Συγκέντρωση δασκάλων — νηπιαγωγών στην Κλαυθμώνος

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
12

Συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος πραγ­μα­το­ποιούν δάσκα­λοι και νηπια­γω­γοί στο πλαί­σιο κινη­το­ποί­η­σης της Διδα­σκα­λι­κής Ομο­πον­δί­ας. Θα ακο­λου­θή­σει πορεία προς τη Βου­λή.

 

Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι ζητούν:

  • Ενιαία δημό­σια δωρε­άν 14χρονη εκπαί­δυ­ε­ση με δίχρο­νη υπο­χρε­ω­τι­κή προ­σχλι­κή αγω­γή και εκπαί­δευ­ση (για όλα τα παι­διά 4 έως 6 στο δημό­σιο Νηπια­γω­γείο).
  • Μαζι­κούς μόνι­μους διο­ρι­σμούς στην εκπαί­δευ­ση τώρα.
  • Ακύ­ρω­ση οποιασ­δή­πο­τε πορ­σπά­θειας υπα­γω­γής των νηπια­γω­γεί­ων και κάθε δημό­σιας εκπαι­δευ­τι­κής δομής στους δήμους.
  • Ανα­λο­γία εκπαι­δευ­τι­κών — μαθη­τών, 1:15 στο νηπια­γω­γείο, 1:20 στο δημο­τι­κό σχο­λείο.
  • Άμε­ση από­συρ­ση του άρθρου 35 του Ν.4386/16 για τον ελά­χι­στο αριθ­μό μαθη­τών για λει­τουρ­γία τμή­μα­τος νηπια­γω­γεί­ου στους 14.
  • Κατάρ­γη­ση των υπουρ­γι­κών απο­φά­σε­ων για το «Ενιαί­ου» Τύπου Ολο­ή­με­ρο Νηπια­γω­γείο και Δημο­τι­κό Σχο­λείο.
  • Χρη­μα­το­δό­τη­ση για να λει­τουρ­γούν με πλη­ρό­τη­τα όλες οι δομές εκπαί­δευ­σης. Κτι­ρια­κές υπο­δο­μές που θα αντα­πο­κρί­νο­νται στις σύγ­χρο­νες απαι­τή­σεις και τις μορ­φω­τι­κές ανά­γκες των μαθη­τών μας.
  • Στή­ρι­ξη της Ειδι­κής Αγω­γής.
  • Από­δο­ση οργα­νι­κών θέσε­ων ειδι­κο­τή­των τώρα.

Την κινη­το­ποί­η­ση έχει στη­ρί­ξει η ΑΔΕΔΥ, η οποία επι­ση­μαί­νει πως έχει τοπο­θε­τη­θεί με την από­φα­σή της στις 7 Ιού­νη (http://adedy.gr/dixroniprosxolikiagwgi/) υπέρ της άμε­σης θεσμο­θέ­τη­σης της δίχρο­νης υπο­χρε­ω­τι­κής προ­σχο­λι­κής αγω­γής απο­κλει­στι­κά στο δημό­σιο Νηπια­γω­γείο με την ευθύ­νη του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, Έρευ­νας και Θρη­σκευ­μά­των και στην άμε­ση στή­ρι­ξη των δημό­σιων δομών φρο­ντί­δας και αγω­γής για τα παι­διά ηλι­κί­ας 0–4 ετών στους δημο­τι­κούς βρε­φο­νη­πια­κούς σταθ­μούς, με γεν­ναία αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης και μαζι­κούς μόνι­μους διο­ρι­σμούς για όλους τους εργα­ζό­με­νους για να καλυ­φθούν όλες οι πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες.

Πηγή: naftemporiki.gr
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας