Στρατιωτική άσκηση στην Κύπρο διεξήγαγε το Ισραήλ

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
6

Ισραη­λι­νές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις διε­νήρ­γη­σαν την πρώ­τη και μεγα­λύ­τε­ρη στρα­τιω­τι­κή τους άσκη­ση εκτός Ισρα­ήλ, και συγκε­κρι­μέ­να στην Κύπρο, προ­κα­λώ­ντας έντο­νες επι­κρί­σεις εντός και εκτός της μεγα­λο­νή­σου.

 

Η στρα­τιω­τι­κή εβδο­μά­δα ολο­κλη­ρώ­θη­κε την Τετάρ­τη. Είχαν λάβει μέρος ισραη­λι­νές ειδι­κές δυνά­μεις, ελι­κό­πτε­ρα Black Hawk και αερο­πλά­να μετα­φο­ράς Hercules.

Οι ασκή­σεις περι­λάμ­βα­ναν την εξά­σκη­ση της συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ των ισραη­λι­νών αερο­πο­ρι­κών και χερ­σαί­ων δυνά­με­ων σε άγνω­στο έδα­φος.

Οι ισραη­λι­νές δυνά­μεις πραγ­μα­το­ποί­η­σαν επί­σης κοι­νές ασκή­σεις με κυπρια­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις.

Οι ασκή­σεις των Ισραη­λι­νών επέ­συ­ραν κρι­τι­κή από την αντι­πο­λί­τευ­ση στην Κύπρο, η οποία ανέ­φε­ρε ότι η αλλο­δα­πή άσκη­ση σε κυπρια­κό έδα­φος απο­τε­λεί “επι­κίν­δυ­νη εξέ­λι­ξη”.

Ισραη­λι­νό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων ανέ­φε­ρε ότι η ισραη­λι­νή άσκη­ση επέ­συ­ρε επί­σης κρι­τι­κή από την Τουρ­κία.

Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα η Τουρ­κία είχε ανα­κοι­νώ­σει ότι θα διε­ξά­γει στρα­τιω­τι­κή άσκη­ση στην Κύπρο. Η Άγκυ­ρα δήλω­σε ότι σε μια μέρα από την προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη άσκη­ση, τουρ­κι­κά πολε­μι­κά πλοία και υπο­βρύ­χια θα επι­χει­ρού­σαν στην περιο­χή.

Εν τω μετα­ξύ οι συνο­μι­λί­ες για την κυπρια­κή ένω­ση ανα­μέ­νε­ται να συνε­χι­στούν στη Γενεύη στις 28 Ιου­νί­ου.

Η Άγκυ­ρα ανα­κοί­νω­σε την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά της να προ­χω­ρή­σει σε σχε­δια­σμούς για την ανα­ζή­τη­ση πετρε­λαί­ου και φυσι­κού αερί­ου σε κυπρια­κά ύδα­τα, ένα σημα­ντι­κό θέμα που θα μπο­ρού­σε ενδε­χο­μέ­νως να τινά­ξει τις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις στον αέρα.

Πηγή: presstv.ir
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας