι­στι­κές πλη­ρω­μές που αφο­ρούν προ­μή­θειες για έργα και μισθο­δο­σί­ες υπαλ­λή­λων.

Εικο­νι­κά δελ­τία «πάσο» για ανα­πή­ρους έκα­ναν τον γύρο του Κιλ­κίς εμπλέ­κο­ντας μετα­ξύ άλλων έναν από τους αιρε­τούς της περιο­χής. Ο 58χρονος κτη­νί­α­τρος Βαγ­γέ­λης Μπα­λά­σκας ξεκί­νη­σε την αυτο­διοι­κη­τι­κή πορεία του το 1998 ως νομαρ­χια­κός σύμ­βου­λος στο Κιλ­κίς, ενώ από το 2003 υπήρ­ξε μέλος της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής της ΝΔ. Διε­τέ­λε­σε επί δύο θητεί­ες νομάρ­χης (2006 και 2010), ενώ τον Νοέμ­βριο του 2010 γίνε­ται ο πρώ­τος δήμαρ­χος του Καλ­λι­κρά­τη στον Δήμο Κιλ­κίς. Τον «έκα­ψε» η υπό­θε­ση με τη χορή­γη­ση χιλιά­δων δελ­τί­ων ανα­πη­ρί­ας κατά τη διε­τία 2007–2008 που έφτα­σε στη Δικαιο­σύ­νη. Ο πρώ­ην νομάρ­χης εγκα­λού­νταν ότι είχαν εκδο­θεί από τη Νομαρ­χία εκεί­νη την περί­ο­δο δελ­τία ανα­πη­ρί­ας για ελεύ­θε­ρη μετα­κί­νη­ση μέσω ΚΤΕΛ σε 10.211 άτο­μα με ειδι­κές ανά­γκες, αν και ο αριθ­μός των ανα­πή­ρων στον νομό ήταν υπο­πε­ντα­πλά­σιος, με τη ζημιά για το Ελλη­νι­κό Δημό­σιο να εκτι­μά­ται στο 1 εκατ. ευρώ. Δεν δέχθη­κε ποτέ τις κατη­γο­ρί­ες υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι ο ίδιος υπέ­γρα­φε τα στοι­χεία που του έστελ­ναν τα ΚΕΠ προ­κει­μέ­νου να δοθεί η χρη­μα­το­δό­τη­ση στο ΚΤΕΛ, ενώ και ο πρώ­ην πρό­ε­δρος του ΚΤΕΛ δηλώ­νο­ντας αθώ­ος τόνι­ζε ότι τα χρή­μα­τα επι­στρά­φη­καν. Τον Ιανουά­ριο του 2013 το Τρι­με­λές Εφε­τείο Θεσ­σα­λο­νί­κης επέ­βα­λε στον πρώ­ην νομάρ­χη ποι­νή φυλά­κι­σης πέντε ετών με ανα­στο­λή. Αν και εν αργία, ο δήμαρ­χος συνε­χί­ζει να δηλώ­νει παρών προ­τάσ­σο­ντας τη βασι­κή αρχή του δικαί­ου για το τεκ­μή­ριο αθω­ό­τη­τας ως την αμε­τά­κλη­τη από­φα­ση από τα ποι­νι­κά δικα­στή­ρια.

Στην άλλη άκρη της χώρας, στην Κρή­τη, σάλο προ­κα­λού­σαν οι απο­κα­λύ­ψεις για τερά­στιο ταμεια­κό έλλειμ­μα στον Δήμο Ρεθύ­μνου. Τον Σεπτέμ­βριο του 2012 το Τρι­με­λές Εφε­τείο Κακουρ­γη­μά­των Χανί­ων έκρι­νε ομό­φω­να ενό­χους τον πρώ­ην δήμαρ­χο Ρεθύ­μνου Δημή­τρη Αρχο­ντά­κη και τον πρώ­ην ειδι­κό ταμία Γιάν­νη Γυπα­ρά­κη για την υπό­θε­ση του ταμεια­κού ελλείμ­μα­τος του Δήμου Ρεθύ­μνου ποσού ύψους 963.360,85 ευρώ που δημιουρ­γή­θη­κε τα έτη 2002–2003. Επέ­βα­λε για την κακουρ­γη­μα­τι­κή πρά­ξη της απι­στί­ας εις βάρος ΟΤΑ ποι­νή κάθειρ­ξης 13 ετών στον πρώ­ην δήμαρ­χο και κατά συγ­χώ­νευ­ση ποι­νή κάθειρ­ξης 19 ετών στον ταμία για απι­στία εις βάρος ΟΤΑ, υπε­ξαί­ρε­ση στην υπη­ρε­σία και πλα­στο­γρα­φία (κατέ­πε­σε η κατη­γο­ρία για την κακουρ­γη­μα­τι­κή πρά­ξη της απά­της).

Ανα­γνω­ρί­στη­κε το ελα­φρυ­ντι­κό του προ­τέ­ρου εντί­μου βίου και στους δύο, η από­φα­ση είχε ανα­σταλ­τι­κό χαρα­κτή­ρα και επι­βλή­θη­καν περιο­ρι­στι­κοί όροι (απα­γό­ρευ­ση εξό­δου από τη χώρα και στέ­ρη­ση των πολι­τι­κών τους δικαιω­μά­των για πέντε χρό­νια).

Σε δυσμε­νή δικα­στι­κή από­φα­ση προ­σέ­κρου­σε η αυτο­διοι­κη­τι­κή πορεία και του δημάρ­χου Ηρα­κλεί­ου Κρή­της κ. Ιωάν­νη Κου­ρά­κη (ΠαΣοΚ) που εκτι­μά ότι βρέ­θη­κε ανά­με­σα στις συμπλη­γά­δες επι­χει­ρη­μα­τι­κής δια­μά­χης. Τον Ιανουά­ριο του 2013 το Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Ηρα­κλεί­ου τον κατα­δί­κα­σε σε ποι­νή φυλά­κι­σης οκτώ μηνών με ανα­στο­λή για την αλλα­γή χρή­σης γης στην περιο­χή Τάλως, όπου δόθη­καν άδειες λει­τουρ­γί­ας κινη­μα­το­γρά­φων, αν και, σύμ­φω­να με την καταγ­γε­λία, άδειες προ­βλέ­πο­νται εκεί μόνο για σπί­τια ή παρα­δο­σια­κά εστια­τό­ρια και ανα­ψυ­κτή­ρια. Ο δήμαρ­χος Ηρα­κλεί­ου έχει προ­σφύ­γει στο Εφε­τείο δηλώ­νο­ντας την πεποί­θη­σή του ότι θα δικαιω­θεί και ότι «στο τέλος το φως θα νική­σει το σκο­τά­δι και θα λάμ­ψει η αλή­θεια».

Τον Δεκέμ­βριο του 2012 μια άλλη δικα­στι­κή υπό­θε­ση είχε προ­κα­λέ­σει αίσθη­ση στα Τρί­κα­λα. Το πεντα­με­λές Εφε­τείο Λάρι­σας έκρι­νε για δεύ­τε­ρη φορά ένο­χο — μετά το τρι­με­λές Εφε­τείο — τον πρώ­ην δήμαρ­χο Οιχα­λί­ας Αθα­νά­σιο Ζιώ­γκο για χορή­γη­ση ψευ­δών βεβαιώ­σε­ων που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν για μετα­δη­μο­τεύ­σεις. Κατα­δί­κα­σε κατά πλειο­ψη­φία 3–2 σε 16 μήνες φυλά­κι­ση τον πρώ­ην δήμαρ­χο και αθώ­ω­σε τους πολί­τες που έκα­ναν αίτη­ση και χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τις βεβαιώ­σεις. Η προ­σφυ­γή στον Αρειο Πάγο δίνει τη δυνα­τό­τη­τα αναί­ρε­σης της νέας κατα­δι­κα­στι­κής από­φα­σης. Η υπό­θε­ση είχε ξεκι­νή­σει από παλιά δια­μά­χη πολι­τι­κών αντι­πά­λων για εκλο­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα.

Μεγά­λο αντί­κτυ­πο με πολι­τι­κές παρε­νέρ­γειες είχε η δικα­στι­κή κατά­λη­ξη της καταγ­γε­λί­ας για παρά­βα­ση καθή­κο­ντος του πρώ­ην νομάρ­χη και πρώ­ην περι­φε­ρειάρ­χη Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας Πανα­γιώ­τη Ψωμιά­δη. Αφο­ρού­σε την περί­ο­δο της θητεί­ας του ως νομάρ­χη και τη μεί­ω­ση σε 5.000 ευρώ προ­στί­μου 89.000 ευρώ το οποίο είχε επι­βλη­θεί σε βάρος πρα­τη­ριού­χου υγρών καυ­σί­μων που φέρε­ται ότι νόθευ­σε καύ­σι­μα με απο­τέ­λε­σμα να ωφε­λη­θεί ο πρα­τη­ριού­χος και να ζημιω­θεί η Νομαρ­χία.

Τον Δεκέμ­βριο του 2012 ο Αρειος Πάγος απέρ­ρι­ψε την προ­σφυ­γή του κ. Ψωμιά­δη κατά της δικα­στι­κής από­φα­σης που του είχε επι­βά­λει φυλά­κι­ση 12 μηνών με ανα­στο­λή. Ετσι, σύμ­φω­να με τον νόμο, κηρύ­χθη­κε ορι­στι­κά έκπτω­τος από τη θέση του περι­φε­ρειάρ­χη. Λίγο αργό­τε­ρα, σε συνε­δρί­α­σή της η παρά­τα­ξη της πλειο­ψη­φί­ας εξέ­λε­γε στη θέση του περι­φε­ρειάρ­χη Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας τον πρώ­ην βου­λευ­τή της ΝΔ και πρώ­ην αντι­πε­ρι­φε­ρειάρ­χη Θεσ­σα­λο­νί­κης κ. Από­στο­λο Τζι­τζι­κώ­στα. Για τον κ. Ψωμιά­δη εκκρε­μεί μία ακό­μη έρευ­να που αφο­ρά την κατά­τμη­ση των έργων που προ­κή­ρυσ­σε η Περι­φέ­ρεια σε ποσά κάτω των 45.000 ευρώ ώστε να μην είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να προ­χω­ρούν σε δια­γω­νι­σμούς και να τα ανα­θέ­τουν απευ­θεί­ας…

Αντιπαράθεση στον Δήμο Αθηναίων
Οι καταγγελίες Καμίνη κατά της προηγούμενης διοίκησης

Στον Δήμο Αθη­ναί­ων, μετά την εκλο­γή του Γ. Καμί­νη, πολ­λές ήταν οι καταγ­γε­λί­ες της πλειο­ψη­φί­ας κατά της προη­γού­με­νης διοί­κη­σης που είχαν ξεκι­νή­σει προ­ε­κλο­γι­κά. Τον Δεκέμ­βριο του 2012 κατα­τέ­θη­κε μήνυ­ση από την Τεχνό­πο­λη του Δήμου Αθη­ναί­ων με βάση στοι­χεία για υπε­ξαί­ρε­ση χρη­μά­των από τα κυλι­κεία της εται­ρεί­ας για την οικο­νο­μι­κή χρή­ση του 2010, αφή­νο­ντας ανοι­χτό το θέμα και για τα προη­γού­με­να χρό­νια.

Η μήνυ­ση του Δήμου Αθη­ναί­ων στρε­φό­ταν κατά του τέως προ­έ­δρου και διευ­θύ­νο­ντος συμ­βού­λου της εται­ρεί­ας Τεχνό­πο­λις Δήμου Αθη­ναί­ων κ. Φ. Ιγνα­τί­ου, όπως και κατά του πρώ­ην διευ­θυ­ντή του Τομέα Αξιο­ποί­η­σης Κυλι­κεί­ων.

Σύμ­φω­να με την εται­ρεία Τεχνό­πο­λις Δήμου Αθη­ναί­ων, σε έκθε­ση των ορκω­τών λογι­στών δια­πι­στώ­θη­κε σημα­ντι­κή στέ­ρη­ση εσό­δων της εται­ρεί­ας την περί­ο­δο 2007–2010. «Η περαι­τέ­ρω έρευ­να της υπό­θε­σης για από­δο­ση τυχόν ποι­νι­κών ευθυ­νών η οποία ξεκί­νη­σε τον περα­σμέ­νο Ιού­νιο κατέ­λη­ξε σε σημα­ντι­κά ευρή­μα­τα βάσει των οποί­ων το διοι­κη­τι­κό συμ­βού­λιο της Τεχνό­πο­λης απο­φά­σι­σε ομό­φω­να την υπο­βο­λή μήνυ­σης για υπε­ξαί­ρε­ση ιδιαι­τέ­ρως μεγά­λης αξί­ας» ανα­φε­ρό­ταν στην ανα­κοί­νω­ση της εται­ρεί­ας.

Από την πλευ­ρά του, ο κ. Ιγνα­τί­ου, ο οποί­ος είναι σήμε­ρα δημο­τι­κός σύμ­βου­λος της παρά­τα­ξης Αθή­να, Πόλη της Ζωής μας του κ. Ν. Κακλα­μά­νη, μιλού­σε για σκευω­ρία, για δημιουρ­γία πολι­τι­κών εντυ­πώ­σε­ων αλλά και για μεθο­δεύ­σεις λόγω «εμμο­νών και εμπά­θειας από συγκε­κρι­μέ­νους συμ­βού­λους». Οπως σημεί­ω­νε, ο λόγος είναι «το ανύ­παρ­κτο έργο της νυν διοί­κη­σης, έναν χρό­νο μετά την ανά­λη­ψη των καθη­κό­ντων της» και προ­α­νήγ­γει­λε την προ­σφυ­γή στη Δικαιο­σύ­νη για συκο­φα­ντι­κή δυσφή­μη­ση κατά των «λασπο­λό­γων».

Πάντως αξί­ζει να σημειω­θεί ότι ο κ. Καμί­νης έχει κατα­θέ­σει και άλλη μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά κατά παντός υπευ­θύ­νου στον εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθη­νών, με κοι­νο­ποί­η­ση προς τους οικο­νο­μι­κούς εισαγ­γε­λείς. Αφο­ρά τη συμ­με­το­χή του δήμου στην εται­ρεία Αντα­πο­δο­τι­κή Ανα­κύ­κλω­ση και η μήνυ­ση έχει γίνει για αδι­κή­μα­τα όπως απά­τη, ψευ­δής βεβαί­ω­ση κατά συρ­ρο­ήν και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, υφαρ­πα­γή ψευ­δούς βεβαιώ­σε­ως και απι­στία.

Αυτή την περί­ο­δο σε πολ­λούς δήμους της χώρας γίνο­νται έλεγ­χοι για περι­πτώ­σεις κακο­δια­χεί­ρι­σης από οικο­νο­μι­κούς επι­θε­ω­ρη­τές , το Ελεγ­κτι­κό Συνέ­δριο κ.ά. Εξάλ­λου το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών σφίγ­γει τον κλοιό στους αιρε­τούς των ΟΤΑ με ενί­σχυ­ση των πει­θαρ­χι­κών συμ­βου­λί­ων και με ελέγ­χους για την πορεία των οικο­νο­μι­κών δήμων και περι­φε­ρειών.

Ελεγχοι
Επιασαν δουλειά οι επιθεωρητές

Σε πολ­λούς δήμους της χώρας γίνο­νται έλεγ­χοι για περι­πτώ­σεις κακο­δια­χεί­ρι­σης από οικο­νο­μι­κούς επι­θε­ω­ρη­τές, το Ελεγ­κτι­κό Συνέ­δριο κ.ά. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, θα ξεκι­νή­σει δια­χει­ρι­στι­κός έλεγ­χος στην πρώ­ην Τοπι­κή Ενω­ση Δήμων και Κοι­νο­τή­των (ΤΕΔΚ) της Δωδε­κα­νή­σου από τότε που ξεκί­νη­σε τη λει­τουρ­γία της. Αφορ­μή ήταν καταγ­γε­λία στην εισαγ­γε­λία Πλημ­με­λειο­δι­κών Ρόδου, η οποία έδω­σε εντο­λή να διε­νερ­γη­θεί έλεγ­χος στην οικο­νο­μι­κή δια­χεί­ρι­ση της ΤΕΔΚ.

Επί­σης τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βριο, ύστε­ρα από επί­και­ρη ερώ­τη­ση του βου­λευ­τή κ. Σ. Κεδί­κο­γλου σχε­τι­κά με τον οικο­νο­μι­κό έλεγ­χο στον Δήμο Καρύ­στου, τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βριο, ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών κ. Χαρά­λα­μπος Αθα­να­σί­ου είχε ενη­με­ρώ­σει ότι εκδό­θη­κε το πόρι­σμα για την πρώ­ην κοι­νό­τη­τα Καφη­ρέ­ως, σε εξέ­λι­ξη βρι­σκό­ταν έλεγ­χος στον πρώ­ην Δήμο Στυ­ρέ­ων και θα ακο­λου­θού­σε έλεγ­χος του πρώ­ην Δήμου Μαρ­μα­ρί­ου και του Δήμου Καρύ­στου.

Πάντως υπάρ­χουν περι­πτώ­σεις όπου το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο απο­φα­σί­ζει να προ­χω­ρή­σει οικο­νο­μι­κός έλεγ­χος για τα πεπραγ­μέ­να παλαιό­τε­ρων χρό­νων είτε στο πλαί­σιο της δια­φά­νειας για μια νέα αρχή είτε επει­δή υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα που έρχο­νται από το παρελ­θόν.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι αρχές Φεβρουα­ρί­ου 2013 το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο Αγρά­φων έλα­βε κατά πλειο­ψη­φία μια τέτοια από­φα­ση. Θα προ­χω­ρή­σει στη διε­νέρ­γεια οικο­νο­μι­κού και δια­χει­ρι­στι­κού ελέγ­χου από το 1999 για τους πέντε πρώ­ην δήμους που απο­τε­λούν τον νέο καλ­λι­κρα­τι­κό δήμο Αγρά­φων (Ασπρο­πο­τά­μου, Αγρά­φων, Απε­ρα­ντί­ων, Βίνια­νης και Φρα­γκί­στας).

Επί­σης, με από­φα­ση δημο­τι­κού συμ­βου­λί­ου προ­χω­ρεί για δια­χει­ρι­στι­κό έλεγ­χο ο Δήμος Μεγα­ρέ­ων. Η Διοί­κη­ση του Δήμου κατέ­θε­σε το αίτη­μα στην Περι­φέ­ρεια, η οποία το έκα­νε δεκτό, και θα γίνει ο έλεγ­χος της προη­γού­με­νης τετρα­ε­τί­ας.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας