Στον αέρα το Υπερταμείο!

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
5

Η «επι­και­ρο­ποί­η­ση» της προ­ο­πτι­κής ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης δημο­σί­ων επι­χει­ρή­σε­ων, στο πλαί­σιο του «Υπερ­τα­μεί­ου», η παρα­δο­χή ότι πλέ­ον, ουσια­στι­κά όπως ελέ­χθη, ακό­μα και τις τιμές των εισι­τη­ρί­ων των αστι­κών συγκοι­νω­νιών δεν θα τις καθο­ρί­ζει η κυβέρ­νη­ση, καθώς και η μεγά­λη πολι­τι­κή έντα­ση μετα­ξύ βου­λευ­τών της αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης και του κ. Ευκλ. Τσα­κα­λώ­του, σημά­δε­ψαν την ειδι­κή συνε­δρί­α­ση της Επι­τρο­πής Οικο­νο­μι­κών Υπο­θέ­σε­ων της Βου­λής την Τετάρ­τη.

Παράλ­λη­λα, κατέ­στη σαφές ότι 13 μήνες μετά την ψήφι­ση του ιδρυ­τι­κού νόμου του υπερ­τα­μεί­ου και πεντέ­μι­σι μήνες μετά τον διο­ρι­σμό της διοί­κη­σης του, δεν υπάρ­χει ακό­μα κανέ­να συγκε­κρι­μέ­νο σχέ­διο αξιο­ποί­η­σης της περιου­σί­ας του. Θέμα της συνε­δρί­α­σης ήταν η ακρό­α­ση του προ­έ­δρου Γ. Δια­μα­ντό­που­λου και της διευ­θύ­νου­σας συμ­βού­λου Ουρα­νί­ας Αικα­τε­ρι­νά­ρη της Ελλη­νι­κής Εται­ρεί­ας Συμ­με­το­χών και Περιου­σί­ας – του λεγό­με­νου Υπερ­τα­μεί­ου.

Αφορ­μές για το ανέ­βα­σμα των τόνων, κυρί­ως ανά­με­σα στους βου­λευ­τές της ΝΔ και της Δημο­κρα­τι­κής Συμπα­ρά­τα­ξης – από τη μια, και του υπουρ­γού Οικο­νο­μι­κών Ευκλ. Τσα­κα­λώ­του και βου­λευ­τών του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη, δόθη­καν κυρί­ως από: την υπο­βο­λή αιτή­μα­τος –εκ μέρους αρχι­κώς του κ. Χρ. Σταϊ­κού­ρα στα υπό ακρό­α­ση στε­λέ­χη να ανα­φέ­ρουν το ύψος των απο­δο­χών τους, καθώς και από την επι­λο­γή του επι­κε­φα­λής του Οικο­νο­μι­κού επι­τε­λεί­ου να απο­χω­ρή­σει από την αίθου­σα της συνε­δρί­α­σης, δίχως να εξη­γή­σει το λόγο, και ενώ του απευ­θυ­νό­ταν για κρί­σι­μα ζητή­μα­τα της εξε­λισ­σό­με­νης συζή­τη­σης ο αντι­πρό­ε­δρος της ΝΔ Κων. Χατζηδάκης.«Είναι πρω­το­φα­νές αυτό που συμ­βαί­νει. Δεν υπάρ­χει προη­γού­με­νο…» δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε εντό­νως ο κ. Χατζη­δά­κης, βλέ­πο­ντας εμβρό­ντη­τος τον κ. Τσα­κα­λώ­το να ανοί­γει την πόρ­τα της αίθου­σας και να απο­χω­ρεί, ενώ όρθιος μόλις είχε αρχί­σει να αγο­ρεύ­ει ο βου­λευ­τής της ΝΔ.

Εκεί­νη τη στιγ­μή, σε μια προ­σπά­θεια να εκτο­νω­θεί η έντα­ση, ο πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Οικο­νο­μι­κών Γερ. Μπα­λα­ού­ρας ανέ­φε­ρε απευ­θυ­νό­με­νος στον κ. Χατζη­δά­κη και τους δια­μαρ­τυ­ρό­με­νους γαλά­ζιους βου­λευ­τές, ότι ο κ. Τσα­κα­λώ­τος έπρε­πε να απο­χω­ρή­σει διό­τι όπως τον είχε ενη­με­ρώ­σει, είχε προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη συνά­ντη­ση με τον επι­κε­φα­λής του Ευρω­παϊ­κού Μηχα­νι­σμού Στα­θε­ρό­τη­τας (ESM) κ. Κλά­ους Ρέγκλινγκ. «Καλά, και δεν μπο­ρού­σε να περι­μέ­νει ένα λεπτό;», συμπλή­ρω­σε ο κ. Χατζη­δά­κης.

Νωρί­τε­ρα, οι τόνοι είχαν ανέ­βει αμέ­σως μόλις απευ­θυ­νό­με­νος στον κ. Τσα­κα­λώ­το, ο πρώ­ην υπουρ­γός Χρ. Σταϊ­κού­ρας, ζητού­σε να πλη­ρο­φο­ρη­θεί η εθνι­κή αντι­προ­σω­πεία σχε­τι­κά με το ύψος των απο­δο­χών της διοί­κη­σης του ΤΧΣ. Ο κ. Τσα­κα­λώ­τος δια­μαρ­τυ­ρή­θη­κε εντό­νως, επει­δή νομί­ζο­ντας ότι η ερώ­τη­ση αφο­ρού­σε την Διοί­κη­ση του Υπερ­τα­μεί­ου, έλε­γε πως οι αμοι­βές των δύο υπό ακρό­α­ση στε­λε­χών δεν καθο­ρί­ζο­νται από τον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών.

Όπως έγι­νε γνω­στό, ο ΔΣ του ΤΧΣ λάμ­βά­νει από τον περα­σμέ­νο Φεβρουά­ριο το ανώ­τε­ρο προ­βλε­πό­με­νο ποσό, δηλα­δή 270 χιλιά­δες ευρώ, «μικτά», ετη­σί­ως. Κατό­πιν πιέ­σε­ων των βου­λευ­τών της ΝΔ, γνω­στο­ποι­ή­θη­κε ότι το ίδιο ποσό προ­βλέ­πε­ται και για την αντί­στοι­χη θέση στην Ελλη­νι­κή Εται­ρεία Συμ­με­το­χών και Περιου­σί­ας (με τον πρό­ε­δρό της να λαμ­βά­νει 75 χιλ. ευρώ ετη­σί­ως μικτά, πέραν κάποιου ποσού που, όπως ανέ­φε­ρε, προ­βλέ­πε­ται να λαμ­βά­νει για τη συμ­με­το­χή του σε συνε­δριά­σεις του ΔΣ).

 Όπως κατέ­στη σαφές, από τις συζη­τή­σεις που ακο­λού­θη­σαν, στό­χος του σχε­τι­κού αιτή­μα­τος εκ μέρους των βου­λευ­τών της ΝΔ δεν ήταν να δια­φα­νεί πως έχουν ενστά­σεις επί της ουσί­ας ενός ζητή­μα­τος που ούτως ή άλλως, καθο­ρί­ζε­ται ουσια­στι­κά από τους δανει­στές. Αλλά, προ­κει­μέ­νου να δια­φα­νεί ότι εκεί­νοι που σήμε­ρα σιω­πούν, οι βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, κάπο­τε ως αντι­πο­λί­τευ­ση, κατήγ­γει­λαν -με πρώ­το τον κ. Αλ. Τσί­πρα, όπως ελέ­χθη χαρα­κτη­ρι­στι­κά- τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, ακρι­βώς για τις αμοι­βές των στε­λε­χών διοί­κη­σης του ΤΧΣ.

«Ξεπούλημα»

Υπό το ίδιο πρί­σμα, εξε­λί­χθη­καν και οι περί της προ­ο­πτι­κής ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων τμη­μά­των της δημό­σιας περιου­σί­ας συζη­τή­σεις. «Μας καταγ­γέλ­λα­τε ότι εμείς θέλα­με να ξεπου­λή­σου­με την δημό­σια περιου­σία, με τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις», έλε­γαν οι βου­λευ­τές της ΝΔ, προ­σθέ­το­ντας πως πρό­βλε­ψη ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων υπάρ­χει και τώρα.

«Είναι συνει­δη­τή προ­σπά­θεια δια­στρέ­βλω­σης της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας. Πριν από το «υπερ­τα­μείο» υπήρ­χε το Ταμείο ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων και μόνο, ΤΑΙΠΕΔ που ήταν μόνο για ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις. Τώρα, ο λόγος γίνε­ται για αξιο­ποί­η­ση της περιου­σί­ας» είπε ο κ. Χρ. Μαντάς (ΣΥΡΙΖΑ). «Πρέ­πει να αξιο­ποι­η­θεί η περιου­σία του Δημο­σί­ου, να μπουν ιδιώ­τες στο παι­χνί­δι, αλλά όχι να ξεπου­λη­θεί ή να γίνει ό,τι έκα­ναν στο παρελ­θόν οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ», σημεί­ω­σε ο κ. Γ.Λαζαρίδης (ΑΝΕΛ). «Η κυβέρ­νη­ση Σαμα­ρά, είχε δεχθεί ισχυ­ρό­τα­τη πίε­ση γι’ αυτό το Ταμείο, αλλά δεν το είχα­με δεχθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ τότε ως αντι­πο­λί­τευ­ση, με την υπο­ψία και μόνο δημιουρ­γί­ας ενός τέτοιου Ταμεί­ου, έβγαι­νε στα κερα­μί­δια και απει­λού­σε με κρε­μά­λες», σχο­λί­α­σε ο κ. Δημ. Στα­μά­της (ΝΔ). «Άλλο η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση (ΤΑΙΠΕΔ), άλλο η αξιο­ποί­η­ση», επέ­μει­νε από το ΣΥΡΙΖΑ η κυρία Ευαγ­γε­λία Βαγιω­νά­κη.

Οι βου­λευ­τές της ΝΔ, πάντως, επέ­μει­ναν να ζητούν ενη­μέ­ρω­ση ανα­φο­ρι­κά με την προ­ο­πτι­κή ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων. Ο κ. Ευκλ. Τσα­κα­λώ­τος, πριν απο­χω­ρή­σει, αφού επα­νέ­λα­βε εκ νέου ότι το Ταμείο δεν ήταν επι­λο­γή της κυβέρ­νη­σης, αλλά προ­ϊ­όν συμ­βι­βα­σμού κάτω από πίε­ση των δανει­στών, είπε ότι από τη σκλη­ρή δια­πραγ­μά­τευ­ση κατέ­στη εφι­κτό να μπο­ρεί η χώρα «να αξιο­ποι­ή­σει ελλη­νι­κά περιου­σια­κά στοι­χεία, ακί­νη­τα ή δημό­σιες επι­χει­ρή­σεις» και με ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις και με άλλα μέσα. Ερω­τη­θείς ειδι­κό­τε­ρα και ο πρό­ε­δρος του Υπερ­τα­μεί­ου ανέ­φε­ρε πως εάν κάποια εται­ρεία ζημιώ­νει το Δημό­σιο και δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει άλλη επι­λο­γή, τότε «ενδε­χο­μέ­νως θα εξε­τα­στεί η ιδιω­τι­κο­ποί­η­σή της».

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας