Συγκέντρωση έξι επιστημονικών συλλόγων στο Υπ. Παιδείας

| upd 9 Αυγούστου 2017 19:18
0
10

Ραντε­βού έξω από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας δίνουν το μεση­μέ­ρι της Τετάρ­της έξι επι­στη­μο­νι­κές ενώ­σεις με κοι­νό αίτη­μα την απο­κλει­στι­κό­τη­τα της διδα­σκα­λί­ας των μαθη­μά­των της Θεα­τρι­κής Αγω­γής, των Εικα­στι­κών, της Μου­σι­κής, της Φυσι­κής Αγω­γής και της Πλη­ρο­φο­ρι­κής από τους αρμό­διους και καταρ­τι­σμέ­νους εκπαι­δευ­τι­κούς.

Οι εκπαι­δευ­τι­κοί απαι­τούν, επί­σης, να μη δίνο­νται οι ώρες της παράλ­λη­λης στή­ρι­ξης σε όποιον εκπαι­δευ­τι­κό του περισ­σεύ­ουν ώρες και να μην υπο­βαθ­μί­ζο­νται τα βασι­κά πτυ­χία.

Οι ενώ­σεις στο κάλε­σμά τους ζητούν ένα πραγ­μα­τι­κά ενιαίο τύπο ολο­ή­με­ρου δημο­τι­κού σχο­λεί­ου, όπου τα διδα­κτι­κά αντι­κεί­με­να θα διδά­σκο­νται από τους εκπαι­δευ­τι­κούς των αντί­στοι­χων κλά­δων και ειδι­κο­τή­των, με μόνι­μη και στα­θε­ρή σχέ­ση εργα­σί­ας.

Επί­σης, ζητούν την επα­να­φο­ρά του μαθή­μα­τος της Θεα­τρι­κής Αγω­γής στην Ε? και στην ΣΤ? τάξη, τη δημιουρ­γία οργα­νι­κών θέσε­ων για όλες τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες σε εκπαι­δευ­τι­κούς ειδι­κο­τή­των.

Επι­πρό­σθε­τα ζητούν τα τέλη Αυγού­στου μια μεγά­λη φάση προ­σλή­ψε­ων ανα­πλη­ρω­τών ώστε να καλυ­φθούν όλα τα κενά σύμ­φω­να με τις ανά­γκες και τις δηλώ­σεις προ­τί­μη­σης.

Σε δηλώ­σεις της στα nea.gr η Γενι­κή Γραμ­μα­τέ­ας του Πανελ­λή­νιου Επι­στη­μο­νι­κού Συλ­λό­γου Θεα­τρο­λό­γων (ΠΕΣΥΘ) Ηλέ­κτρα Μήτσου­ρα τονί­ζει, μετα­ξύ άλλων, «οι θεα­τρο­λό­γοι απο­τε­λούν οργα­νι­κό κομ­μά­τι της ελλη­νι­κής εκπαί­δευ­σης τα τελευ­ταία 20 χρό­νια. Συνο­λι­κά τα μαθή­μα­τα της Αισθη­τι­κής Αγω­γής (Θέα­τρο, Εικα­στι­κά, Μου­σι­κή) διδά­σκο­νται πάνω από 30 χρό­νια από εκπαι­δευ­τι­κούς καλ­λι­τέ­χνες με τους πρώ­τους διο­ρι­σμούς το 1986 μου­σι­κών και εικα­στι­κών. Είναι απο­ρί­ας άξιο, λοι­πόν, για­τί μετά από μία 30ετία το Υπουρ­γείο επι­στρέ­φει σε ένα μοντέ­λο πολυ­δύ­να­μου εκπαι­δευ­τι­κού (του δασκά­λου) που του “φορ­τώ­νει” όλα τα αντι­κεί­με­να. Η κατεύ­θυν­ση αυτή εξυ­πη­ρε­τεί μόνον δημο­σιο­νο­μι­κά κρι­τή­ρια και σε καμία περί­πτω­ση τις σύγ­χρο­νες εκπαι­δευ­τι­κές ανά­γκες. Ο ΠΕΣΥΘ θα βρί­σκε­ται πάντα απέ­να­ντι σε τέτοιες λογι­κές και πρα­κτι­κές. Οι εκπαι­δευ­τι­κοί όλων των κλά­δων συντάσ­σο­νται με τα δίκαια αιτή­μα­τά μας».

Από την πλευ­ρά της η έφο­ρος δημο­σί­ων σχέ­σε­ων ΠΕΣΥΘ Μαράια Γαλια­τσά­του τονί­ζει στα nea.gr «η διά­χυ­ση σε όλα τα σχο­λεία της Αισθη­τι­κής Αγω­γής, της Φυσι­κής Αγω­γής, του Ψηφια­κού Γραμ­μα­τι­σμού, της Ειδι­κής Αγω­γής δεν πρέ­πει να απο­τε­λεί μόνον έναν εύη­χο όρο, αλλά ουσία και πρά­ξη. Τού­το δια­σφα­λί­ζε­ται μόνο με την απο­κλει­στι­κή διδα­σκα­λία αυτών των μαθη­μά­των από τους αντί­στοι­χους εκπαι­δευ­τι­κούς. Η ποιό­τη­τα στην παρε­χό­με­νη εκπαί­δευ­ση είναι συνταγ­μα­τι­κά κατο­χυ­ρω­μέ­νο δικαί­ω­μα και όχι πολυ­τέ­λεια»

Την ίδια ώρα χιλιά­δες εκπαι­δευ­τι­κοί αγω­νιούν για την από­φα­ση της δικαιο­σύ­νης, οι οποί­οι προ­σέ­φυ­γαν ενώ­πιον του ΣτΕ διεκ­δι­κώ­ντας την προ­στα­σία τόσο των εργα­σια­κών τους δικαιω­μά­των, όσο και των μορ­φω­τι­κών δικαιω­μά­των των παι­διών, που βάλ­λο­νται με τον πλέ­ον αντιε­πι­στη­μο­νι­κό και αντι­παι­δα­γω­γι­κό τρό­πο.

*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας