Στο πλευρό του Τσίπρα οι «Anonymous» χακάρουν την Τουρκία

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
15

Στο πλευ­ρό της κυβέρ­νη­σης Τσί­πρα οι «Anonymous» της Μοσάντ… Πιο επα­να­στά­τες δεν γίνο­νται… Έγι­ναν κι «εθνι­κι­στές» απέ­να­ντι στους Τούρ­κους, αλλά από τους προ­δό­τες της Ελλη­νι­κής Πολι­τι­κής και της Δημο­σιο­γρα­φί­ας… δεν έχουν κανέ­να παρά­πο­νο.

Συνε­χί­ζε­ται ο «πόλε­μος» απέ­να­ντι στους Τούρ­κου χάκερ που πριν λίγες μέρες υπο­στή­ρι­ξαν πως έρι­ξαν την ιστο­σε­λί­δα του Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γού ως αντί­ποι­να για τις δηλώ­σεις της Αθή­νας για το ζήτη­μα της τέλε­σης μου­σουλ­μα­νι­κής προ­σευ­χής στην Αγιά Σοφιά.

Ήδη από την Παρα­σκευή το βρά­δυ και κατά τη διάρ­κεια του Σαβ­βά­του, Έλλη­νες χάκερ της λεγε­ώ­νας των Anonymous επι­τέ­θη­καν σε περισ­σό­τε­ρα από 200 τουρ­κι­κά κυβερ­νη­τι­κά site.

Τώρα οι Anonymous ανήγ­γει­λαν πως πρό­κει­ται μέσα στη μέρα να χτυ­πή­σουν και το Τουρ­κι­κό Χρη­μα­τι­στή­ριο καθώς και τουρ­κι­κές τρά­πε­ζες.

«Πάμε για Τούρ­κι­κο χρη­μα­τι­στή­ριο; #OpAnonymousGreece», έγρα­ψαν σε ανα­κοί­νω­σή τους τα ξημε­ρώ­μα­τα.

Λίγες ώρες μετά, επα­νήλ­θαν με δεύ­τε­ρη ανα­κοί­νω­ση στην οποία γνω­στο­ποί­η­σαν την ώρα που πρό­κει­ται να ξεκι­νή­σουν οι επι­θέ­σεις σε τουρ­κι­κά site.

«Σήμε­ρα 5 το από­γευ­μα ξεκι­νά­νε οι επι­θέ­σεις σε τρά­πε­ζες και χρη­μα­τι­στή­ρια της Τουρ­κί­ας. #OpAnonymousGreece», ανα­φέ­ρουν.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας