Συλλαλητήριο για την παραίτηση Μπουτάρη

| upd 14 Φεβρουαρίου 2018 21:13
0
58

Και για να περά­σου­με από τα γενι­κά στα ειδι­κά… Αφού η αγω­νία του Μπου­τά­ρη είναι οι του­ρί­στες να μην συγ­χέ­ουν και να μην ταυ­τί­ζουν τη Θεσ­σα­λο­νί­κη με τη Μακε­δο­νία καθώς θεω­ρεί­ται χαμέ­νη υπό­θε­ση αυτή του ονό­μα­τος… ας βοη­θή­σου­με κι εμείς τον Μπου­τά­ρη να μην συγ­χέ­ει τα συμ­φέ­ρο­ντα του ΝΑΤΟ και των τοκο­γλύ­φων με αυτά των Μακε­δό­νων και των Ελλή­νων γενι­κό­τε­ρα. Αν δεν υπο­στούν απώ­λειες κι οι ίδιοι οι εξου­σια­στές… δεν πρό­κει­ται ποτέ να μας πάρουν στα σοβα­ρά. 

Στην συζή­τη­ση για την ονο­μα­σία της πΓΔΜ στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο ο Γιάν­νης Μπου­τά­ρης έβα­λε ουσια­στι­κά θέμα μετο­νο­μα­σί­ας του αερο­δρο­μί­ου «Μακε­δο­νία» της Θεσ­σα­λο­νί­κης. «Πρέ­πει να δού­με τι κάνου­με και εμείς. Έχου­με το αερο­δρό­μιο ‘Μακε­δο­νία’ που όσοι του­ρί­στες κατε­βαί­νουν εδώ νομί­ζουν πως κατε­βαί­νουν στα Σκό­πια. Θα κρα­τή­σου­με τα ονό­μα­τα ‘Μακε­δο­νία’ για το αερο­δρό­μιο Θεσ­σα­λο­νί­κης και τον σταθ­μό ΚΤΕΛ; Χάσα­με και πρέ­πει να το κατα­λά­βου­με», τόνι­σε ο Δήμαρ­χος Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Μετά από αυτή την δήλω­ση απαι­τού­με την παραί­τη­ση του Δημάρ­χου Θεσ­σα­λο­νί­κης κ. Γιάν­νη Μπου­τά­ρη! Δεν χάσα­με κ. δήμαρ­χε, δεν είπα­με ακό­μα την τελευ­ταία λέξη. Έχου­με υπο­μο­νή και επι­μο­νή.

Στις 26 Φεβρουα­ρί­ου θα απαι­τή­σου­με την παραί­τη­ση του Μπου­τά­ρη. Όλοι μαζί για­τί ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ.

Η οργα­νω­τι­κή επι­τρο­πή μέχρι σήμε­ρα είναι τα εξής άτο­μα και σύντο­μα θα σας ανα­κοι­νώ­σου­με και τα υπό­λοι­πα.

  • Ανα­στα­σί­ου Χρή­στος: Υπεύ­θυ­νος ΜΜΕ — My News Point
  • Ακρι­τί­δης Πανα­γιώ­της: Υπεύ­θυ­νος επι­κοι­νω­νί­ας και δια­δι­κτύ­ου.
  • Τόνιος Κων­στα­ντί­νος: Πατριω­τι­κή Κίνη­ση Καβά­λας
  • Δελη­γιαν­νί­δης Γιώρ­γος: Μακε­δο­νι­κή Κοι­νό­τη­τα Νέων
  • Κυρια­κί­δης Χρή­στος: Κοι­νο­τάρ­χης Μικρο­χω­ρί­ου Δρά­μας.
  • Τσί­χλης Αντώ­νης: Δημο­σιο­γρά­φος My News Point
Πηγή: facebook.com

Έχου­με κι οργά­νω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας με επί­δο­ση ψηφί­σμα­τος …αλλά δεν έχει σαφή σκο­πό, εφό­σον δεν συνο­δεύ­ε­ται το κεί­με­νο της εκδή­λω­σης στην ανάρ­τη­ση. Άλλω­στε το αυτί του Μπου­τά­ρη δεν ίδρω­σε με εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες δια­δη­λω­τές …με την επί­δο­ση ψηφί­σμα­τος θα αλλά­ξει γνώ­μη;

Πηγή: facebook.com
*Οι από­ψεις του ιστο­λο­γί­ου δεν συμπί­πτουν απα­ραί­τη­τα με το περιε­χό­με­νο του άρθρου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Παρακαλώ εισάγετε το σχόλιό σας
Παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας